Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy o egzekucji ze środków pieniężnych: egzekucje z rachunków osób fizycznych zawieszono na okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 3 miesiące). Na taki sam okres zawieszono również naliczanie odsetek ustawowych.

Od 19 października 2020 r. powrócono do przeprowadzania egzekucji według zwykłych zasad. Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji zaleciło jednak notariuszom, aby rozpoczęli rozpatrywanie wniosków o wszczęcie egzekucji, które wpłynęły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w trzech etapach, rozpoczynających się odpowiednio 19 października, 20 listopada i 20 stycznia. W pierwszym etapie wydane zostaną tytuły wykonawcze na podstawie wniosków otrzymanych do 30 czerwca, wnioski otrzymane do 31 sierpnia zostaną rozpatrzone w drugim etapie, a w trzecim etapie – wnioski otrzymane do 18 października.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Wszystkie organy wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu funkcjonują. Przeprowadza się jednak wyłącznie te postępowania, które uznano za pilne, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Rozprawy i inne postępowania, które nie mają pilnego charakteru, odroczono do odwołania.

Jeżeli sąd może wydać postanowienie w składzie jednoosobowym lub jeżeli postępowanie nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, sąd ma przede wszystkim obowiązek wydać postanowienie zdalnie i zorganizować jego doręczenie. Osoby kierujące organami wymiaru sprawiedliwości mogą – w miarę możliwości – zezwalać pracownikom na pracę z domu.

W miarę możliwości komunikacja ze stronami i innymi uczestnikami postępowania odbywa się elektronicznie. W przypadku konieczności przeprowadzenia przesłuchania lub rozprawy należy wdrożyć wszystkie środki ostrożności zarządzone przez organy ds. ochrony zdrowia. W każdym przypadku sędziowie i sądy powinni korzystać z dostępnych im technicznych środków komunikacji zdalnej, również w budynku sądu (poczta elektroniczna, połączenia wideo itp.).

Zaleca się również odroczenie postępowań egzekucyjnych, w szczególności postępowań w przedmiocie eksmisji i wydania nieruchomości.

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 w Chorwacji odroczono wszystkie elektroniczne licytacje publiczne w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, z wyjątkiem licytacji, w przypadku których bieg terminu składania ofert rozpoczął się do 24 marca 2020 r. włącznie – licytacje te należy zakończyć zgodnie z zasadami przewidzianymi w obwieszczeniach o elektronicznej licytacji publicznej.

Wszystkie wnioski o sprzedaż, które wpłynęły po 13 marca 2020 r. i nie zostały rozpoznane, zostaną rozpoznane po zniesieniu szczególnych zasad wprowadzonych na czas epidemii COVID-19. Wszystkie opublikowane wezwania do wniesienia wadium i obwieszczenia o elektronicznej licytacji publicznej zostaną unieważnione i wystawione ponownie z zachowaniem tych samych warunków sprzedaży do czasu zniesienia szczególnych zasad wprowadzonych na czas epidemii COVID-19.

1.3 Współpraca sądowa UE

Strony kierują zapytania i wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości w standardowych godzinach pracy pocztą elektroniczną, telefonicznie i pocztą tradycyjną.

Wzajemna pomoc prawna jest w dalszym ciągu udzielana, chociaż może się to odbywać z opóźnieniem.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

Przyczyn wszczęcia postępowania upadłościowego, które wystąpią w szczególnych okolicznościach, nie uznaje się za ważne na potrzeby wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Podstawą wszczęcia postępowania upadłościowego może być niewypłacalność lub nadmierne zadłużenie, jednak żaden z tych czynników nie ma zastosowania, jeżeli wystąpią one w szczególnych okolicznościach. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik, instytucja finansowa lub wierzyciel składają wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wyłącznie w celu ochrony interesów i bezpieczeństwa Republiki Chorwacji, przyrody, środowiska człowieka i zdrowia ludzkiego.

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

-

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

W dniu 1 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o środkach interwencji w zakresie egzekucji i postępowania upadłościowego.

Zgodnie z tą ustawą postępowania egzekucyjne zawiesza się na okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 3 miesiące). W trakcie trwania szczególnych okoliczności pracodawcy i państwowy fundusz emerytalny nie dokonują zajęcia wynagrodzeń/emerytur i rent na rzecz wierzycieli (wyjątkiem od tej zasady jest egzekucja alimentów na dzieci i roszczeń pracowniczych oraz wykonywanie środków tymczasowych stosowanych w ramach postępowania karnego).

Na taki sam okres zawieszono naliczanie odsetek ustawowych.

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

-

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 w Chorwacji odroczono wszystkie elektroniczne licytacje publiczne w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, z wyjątkiem licytacji, w przypadku których bieg terminu składania ofert rozpoczął się do 24 marca 2020 r. włącznie – licytacje te należy zakończyć zgodnie z zasadami przewidzianymi w obwieszczeniach o elektronicznej licytacji publicznej.

Wszystkie wnioski o sprzedaż, które wpłynęły po 13 marca 2020 r. i nie zostały rozpoznane, zostaną rozpoznane po zniesieniu szczególnych zasad wprowadzonych na czas epidemii COVID-19. Wszystkie opublikowane wezwania do wniesienia wadium i obwieszczenia o elektronicznej licytacji publicznej zostaną unieważnione i wystawione ponownie z zachowaniem tych samych warunków sprzedaży do czasu zniesienia szczególnych zasad wprowadzonych na czas epidemii COVID-19.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

-

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

-

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.