Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Terminy przedawnienia i terminy wnoszenia środków zaskarżenia, które upływają między 8 kwietnia 2020 r. a 17 maja 2020 r., przedłuża się o miesiąc, licząc od dnia upłynięcia tego okresu (tj. do 17 czerwca 2020 r.). W razie konieczności rząd może przesunąć datę zakończenia tego okresu.

Terminy w sądowych postępowaniach cywilnych, które upływają między 8 kwietnia 2020 r. a 17 maja 2020 r. i których upłynięcie mogłoby prowadzić do wygaśnięcia prawa lub do powstania jakiejkolwiek innej szkody, przedłuża się o miesiąc, licząc od dnia upłynięcia okresu kryzysu (tj. do 17 czerwca 2020 r.). W razie konieczności rząd może przesunąć datę zakończenia okresu kryzysu. Powyższe nie dotyczy spraw pilnych.

Przedłużenie o 6 miesięcy terminów dotyczących sądowych licytacji nieruchomości, które upływają między 18 marca 2020 r. a 3 czerwca 2020 r.

Zawieszenie niektórych postępowań egzekucyjnych przeciwko spółkom w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 17 maja 2020 r.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Rozprawy wyznaczone w sprawach cywilnych, które miały się odbyć między 10 kwietnia 2020 r. a 17 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu przez rząd), odwołuje się, w przypadku gdy wszystkie strony postępowania przekazały już swoje twierdzenia na piśmie. Sąd może wydać orzeczenie zaocznie, wyłącznie na podstawie twierdzeń złożonych na piśmie, chyba że strony zgłoszą sprzeciw. W przypadku sprzeciwu stron sąd odroczy rozprawę.

Sądy cywilne, które w dalszym ciągu rozpoznają sprawy, korzystają z narzędzi do wideokonferencji.

W okresie od 4 maja do 3 czerwca 2020 r. przyrzeczenia można odbierać zdalnie.

Terminy ustawowe przewidziane w ustawie o notariacie, które upływają między 18 marca 2020 r. a 4 sierpnia 2020 r., zostają przedłużone o trzy miesiące.

Umocowania wynikające z aktów notarialnych można uzyskać zdalnie i drogą elektroniczną (za pomocą środków elektronicznych oraz przy użyciu elektronicznego poświadczenia tożsamości i podpisu elektronicznego).

Zniesienie wymogu sporządzenia testamentu notarialnego w obecności świadków i kilku notariuszy między 4 maja 2020 r. a 3 czerwca 2020 r.

Uprawnienia wynikające z aktów notarialnych uzyskane między 13 marca 2020 r. a 30 czerwca 2020 r. i uprawnienia, które staną się skuteczne dopiero w okresie od 13 marca do 30 czerwca 2020 r., będą zwolnione z opłat.

1.3 Współpraca sądowa UE

Zasady funkcjonowania i organizacji belgijskich organów centralnych ds. cywilnych nie zmieniły się wskutek wybuchu epidemii COVID-19 z jednym wyjątkiem – większość pracowników merytorycznych belgijskich organów centralnych pracuje wyłącznie zdalnie. Nieliczni pracownicy są obecni w miejscu pracy przez jeden dzień w tygodniu, aby sprawdzić przychodzącą korespondencję i nadać wychodzące przesyłki, np. w kontekście doręczania dokumentów.

Za pośrednictwem Europejskiej Sieci Sądowej przesłano wszystkim punktom kontaktowym komunikat, że komunikacja z pracownikami merytorycznymi organów centralnych może odbywać się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Belgijskie organy centralne nadal udzielają informacji telefonicznie i pocztą elektroniczną. Zaleca się wysyłanie nowych wniosków dotyczących uprowadzenia dzieci, przeprowadzenia dowodu, pomocy prawnej, zobowiązań alimentacyjnych i ochrony dzieci na funkcyjne skrzynki podawcze.

Rozpoznawanie poszczególnych spraw może trwać dłużej z uwagi na ograniczenia kadrowe. Jak dotąd wszyscy pracownicy w dalszym ciągu pracują, a sprawy rozpoznawane są na bieżąco tak jak przed epidemią COVID-19.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

-

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

-

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

-

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

-

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

Terminy w ramach licytacji sądowych i sprzedaży prywatnej przeprowadzanej przez sąd, które upływają między 1 listopada 2020 r. a 31 marca 2021 r., przedłuża się automatycznie o 6 miesięcy.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

-

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

-

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.