Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Pomimo trwającego kryzysu nie dokonano żadnych zmian w terminach ustawowych obowiązujących w postępowaniach sądowych.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Sądy pozostają niezależne. Krajowy Urząd Administracji Sądowej wydaje jednak wytyczne dla sądów dotyczące zarządzania nimi i udziela sądom stosownych porad w tym zakresie.

Urząd ten ogłosił wytyczne, w których zalecił sądom dalsze prowadzenie postępowań z zachowaniem środków ostrożności, np. ograniczenia fizycznej obecności wyłącznie do spraw pilnych. Krajowy Urząd Administracji Sądowej zaleca sądom prowadzenie rozpraw za pośrednictwem wideokonferencji lub innych dostępnych i odpowiednich środków technicznych. Urząd opublikował również wytyczne dla wszystkich sądów dotyczące korzystania z połączeń zdalnych w trakcie rozpraw. Wytyczne te sporządzono wyłącznie z myślą o obecnej sytuacji wyjątkowej – nie mają one na celu zmiany obowiązującej polityki ani istniejących instrukcji czy zaleceń. Poprawa efektywności korzystania z połączeń zdalnych służy ograniczeniu ryzyka dla zdrowia do minimum dzięki uniknięciu konieczności organizowania zgromadzeń z udziałem szeregu osób. Wspomniane wytyczne – a także wszelkie przyszłe wytyczne – są dostępne tutaj.

Według stanu na dzień 10 maja 2020 r. fińskie sądy rejonowe zawiesiły rozprawy w 1 431 sprawach cywilnych. Zaktualizowane informacje można znaleźć tutaj.

Zachęca się do kontaktowania się z sądami przede wszystkim telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.3 Współpraca sądowa UE

Wzajemna pomoc prawna jest w dalszym ciągu udzielana, ale sądy nadają priorytet sprawom w zależności od dostępnych zasobów.

Większość pracowników merytorycznych fińskiego organu centralnego (na potrzeby rozporządzeń nr 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 i 1206/2001) pracuje obecnie zdalnie. W siedzibie organu obecnych jest fizycznie kilka osób na potrzeby spraw pilnych. W miarę możliwości zaleca się komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: central.authority@om.fi oraz maintenance.ca@om.fi (wyłącznie w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych).

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

-

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

Możliwość ogłoszenia upadłości dłużnika na wniosek wierzyciela ograniczona w okresie od 1.05.2020 r. do 31.01.2021 r. Prace nad projektem przepisów zapewniających dłużnikom więcej czasu na spłatę – od 1.02.2021 r.

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

Tymczasowa zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w celu poprawy sytuacji dłużników w okresie od 1.05.2020 r. do 31.01.2021 r.

Przewidziano zmianę terminu płatności oraz kryteriów obowiązujących w przypadku złożenia wniosku o zawieszenie egzekucji z nieruchomości na określoną liczbę miesięcy. Terminy na wykonanie nakazów eksmisji ulegną przedłużeniu.

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

-

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

-

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

Zwrócenie się do ogółu wierzycieli o zastosowanie odpowiedzialnego podejścia.

Ponadto Finlandia koncentruje swoje wysiłki na zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu osób prywatnych i gospodarstw domowych.

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

Tymczasowa górna granica oprocentowania kredytów konsumenckich na poziomie 10% oraz tymczasowy zakaz prowadzenia marketingu bezpośredniego takich kredytów – obowiązują w okresie 1.07.–31.12.2020 r. Prace nad projektem ustawy przewidującej przedłużenie tych tymczasowych środków.

W projekcie zaproponowano tymczasowe uregulowanie kwestii kosztów windykacji długów związanych z wierzytelnościami innymi niż wierzytelności konsumenckie oraz ograniczenie możliwości korzystania z przepisów projektu ustawy w odniesieniu do niektórych kategorii dłużników.

Ostatnia aktualizacja: 14/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.