Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Terminy procesowe zawieszono do 30 kwietnia 2020 r.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Wszystkie rozprawy i inne posiedzenia zawieszono do 30 kwietnia 2020 r. Wyjątki: wnioski o zarządzenie środków tymczasowych w wyjątkowo pilnych sprawach, postępowania ekstradycyjne i inne postępowania w przedmiocie ograniczenia wolności osobistej (np. bezprawnego pozbawienia wolności, przymusowego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym).

Sekretariat sądu przyjmie pozew/wniosek o wszczęcie postępowania wyłącznie wtedy, gdy załączono do niego wniosek o zarządzenie środków tymczasowych i gdy sprawa wymaga pilnego rozpoznania. O uznaniu sprawy za pilną decyduje sędzia.

1.3 Współpraca sądowa UE

-

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

-

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

-

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

-

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

Postępowania eksmisyjne oraz wykonanie nakazów eksmisji z tytułu nieuregulowania czynszu w bieżącym okresie zawieszono do 31 maja 2020 r.

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

- Zawieszenie postępowań sądowych w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. z następującymi wyjątkami:

w sprawach cywilnych:

(i) wnioski o wydanie nakazu tymczasowego w wyjątkowo pilnych sprawach,

(ii) zażalenie na postanowienie sądu o udzieleniu przybicia w toku licytacji publicznej nieruchomości itp.

- Zawieszenie do 30 kwietnia 2020 r. biegu wszystkich terminów procesowych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego oraz terminów sądowych.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

Departament Upadłości znowelizował ustawę o upadłości konsumenckiej, wprowadzając przepisy dotyczące przedłużenia okresu zawieszenia indywidualnych czynności egzekucyjnych na mocy postanowienia sądu lub ponownego wydania przez sąd postanowienia o takim zawieszeniu z uwagi na wystąpienie warunków szczególnych. Ponadto wprowadzono przepisy ułatwiające przeprowadzanie zgromadzeń wierzycieli przez internet. Nowelizacja ustawy weszła w życie w sierpniu 2020 r.

Ponadto przyspieszono trwający proces upraszczania postępowań, w tym wprowadzono mechanizm składania formularzy i dokonywania płatności przez internet. Przewiduje się jednak, że ze wspomnianych ułatwień będzie można korzystać dopiero w drugiej połowie 2021 r.

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

-

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.