De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

De crisistoestand, die is gebaseerd op de groothertogelijke verordening van 18 maart 2020 tot invoering van een reeks maatregelen in de strijd tegen COVID-19, is bij de wet van 24 maart 2020 met drie maanden verlengd.

Het parlement kan tijdens de crisistoestand niet worden ontbonden, behoudt al zijn wetgevende bevoegdheden en kan op ieder moment gedurende de periode van drie maanden een wet aannemen om de crisistoestand te beëindigen. De in die periode rechtmatig vastgestelde besluiten komen te vervallen op de dag waarop de crisistoestand eindigt.

Op 25 maart 2020 heeft de regering tijdens de regeringsraad een door het groothertogelijke verordening opgestelde ministerie van Justitie aangenomen tot opschorting van de termijnen in rechtszaken en tot tijdelijke aanpassing van bepaalde andere procedurele voorschriften.

Alle termijnen voor procedures bij het grondwettelijke hof en de gewone, administratieve en militaire rechtbanken worden opgeschort door een algemene bepaling. De tekst bevat een aantal uitzonderingen met betrekking tot vrijheidsbeneming, waarvoor snel een besluit moet worden genomen.

Termijnen in civiele en handelszaken

Luxemburg heeft de termijnen voor gerechtelijke procedures opgeschort en een aantal termijnen voor bijzondere procedures verlengd.

Voor spoedeisende zaken, waar opschorting onmogelijk is, heeft Luxemburg voorzien in een aantal uitzonderingen.

De termijnen voor hoger beroep of verzet zijn opgeschort.

  • In huurzaken is de tenuitvoerlegging van uitzettingsbevelen opgeschort. De bepaling voorziet in de opschorting van uitzettingen uit huurwoningen. De termijnen voor uitzettingen uit bedrijfsruimten zijn ook opgeschort, evenals die voor rechtsverwerking en gedwongen verkoop.
  • Voor zaken betreffende de burgerlijke staat wordt de termijn voor de geboorteaangifte (vijf dagen) opgeschort. Voor huwelijksakten vervallen alle tijdsbeperkingen dankzij de mogelijkheid om af te zien van huwelijksafkondigingen.
  • Een bijzondere bepaling voorziet in de opschorting van de termijnen in erfrechtzaken buiten elke gerechtelijke procedure om. Het is belangrijk om de rechten van burgers te beschermen, aangezien de vereffening van een nalatenschap een uiterst formalistische procedure is met veel termijnen.
  • Overwogen wordt de termijnen voor het indienen en publiceren van de jaarrekeningen, de geconsolideerde rekeningen en de activiteitenverslagen van bedrijven met drie maanden te verlengen. Dit geldt alleen voor boekjaren die zijn afgesloten op de dag waarop de crisistoestand eindigt en waarvoor de termijnen voor indiening en publicatie op 18 maart 2020 nog niet waren verstreken.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

De gerechtelijke administratie heeft in deze fase van de pandemie de nodige maatregelen ingevoerd om enerzijds een beperkte operationele dienstverlening te garanderen en anderzijds de gezondheid van alle werknemers zo veel mogelijk te beschermen.

Deze maatregelen zijn genomen met strikte inachtneming van de grondwet en de internationale verplichtingen van Luxemburg, met name die inzake grondrechten. Ze worden toegepast in onvereenstemming met de noodzakelijkheids- en evenredigheidscriteria.

In de strijd tegen het coronavirus hebben veel lidstaten reisbeperkingen opgelegd. Ook Luxemburg heeft dergelijke beperkingen opgelegd, met evenwel een aantal uitzonderingen (bijvoorbeeld voor werknemers in de gezondheidszorg en in andere sectoren die in de huidige crisis cruciaal zijn).

Een van die uitzonderingen bestaat erin dat gescheiden ouders nog steeds hun woning mogen verlaten voor de uitoefening van hun ouderlijke verantwoordelijkheid, met name het omgangsrecht met hun kind.

De Luxemburgserechtbanken hebben hun werktempo weliswaar teruggeschroefd, maar de behandeling van essentiële en spoedeisende zaken komt niet in gevaar. Tijdens de crisistoestand worden aan de kamers van de raad van de districtsrechtbanken en het hof van beroep gerichte verzoeken en aanvragen op basis van een schriftelijke procedure beoordeeld.

De notarissen zetten hun activiteiten voort. Er zijn maatregelen genomen om bij bepaalde juridische procedures afwijkingen toe te staan om fysiek contact te beperken.

Ook juristen en advocaten zetten hun activiteiten voort en worden aangemoedigd om tijdens de crisis bij communicatie met de rechtbanken gebruik te maken van elektronische middelen.

Om fysiek contact te vermijden, worden stukken niet persoonlijk door de gerechtsdeurwaarders aan de geadresseerden betekend, maar worden ze in hun brievenbus bezorgd.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Alle instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken worden ondertekend en uitgevaardigd door de centrale autoriteit, de procureur-generaal. Het werkritme is enigszins teruggeschroefd om zo veel mogelijk mensen van thuis uit te kunnen laten werken.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

De verplichting voor een bedrijf om in geval van surséance van betaling binnen één maand een formele verklaring aan de rechtbank over te leggen, wat tot een insolventieprocedure zou leiden, is bij wet opgeschort.

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

Er is geen algemeen moratorium voor faillissementsaanvragen, wat betekent dat een schuldeiser nog steeds het recht heeft om faillietverklaring te verzoeken, en een onderneming nog steeds het recht heeft zelf faillissement aan te vragen.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

-

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Alleen spoedeisende zaken worden door de bevoegde Luxemburgse faillissementsrechters behandeld.

Luxemburg heeft de termijnen voor gerechtelijke procedures opgeschort en bepaalde termijnen voor bijzondere procedures verlengd.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

De parlementaire controle op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2019/1023 is opgeschort. Het ministerie van Justitie buigt zich nu evenwel over de vraag of bepaalde onderdelen van de richtlijn nuttig kunnen zijn in de huidige context en op korte termijn kunnen worden ingevoerd (bijvoorbeeld vereenvoudigde opschorting van het tenuitvoerleggingsmechanisme of bepalingen betreffende de bescherming van nieuwe financiering).

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

In huurzaken is de tenuitvoerlegging van uitzettingsbevelen om voor de hand liggende redenen opgeschort.

Na de noodtoestand zijn de COVID-19-maatregelen meermaals herzien om ze aan te passen aan de evolutie van de gezondheidscrisis.

Zo heeft het ministerie van Justitie een aantal noodmaatregelen in het kader van de strijd tegen COVID-19 inmiddels verlengd, aangepast of afgeschaft.

Voor geactualiseerde of aanvullende gegevens over deze COVID-19-maatregelen kunt u terecht op de speciale pagina van het ministerie van Justitie:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

of

het publicatieblad van het Groothertogdom Luxemburg:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Laatste update: 13/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.