Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Dania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Jak dotąd nie wprowadzono żadnych środków dotyczących postępowań sądowych.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Sądy duńskie wdrożyły specjalny tryb rozpoznawania niektórych spraw pilnych. Sprawy pilne, które w dalszym ciągu rozpoznają sądy właściwe, obejmują sprawy podlegające rozpoznaniu w trybie niecierpiącym zwłoki na mocy przepisów lub sprawy związane ze szczególną uciążliwością.

Sąd w każdym przypadku ocenia, czy sprawa spełnia kryteria sprawy „pilnej”, oraz samodzielnie organizuje pracę, uwzględniając okoliczności.

Decyzja o nadaniu priorytetu sprawom pilnym pociąga za sobą utratę priorytetu w przypadku szeregu istotnych rodzajów spraw, w tym spraw wymagających osobistego stawiennictwa w sądzie. Sprawy te odroczono do odwołania.

W stanie wyjątkowym sądy duńskie starają się funkcjonować w maksymalnym możliwym zakresie na zasadach pracy zdalnej. Duński Urząd Administracji Sądowej zapewnił możliwość pracy z domu wszystkim pracownikom. Ponadto niektórzy pracownicy sądu mogą (w ograniczonym zakresie) być osobiście obecni w sądach, aby zapewnić sobie i innym pracownikom możliwość wykonywania zadań z domu.

W miarę możliwości sądy korzystają z telekonferencji w celu przeprowadzania czynności przygotowawczych w niektórych obszarach prawa, w tym w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu z udziałem komornika. Sądy rodzinne rozpoznają sprawy w miarę możliwości bez osobistego stawiennictwa uczestników postępowania przed sądem. Niektóre postępowania spadkowe mogą być prowadzone również przez telefon.

Komisja ds. Kryzysu (w skład której wchodzą duński Urząd Administracji Sądowej i grupa prezesów sądów) wezwała również sądy do rozważenia – w miarę możliwości – czy obecna sytuacja uzasadnia stosowanie wideokonferencji w szerszym zakresie, o ile jest to zgodne z zasadą praworządności.

1.3 Współpraca sądowa UE

Ogólnie rzecz biorąc, w stanie wyjątkowym sądy duńskie starają się funkcjonować w maksymalnym zakresie na zasadach pracy zdalnej.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

-

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

-

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

-

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

-

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

Sądy duńskie wdrożyły specjalny tryb rozpoznawania niektórych spraw pilnych. Sprawy pilne, które w dalszym ciągu rozpoznają sądy właściwe, obejmują sprawy podlegające rozpoznaniu w trybie niecierpiącym zwłoki na mocy przepisów lub sprawy związane ze szczególną uciążliwością.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

-

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

Duński parlament przyjął serię pakietów ustaw stymulujących gospodarkę.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.