De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Litouwen heeft geen officiële rechtshandelingen vastgesteld voor het opschorten of verlengen van procedurele termijnen in civiele zaken. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig is, besluit per geval over vernieuwing of verlenging van de procestermijnen.

De raad voor de rechterlijke macht heeft de rechtbanken aanbevelingen doen toekomen waarin de rechtbanken in Litouwen worden aangespoord tot “ een soepele beoordeling van verzoeken van personen om vernieuwing van een overschreden termijn voor het indienen van een processtuk of het uitvoeren van een proceshandeling” tijdens en na de quarantaineperiode indien de genoemde handelingen door de in de Republiek Litouwen uitgeroepen noodtoestand en de daaropvolgende gewijzigde regeling van werkzaamheden van overheidsinstellingen werden belemmerd. Samen met het verzoek moet degene die om vernieuwing van een overschreden termijn vraagt de rechtbank de informatie ter staving van dergelijke omstandigheden overleggen.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

De raad voor de rechterlijke macht heeft rechtbankvoorzitters aanbevelingen gedaan ten aanzien van de regeling van werkzaamheden in hun rechtbank tijdens de quarantaineperiode, maar laat de uitwerking van de aanbevelingen aan de voorzitters zelf.

Civiele procedures (waar mogelijk in de vorm van een schriftelijke procedure) vinden op de gebruikelijke wijze plaats. Bij civiele zaken waarin een mondelinge behandeling verplicht is en de partijen kenbaar hebben gemaakt dat zij aan de zitting willen deelnemen, wordt de geplande mondelinge behandeling zonder nieuwe datum verdaagd, worden de procespartijen in kennis gesteld en worden met de partijen mogelijke voorlopige data voor zittingen afgesproken.

Mondelinge behandelingen in rechtbanken blijven beperkt tot civiele zaken die geen uitstel dulden, zoals civiele zaken met betrekking tot rechterlijke toestemming voor verlenging van onvrijwillige ziekenhuisopname en/of onvrijwillige behandeling, het weghalen van kinderen uit een onveilige omgeving en in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde gevallen. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan het houden van hoorzittingen op afstand indien de rechtbank over de daarvoor benodigde middelen beschikt.

Tijdens de mondelinge behandeling in spoedeisende zaken worden aanbevelingen omtrent de veiligheid opgevolgd (onderling afstand houden, ontsmetting van de rechtszaal).

Gerechtelijke vonnissen worden met behulp van elektronische communicatiemiddelen verstuurd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het gerechtelijke informatiesysteem. In uitzonderlijke gevallen worden stukken per e-mail en gewone post verstuurd aan personen die geen toegang tot het gerechtelijke informatiesysteem hebben. Processtukken en andere correspondentie worden via het overheidssysteem voor elektronische bezorging of per e-mail aan niet-procespartijen (zoals gerechtsdeurwaarders en notarissen) gestuurd, en slechts bij uitzondering per post. De communicatie/samenwerking verloopt via elektronische communicatiemiddelen en telefonisch.

Zodra de rechtstreekse betekening aan personen in rechtbanken wordt opgeschort, worden processtukken elektronisch in ontvangst genomen of per post verstuurd.

Gerechtsdeurwaarders: Na de overgang naar werken op afstand sinds 16 maart bieden gerechtsambtenaren tijdens de quarantaineperiode schuldeisers en schuldenaren nog altijd het merendeel van hun diensten aan. Hoewel het directe contact beperkt is, zullen gerechtsambtenaren en hun medewerkers telefonisch, per e-mail, via de website http://www.antstoliai.lt/ dan wel per gewone post met de procespartijen communiceren. De huidige quarantaine vormt evenmin een beletsel voor het indienen van nieuwe executoriale titels: schriftelijke executoriale titels kunnen per post bij gerechtsambtenaren worden ingediend en elektronische executoriale titels per e-mail of via het internet door in te loggen op het informatiesysteem van de gerechtsambtenaren op http://www.antstoliai.lt/. Tijdens de quarantaineperiode zien de gerechtsambtenaren tevens af van de bekendmaking van nieuwe veilingen.

Wat de regeling van werkzaamheden van notarissen betreft, zijn amendementen op de wet op het notariaat en het burgerlijk wetboek in voorbereiding. Daarin wordt bepaald dat het merendeel van de notariële diensten online zal plaatsvinden en op afstand zal worden verleend. In de ontwerpamendementen wordt voorgesteld om notarissen het recht te verlenen op afstand notariële handelingen te verrichten en deze als elektronische notariële akte te laten passeren. De informatie zal worden doorgezonden aan functionerende overheidsregisters en informatiesystemen. Bezoeken aan notariskantoren zijn dan nog uitsluitend bestemd voor de rechtstreekse identificatie van personen en voor wilsbeschikkingen. Naar verwachting wordt de rol van notarissen bij het goedkeuren van bepaalde eenvoudige typen volmacht opgeheven en elektronische registratie van volmachten mogelijk gemaakt als daarvoor geen notariële akte is vereist. Onder de notariële diensten op afstand vallen niet het legaliseren van testamenten en het in bewaring geven daarvan, evenmin als legalisatie van verklaringen van in leven zijn. Notarissen mogen evenmin diensten op afstand verlenen als zij menen dat de gerechtvaardigde belangen van een cliënt alleen door een ontmoeting in persoon het beste beschermd kunnen worden of indien zij iemands testament moeten opstellen, de consequenties van notariële akten moeten toelichten of iemands identiteit moeten vaststellen.

Op de website van de dienst voor door de staat gegarandeerde rechtsbijstand zijn aanbevelingen gepubliceerd inzake door de staat gegarandeerde rechtsbijstand. Het wordt dringend aanbevolen om persoonlijk contact te vermijden en het verlenen van rechtsbijstand met behulp van middelen voor werken op afstand te organiseren, dat wil zeggen: verstuur alle verzoeken per e-mail en geef advies per telefoon, online of gebruik andere vormen van telecommunicatie. In dringende gevallen waarin de deelname van een advocaat nodig is bij bepaalde vooronderzoeken of gerechtelijke procedures, wordt u gevraagd zorgvuldig te handelen, de nationale richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 te volgen (veilige afstand, hygiëne enz.) en te weigeren zittingen bij te wonen als er geen adequate beschermende maatregelen zijn genomen (de ruimte wordt niet geventileerd, ontsmettingsmiddelen ontbreken, er bestaan twijfels over de gezondheid van anderen in dezelfde ruimte enz.).

De Litouwse orde van advocaten heeft alle praktiserende advocaten in Litouwen eveneens soortgelijke aanbevelingen gedaan.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

De meeste werknemers van overheidsinstanties werken op afstand. Er wordt nog steeds internationale rechtsbijstand geboden, maar sommige procedures kunnen langer duren.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

Op 21 april heeft het parlement de Wet betreffende de gevolgen van COVID-19 voor de insolventie van rechtspersonen aangenomen:

Opschorting van de verplichting van de schuldenaar om faillissement of een herstructureringsprocedure aan te vragen tot drie maanden na beëindiging van de quarantaineperiode.

De overheid kan deze periode verlengen tot eind 2020.

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

De Wet betreffende de gevolgen van COVID-19 voor de insolventie van rechtspersonen omvat het volgende:

Het recht van de schuldeiser om het faillissement van een schuldenaar aan te vragen is beperkt gedurende de quarantaineperiode.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

-

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

In het kader van de COVID-19-crisis hebben de rechtbanken van Litouwen waar mogelijk de schriftelijke procedure gevolgd om zaken te behandelen. Civiele procedures kennen, waar mogelijk via een schriftelijke procedure, het gebruikelijke verloop. Het is belangrijk erop te wijzen dat volgens de Wet inzake de insolventie van rechtspersonen voorrang moet worden gegeven aan de schriftelijke procedure. Mondelinge zittingen in insolventiezaken moeten, indien nodig, op afstand worden georganiseerd, met gebruikmaking van moderne technologieën.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

De Wet betreffende de gevolgen van COVID-19 voor de insolventie van rechtspersonen omvat het volgende:

Opschorting van de termijn tot drie maanden na beëindiging van de quarantaineperiode wanneer de schuldenaar niet in staat is het goedgekeurde herstructureringsplan uit te voeren en de herstructurering als gevolg daarvan zou kunnen worden beëindigd.

De overheid kan deze periode verlengen tot eind 2020.

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

Door de belastingdienst genomen maatregelen.

  1. Uitstel van belastingbetaling, of belastingbetaling in termijnen overeenkomstig het overeengekomen plan zonder dat er rente hoeft te worden betaald.
  2. Staking van de invordering van achterstallige belasting overeenkomstig de maatstaven van redelijkheid.
  3. Belastingvrijstelling voor belastingbetalers wat betreft boetes en achterstandsrente vanwege niet-nakoming van belastingverplichtingen binnen de gestelde termijn.

Volgens de Wet inzake vastgoedkrediet en de Wet inzake consumentenkrediet is de kredietgever in bepaalde omstandigheden (bv. wanneer de kredietnemer werkloos raakt of ten minste een derde van zijn/haar inkomen verliest) verplicht om op verzoek van kredietnemer de betaling van de aflossingstermijnen, met uitzondering van rente, op te schorten voor een periode van maximaal drie maanden. Deze verplichting voor kredietgevers die consumentenkrediet verstrekken is per 19 maart 2020 ingevoerd bij wijziging van de Wet inzake consumentenkrediet.

De overheid van Litouwen heeft een breed pakket economische maatregelen voor bedrijven genomen (staatssteunregelingen, diverse uitkeringen en subsidies, uitgestelde betaling van belastingen en leningen enz.).

Laatste update: 26/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.