Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

-

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Zgodnie z decyzją ministra wszystkie postępowania toczące się przed sądami greckimi i przeprowadzane przez nie czynności zawieszono do 15 maja 2020 r., z wyjątkiem postępowań i spraw pilnych oraz istotnych.

Postępowania prowadzone przed rejonowymi sądami w sprawach cywilnych i służbami tych sądów zawieszono do 10 maja 2020 r.

Funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości ograniczono wyłącznie do czynności niezbędnych do wykonania koniecznej pracy i rozpoznania spraw pilnych.

W miarę możliwości posiedzenia sądu i pozostałe czynności związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości przeprowadza się zdalnie za pomocą środków technicznych. Zapewniono rozwiązania w zakresie komunikacji elektronicznej, aby umożliwić prowadzenie wideokonferencji oraz wykonywanie pracy zdalnej przez sędziów, prokuratorów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W niektórych większych sądach dostępna jest możliwość elektronicznego składania wniosków o wydanie zaświadczenia. W takim przypadku obywatele i ich pełnomocnicy mają możliwość otrzymania zaświadczenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego.

1.3 Współpraca sądowa UE

Rząd grecki przyjął środki ostrożności i środki w zakresie izolacji, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpływ tego zjawiska na aspekty społeczno-gospodarcze oraz aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku i sektora publicznego.

Jako organ centralny na mocy cywilnoprawnych konwencji i umów międzynarodowych oraz na mocy unijnych rozporządzeń dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło mieszany system pracy, który zakłada pracę zdalną na zmianę z fizyczną obecnością w miejscu pracy.

Chociaż organ centralny jest obecnie niemal w pełni funkcjonalny, pewne opóźnienia w rozpoznawaniu niektórych wniosków są nieuniknione z uwagi na utrzymujący się kryzys zdrowotny.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

Wszystkie odnośne postępowania zawieszono od 7 do 30 listopada 2020 r.

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

Wszystkie odnośne postępowania zawieszono od 7 do 30 listopada 2020 r.

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

Wszystkie postępowania egzekucyjne zawieszono od 7 do 30 listopada 2020 r.

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

-

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

Ze względu na ochronę zdrowia publicznego wszystkie rozprawy zawieszono od 7 do 30 listopada 2020 r. Zawieszenie postępowań upadłościowych od 7 do 30 listopada 2020 r.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

Związek Banków Greckich i Minister Finansów uzgodnili, że banki odroczą spłatę rat kapitałowych na podstawie umów kredytowych zawartych z przedsiębiorstwami, których sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu pandemii koronawirusa, na wniosek dłużnika.

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

Środki dotyczące podmiotów, których sytuacja finansowa pogorszyła się ze względu na pandemię koronawirusa, oraz ich pracowników (a także osób fizycznych, które wynajmują lokale takim przedsiębiorstwom):

  • przedłużenie terminu płatności podatku bez naliczania odsetek i kar,
  • przedłużenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne.
Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.