De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

-

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

Bij ministerieel besluit zijn alle procedures die bij de Griekse rechtbanken en hun diensten werden gevoerd tot 15 mei 2020 geschorst, met uitzondering van dringende en belangrijke handelingen, vorderingen en zaken.

De procedures die bij de civiele districtsrechtbanken en hun diensten werden gevoerd, waren tot 10 mei 2020 geschorst.

De werkzaamheden van de justitiële diensten beperken zich uitsluitend tot handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden en spoedeisende zaken.

Vergaderingen en andere werkzaamheden in het kader van het functioneren van de rechterlijke macht worden zo mogelijk op afstand uitgevoerd, met gebruikmaking van technische middelen. Er is voor IT-communicatiemiddelen en -toepassingen gezorgd zodat videoconferenties mogelijk zijn en rechters, openbare aanklagers en andere juridische actoren thuis kunnen werken.

Het elektronisch indienen van een verzoek tot afgifte van certificaten is mogelijk in sommige grotere rechtbanken. In dat geval kunnen burgers en advocaten deze elektronisch ontvangen via een webportaal.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

De Griekse overheid heeft voorzorgs- en beheersingsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus en de sociaaleconomische gevolgen ervan te bestrijden en om ervoor te zorgen dat de particuliere en de publieke sector naar behoren werken.

Het ministerie van Justitie heeft, in zijn hoedanigheid als centrale autoriteit in het kader van civielrechtelijke overeenkomsten en verdragen en in overeenstemming met EU-verordeningen inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken, een gemengd systeem opgezet voor werken op afstand en bij toerbeurt lijfelijke aanwezigheid op de werkplek.

Tot op heden is de centrale autoriteit nagenoeg geheel operationeel, hoewel door de aanhoudende gezondheidscrisis incidentele vertraging in de verwerking van sommige verzoeken onvermijdelijk is.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

Alle relevante procedures zijn opgeschort van 7 tot 30 november 2020.

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

Alle relevante procedures zijn opgeschort van 7 tot 30 november 2020.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

Alle relevante procedures zijn opgeschort van 7 tot 30 november 2020.

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Alle rechtszittingsprocedures zijn in het belang van de volksgezondheid tijdelijk opgeschort van 7 tot 30 november 2020. Opschorting van de insolventieprocedures van 7 tot 30 november 2020.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

De Vereniging van Griekse Banken en de minister van Financiën zijn overeengekomen dat de banken kwijtschelding voor termijnbetalingen van leningsovereenkomsten verlenen aan ondernemingen die zijn getroffen door de coronaviruspandemie, wanneer de schuldenaar daarom verzoekt.

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

Voor door de coronaviruspandemie getroffen ondernemingen en hun werknemers (alsook personen die panden verhuren aan dergelijke getroffen ondernemingen) geldt het volgende:

  • Verlenging van de betalingstermijn voor belastingen zonder toerekening van rentes of boetes;
  • Verlenging van de betalingstermijn voor socialezekerheidsbijdragen.
Laatste update: 26/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.