De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Geen specifieke wetgeving inzake termijnen. Het instellen van vorderingen waarbij de wettelijke termijn daarvoor verstrijkt vóór het einde van de “periode van beperkingen” wordt als een dringende zaak beschouwd (zie de tweede kolom).

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

De rechtbanken blijven open en nemen spoedeisende stukken in ontvangst. Er komen bussen beschikbaar waarin stukken kunnen worden gedeponeerd, waardoor de noodzaak tot interactie met medewerkers bij de publieksbalie wordt verkleind. De rechtbanken zijn nog steeds per e-mail en post bereikbaar.

Dankzij toestemming per e-mail kunnen civiele zaken worden verdaagd. De komende weken zullen alleen spoedeisende zaken doorgang vinden.

Verzoekschriften met betrekking tot spoedeisende familiezaken zijn toegestaan, met inbegrip van beschermingsbevelen, voorlopige contactverboden, onmiddellijke contactverboden en verlenging van bevelen.

Ook voor dringende zaken kunnen verzoekschriften worden ingediend, zoals spoedeisende voogdijzaken en verzoeken om rechterlijke toetsing.

Na de beschikking van de president van het Hooggerechtshof worden voor alle mensen die momenteel in hechtenis zitten videoverbindingen geregeld.

Er lopen proeven om rechtszittingen, met toestemming van de partijen, op afstand en per video mogelijk te maken.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Personeel van het ministerie van Justitie en Gelijkheid en de centrale autoriteiten werkt hoofdzakelijk vanuit huis. De voorkeur gaat uit naar uitsluitend communicatie per e-mail.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

-

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

Bij de Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid-19) Act 2020 worden tijdelijke wijzigingen aangebracht in de Companies Act 2014 en de Industrial and Provident Societies Acts 1893 - 2014 om problemen aan te pakken die te wijten zijn aan COVID-19.

Specifiek met betrekking tot het onderzoek (preventieve herstructurering) worden bepalingen opgenomen inzake de solvabiliteit van ondernemingen door de duur van het onderzoek te verlengen van 100 naar 150 dagen en door de drempel waarbij een onderneming wordt geacht niet in staat te zijn haar schulden te betalen, te verhogen van 10 000 EUR in geval van één enkele schuldeiser en 20 000 EUR in totaal tot 50 000 EUR voor alle schuldeisers.

De maatregelen in het kader van de wet lopen af op 31 december 2020, maar er wordt momenteel nagedacht over een verlenging van deze bepalingen.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

-

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Er zijn maatregelen ter ondersteuning van de goede werking van het insolventiesysteem overeengekomen, met inbegrip van een versoepeling van bepaalde rechtbankregels en de regels voor bepaalde betalingsonderbrekingen, indien zulks passend wordt geacht.

Voor meer informatie, zie https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

Bancaire en niet-bancaire kredietverstrekkers hebben in maart gecoördineerde flexibele respijtmaatregelen aangekondigd ter ondersteuning van klanten van wie het inkomen door COVID-19 is getroffen. Het ging onder meer om betalingsonderbrekingen voor hypotheken en andere leningen van aanvankelijk drie maanden (later verlengd tot zes maanden) wanneer daartoe vóór 30 september 2020 een aanvraag werd ingediend.

In oktober is het overgrote deel van deze betalingsonderbrekingen verstreken.

Sinds 1 oktober is respijt gebaseerd op een individuele of gevalsgewijze beoordeling door kredietverstrekkers van de financiële situatie van kredietnemers. Kredietnemers hebben extra financiële steun/respijt gekregen of vullen een Standard Financial Statement (SFS) in om te bepalen welke vorm van respijt voor hen het meest geschikt is. Het kan daarbij gaan om maatregelen op korte termijn zoals verdere betalingsonderbrekingen of om maatregelen op langere termijn.

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

Financiële steun, opleiding en begeleiding zijn beschikbaar om ondernemingen te helpen de gevolgen van COVID-19 te verzachten en weer veilig aan het werk te gaan.

De Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) voorziet in een forfaitaire subsidie ter ondersteuning van werkgevers uit de particuliere sector die met een aanzienlijke economische ontwrichting te kampen hebben. EWSS is in de plaats gekomen van de Temporary Wage Subsidy Scheme en loopt tot 31 maart 2021.

De COVID Restrictions Support Scheme (CRSS) heeft tot doel gerichte, tijdige en tijdelijke sectorspecifieke steun te bieden aan bedrijven die hun activiteiten moeten stopzetten of aanzienlijk moeten inkrimpen als gevolg van de beperkingen die hun in reactie op COVID-19 zijn opgelegd.

De COVID-19 Credit Guarantee Scheme maakt het mogelijk tot 2 miljard EUR aan leningen te verstrekken aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. De leningen in het kader van de regeling variëren van 10 000 EUR tot 1 miljoen EUR, met looptijden van maximaal vijf en een half jaar.

COVID-19-bedrijfsleningen tot 25 000 EUR zijn beschikbaar via Microfinance Ireland met nulaflossingen en nulrente gedurende de eerste 6 maanden en het equivalent van nog eens 6 maanden renteloos lenen onder bepaalde voorwaarden.

Voor nadere informatie over de bestaande bedrijfsondersteuning, zie https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Er is een regeling voor het parkeren van schulden in verband met bepaalde belastingen ingevoerd. De regeling maakt het mogelijk dat btw- en PAYE-schulden (werkgevers) die bedrijven zijn aangegaan tijdens periode van beperkte handel als gevolg van COVID-19, rentevrij worden “geparkeerd” gedurende 12 maanden na de hervatting van de handel. Aan het einde van de rentevrije periode van 12 maanden kan de geparkeerde schuld volledig worden voldaan zonder dat er rente wordt aangerekend, of worden betaald via een gefaseerde betalingsregeling tegen een sterk verlaagd rentetarief van 3 % per jaar. Dit in vergelijking met het standaardtarief van 10 % per jaar dat anders op dergelijke schulden van toepassing zou zijn.

Laatste update: 12/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.