Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Ustawa w brzmieniu z dnia 22 marca 2020 r.

Bieg terminów procesowych, który rozpoczął się przed 22 marca lub w normalnych okolicznościach rozpocząłby się w tym dniu lub później, przerywa się i zawiesza do 30 kwietnia 2020 r. Po tym dniu terminy procesowe będą biegły od nowa. Oznacza to, że czternastodniowy termin upłynie 15 maja, a czterotygodniowy termin – 29 maja.

Niektóre wyjątki: terminy płatności, przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa lub wolności osobistej, a także w przypadku nieodwracalnej szkody sąd może orzec o wcześniejszym zakończeniu przerwania biegu terminu.

Bieg terminów zawitych (terminów przedawnienia) zawiesza się na okres od 22 marca do 30 kwietnia.

Postępowanie egzekucyjne: Możliwość wstrzymania przymusowej licytacji ruchomości i nieruchomości, jeżeli dłużnik znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu pandemii COVID-19. Eksmisję można wstrzymać na wniosek, jeżeli wskutek eksmisji dłużnik stanie się bezdomny.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Ograniczenie kontaktów między sądami a stronami.

Całkowite zaprzestanie działalności przez określone sądy z możliwością kierowania spraw pilnych do rozpoznania przez inne sądy.

1.3 Współpraca sądowa UE

Pracownicy organów centralnych odpowiedzialni za prowadzenie spraw pracują z domu. Zaleca się komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

Spoczywający na dłużniku obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wskutek nadmiernego zadłużenia zawieszono do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku spoczywającego na dłużniku obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 60 dni od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność, termin przedłuża się do 120 dni, pod warunkiem że niewypłacalność wystąpiła wskutek COVID-19.

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

Prawo wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wskutek jego nadmiernego zadłużenia

Zawieszenie przysługującego wierzycielowi prawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wskutek jego nadmiernego zadłużenia do 31 stycznia 2021 r.

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

Wniosek o wstrzymanie przymusowej licytacji ruchomości i nieruchomości można złożyć, jeżeli trudna sytuacja dłużnika wynika z obecnej pandemii COVID-19 i jeżeli sytuacja ta doprowadziła do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

Sąd upadłościowy może przedłużyć okres, w którym osoby trzecie nie mogą odstąpić od umowy ani skorzystać z prawa do uprzywilejowanej spłaty wierzytelności ani z prawa do oddzielnego zaspokojenia roszczeń z masy upadłości (obowiązywało do 31.12.2020 r.).

Nie można wypowiedzieć umowy najmu lokalu mieszkalnego (prawo lokatorskie) z powodu zaległości w czynszu za okres od kwietnia do czerwca 2020 r., które są spowodowane znacznym upośledzeniem wyników ekonomicznych lokatora w związku z COVID-19. Właściciel lokalu może wytoczyć powództwo o zapłatę takiego zaległego czynszu dopiero po 31 grudnia 2020 r., przy czym odsetki za zwłokę nie mogą wynieść więcej niż 4 proc. w skali rocznej.

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

Sąd może przedłużyć terminy procesowe w postępowaniach upadłościowych o maksymalnie 90 dni (obowiązywało do 31.12.2020 r.).

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

Jeżeli dłużnik zalega ze spłatą zobowiązań w ramach planu restrukturyzacyjnego, może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty długu na maksymalny okres 9 miesięcy (obowiązywało do 31.12.2020 r.).

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

Odracza się spłatę rat kredytu należnych od konsumentów lub mikroprzedsiębiorstw w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., jeżeli kredytobiorca poniósł straty w dochodach związane z COVID-19, które sprawiają, że wymaganie od niego terminowej spłaty rat kredytu nie wydaje się rozsądne. Czas trwania umów ulega automatycznemu przedłużeniu o 3 miesiące, chyba że kredytobiorca chce kontynuować normalną spłatę kredytu.

Za okres od kwietnia do czerwca nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli umowę zawarto przed 1 kwietnia, a dłużnik zalega ze spłatą z powodu związanego z COVID-19 znacznego upośledzenia jego wyników ekonomicznych.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.