Wpływ COVID-19 na sprawy cywilne i upadłościowe

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne

1.1 Terminy w postępowaniu cywilnym

Należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ciągłość zawisłych postępowań. W związku z tym na Węgrzech nie wstrzymano funkcjonowania sądów. Dopuszczono możliwość przyjęcia szczególnych przepisów procesowych mających na celu ułatwienie działalności sądów, na przykład w przypadku zastosowania środków epidemiologicznych. Wszystkie sądy pracują.

Ogólnie rzecz biorąc, stan zagrożenia pozostaje bez wpływu na bieg terminów.

1.2 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo

Zapewniono dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ciągłość zawisłych postępowań. Nie wstrzymano funkcjonowania sądów na Węgrzech.

Zapewniono dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ciągłość zawisłych postępowań. Nie wstrzymano funkcjonowania sądów na Węgrzech. Co do zasady w okresie obowiązywania stanu zagrożenia nie dokonuje się wyłącznie tych czynności procesowych, które muszą zostać dokonane w miejscu objętym środkiem epidemiologicznym. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na środki epidemiologiczne, rozprawę można również przeprowadzić przy użyciu sieci łączności elektronicznej lub innych środków zapewniających możliwość transmisji obrazu i dźwięku w postaci elektronicznej.

1.3 Współpraca sądowa UE

Organy centralne pracują.

Wykonywanie wniosków o pomoc prawną może trwać dłużej niż zwykle.

2 Środki dotyczące upadłości, które przyjęto lub planuje się przyjąć w państwach członkowskich od wybuchu pandemii

2.1 Istotne środki dotyczące upadłości i powiązane środki mające wpływ na wykonanie umów

2.1.1 Zawieszenie postępowania upadłościowego

2.1.1.1 Zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (przez dłużników)

-

2.1.1.2 Ochrona dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli

Środki związane ze spółkami:

  • postępowanie likwidacyjne można wszcząć dopiero po 75 dniach od upływu terminu spłaty zadłużenia wskazanego w wezwaniu do zapłaty;
  • postępowanie likwidacyjne można wszcząć wyłącznie w przypadku roszczeń o wartości przekraczającej 400 000 forintów;
  • w postępowaniu w przedmiocie kontroli zgodności z prawem sąd rejestrowy nie może orzec rozwiązania spółki;
  • zawieszenie do 30 czerwca 2021 r. postępowań o orzeczenie rozwiązania spółki wszczętych z uwagi na unieważnienie numeru identyfikacji podatkowej;
  • zawieszenie, co do zasady, postępowań dotyczących przymusowego wykreślenia z rejestru do 30 czerwca 2021 r. i brak możliwości wszczęcia takiego postępowania z uwagi na niemożność zakończenia postępowania likwidacyjnego.

2.1.2 Zawieszenie prawa do dochodzenia wierzytelności i zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy

2.1.2.1 Ogólne/szczególne przypadki zawieszenia prawa do dochodzenia roszczeń / dochodzenia niektórych rodzajów roszczeń

Wprowadza się ustawowe moratorium na spłatę długu mające zastosowanie do dłużników związanych umowami kredytu, pożyczki i leasingu finansowego i obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.

W ustawie CVII z 2020 r. przedłużono termin spłaty długu w przypadku dłużników należących do określonych grup społecznych (bezrobotni, dawni uczestnicy programu robót publicznych, rodzice wychowujący dzieci, emeryci/renciści, osoby objęte postępowaniem w przedmiocie upadłości konsumenckiej) do 30 czerwca 2021 r.

Oznacza to, że dłużnikom na podstawie wciąż obowiązujących umów podpisanych i opłaconych przed 19 marca 2020 r. przysługuje moratorium na spłatę kapitału, odsetek i opłat.

Moratorium to obowiązuje do końca tego roku.

Termin spłaty ulega przedłużeniu o czas obowiązywania moratorium, a sam czas obowiązywania umowy ulega przedłużeniu w przypadku, gdy umowa wygasłaby w czasie obowiązywania moratorium. Podobnie dzieje się w przypadku zabezpieczeń, które ulegają przedłużeniu o ten sam okres (9 miesięcy).

Moratorium na spłatę długu ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do instrumentów kredytowych przyznanych przez krajowe spółki finansowe, co oznacza, że kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe nie wchodzą w zakres zastosowania tego środka.

Moratorium na spłatę długu ma zastosowanie również do pożyczek pracowniczych. Moratorium na spłatę długu ma również zastosowanie do spraw dotyczących upadłości konsumenckiej (postępowanie sądowe lub pozasądowe) oraz planów spłaty zadłużenia wynikających z ugody pozasądowej, ugody sądowej lub orzeczenia sądu.

Nieuregulowane podczas obowiązywania moratorium odsetki i opłaty nie podlegają kapitalizacji. Należy je spłacić w późniejszym terminie, po zakończeniu obowiązywania moratorium, na tych samych warunkach, w związku z tym obciążenie finansowe nie może wzrosnąć z powodu moratorium. Termin spłaty przedłuża się odpowiednio.

2.1.2.2 Zawieszenie prawa do odstąpienia od umowy (umowy ramowe/szczegółowe)

Zawieszenie wygaśnięcia umowy do 30 czerwca 2021 r. w przypadku braku płatności (dotyczy umów pożyczki, kredytu i leasingu finansowego zawartych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez wierzyciela) – szczególny wymóg podjęcia próby renegocjacji warunków umowy (ustawa CVII z 2020 r., data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.).

2.2 Zawieszenie pracy sądów cywilnych, w tym sądów upadłościowych, oraz zawieszenie postępowań

Należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ciągłość zawisłych postępowań. W związku z tym na Węgrzech nie wstrzymano funkcjonowania sądów. Dopuszczono możliwość przyjęcia szczególnych przepisów procesowych mających na celu ułatwienie działalności sądów, na przykład w przypadku zastosowania środków epidemiologicznych. Wszystkie sądy pracują.

Co do zasady w okresie obowiązywania stanu zagrożenia nie dokonuje się wyłącznie tych czynności procesowych, które muszą zostać dokonane w miejscu objętym środkiem epidemiologicznym.

2.3 Inne środki dotyczące upadłości (np. związane z postępowaniami o stwierdzenie bezskuteczności czynności, planami restrukturyzacyjnymi, nieformalnymi porozumieniami)

-

2.4 Powiązane środki inne niż dotyczące upadłości (odroczenie płatności, kredyty bankowe, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla przedsiębiorców)

-

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.