De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Wij moeten de toegang tot de rechter en de continuïteit van lopende procedures waarborgen. Om die reden zijn de rechtbanken in Hongarije niet met reces. Er gelden speciale procedureregels om hun werkzaamheden te vergemakkelijken, bijvoorbeeld in het geval van epidemiologische maatregelen. Alle rechtbanken zijn operationeel.

De algemene regel is dat termijnen tijdens de “staat van gevaar” blijven lopen.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

De toegang tot de rechter en de continuïteit van lopende procedures zijn gewaarborgd; de rechtbanken in Hongarije zijn niet met reces.

De toegang tot de rechter en de continuïteit van lopende procedures zijn gewaarborgd; de rechtbanken in Hongarije zijn niet met reces. Tijdens de “staat van gevaar” geldt er in de regel alleen een verbod op procedurele handelingen die moeten worden uitgevoerd op een plaats waar een epidemiologische maatregel van kracht is. Indien epidemiologische maatregelen zulks rechtvaardigen, kunnen zittingen ook worden gehouden met gebruikmaking van een elektronisch communicatienetwerk of andere middelen waarmee elektronisch beeld en geluid kunnen worden overgebracht.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

De centrale autoriteiten zijn operationeel.

De uitvoering van verzoeken om rechtshulp kan meer tijd vergen dan normaal het geval zou zijn.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

-

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

Maatregelen met betrekking tot ondernemingen:

  • liquidatieprocedures kunnen alleen worden ingeleid indien er 75 dagen zijn verstreken na de in de uitnodiging tot betaling vermelde betalingstermijn;
  • liquidatieprocedures kunnen alleen worden ingeleid voor vorderingen van meer dan 400 000 HUF;
  • in procedures inzake wettigheidstoetsing kan de registratierechter een onderneming niet ontbinden;
  • procedures tot ontbinding van een onderneming die worden ingeleid wegens de schrapping van een belastingnummer, zijn opgeschort tot 30 juni 2021;
  • als algemene regel geldt dat verplichte schrappingsprocedures worden opgeschort tot 30 juni 2021 en niet kunnen worden ingeleid wegens het niet afronden van een ontbindingsprocedure.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

Er is een wettelijk moratorium op betalingen ingevoerd voor schuldenaars van kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten en financiële leaseovereenkomsten. Dit moratorium loopt tot 31 december 2020.

Wet CVII van 2020 verlengt die looptijd tot 30 juni 2021 voor schuldenaars uit bepaalde sociale groepen (werklozen, voormalige deelnemers aan openbare werkregelingen, ouders die kinderen opvoeden, gepensioneerden en deelnemers aan persoonlijke insolventieprocedures).

Dit houdt in dat aan schuldenaars met nog lopende overeenkomsten die vóór 19 maart 2020 zijn ondertekend en uitbetaald, een moratorium op de aflossing van kapitaal, rente en kosten wordt verleend.

Dit moratorium blijft van kracht tot het einde van het jaar.

De aflossingstermijn wordt verlengd met de duur van het moratorium en de overeenkomst zelf wordt verlengd indien zij normaliter tijdens de periode van het moratorium zou zijn verstreken. Ook garanties worden met dezelfde periode (negen maanden) verlengd.

Het moratorium voor de aflossing van schulden geldt alleen voor kredietfaciliteiten die door binnenlandse financiële instellingen zijn verstrekt en bijgevolg geldt deze maatregel niet voor kredieten die door internationale financiële instellingen zijn verstrekt.

Het moratorium voor aflossingen geldt ook voor werknemersleningen. Het moratorium voor aflossingen geldt ook voor schuldenaars bij persoonlijke insolventiezaken (gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures) en voor schuldaflossingstrajecten die zijn gebaseerd op buitengerechtelijke schikkingen, gerechtelijke schikkingen of gerechtelijke beslissingen.

Rente en kosten die tijdens het moratorium niet zijn betaald, worden niet gekapitaliseerd. Zij moeten later, na afloop van het moratorium, onder dezelfde voorwaarden worden terugbetaald; de lasten nemen bijgevolg niet toe als gevolg van het moratorium. De aflossingsperiode wordt dienovereenkomstig verlengd.

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

De mogelijkheid tot beëindiging van een overeenkomst wegens wanbetaling wordt opgeschort tot 30 juni 2021 (voor kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten en financiële leaseovereenkomsten gesloten in het kader van de activiteiten van de kredietgever) - specifieke verplichting om te proberen opnieuw over de overeenkomst te onderhandelen (Wet CVII van 2020, in werking getreden op 1 januari 2021)

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Wij moeten de toegang tot de rechter en de continuïteit van lopende procedures waarborgen. Om die reden zijn de rechtbanken in Hongarije niet met reces. Er gelden speciale procedureregels om hun werkzaamheden te vergemakkelijken, bijvoorbeeld in het geval van epidemiologische maatregelen. Alle rechtbanken zijn operationeel.

Tijdens de “staat van gevaar” geldt er in de regel alleen een verbod op procedurele handelingen die moeten worden uitgevoerd op een plaats waar een epidemiologische maatregel van kracht is.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

-

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

-

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.