Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Legislație specifică:

- Legea privind măsurile și acțiunile în timpul stării de urgență declarate prin hotărârea Adunării Naționale din 13 martie 2020, și privind depășirea consecințelor, denumită în continuare „Legea privind starea de urgență”.

În funcție de măsurile și acțiunile întreprinse se disting două perioade, după cum urmează: perioada stării de urgență (13.3-13.5.2020) și perioada de două luni după încetarea stării de urgență (care începe din data de 14.5.2020):

A/Măsuri și acțiuni pentru perioada stării de urgență: 13 martie - 13 mai 2020

(Inițial, starea de urgență a fost stabilită pentru perioada cuprinsă între 13 martie și 13 aprilie 2020. Această perioadă a fost prelungită până în data de 13 mai 2020).

Termene procedurale:

- Suspendarea termenelor:

Toate termenele procedurale în proceduri judiciare civile, proceduri de arbitraj și proceduri de executare sunt suspendate, cu excepția următoarelor cazuri de litigii civile și comerciale:

  1. cazurile privind exercitarea drepturilor parentale, numai în ceea ce privește măsurile provizorii;
  2. cazurile vizate de Legea privind protecția împotriva violenței domestice, numai în ceea ce privește un ordin de protecție imediată sau modificarea acestuia, precum și cazurile în care cererea de protecție a fost respinsă;
  3. autorizațiile pentru retragerea de fonduri din depozitele copiilor;
  4. procedurile intermediare;
  5. cazurile legate de conservarea probelor;
  6. solicitările în temeiul Legii privind comunicațiile electronice și în legătură cu încetarea procedurilor de registru pe baza unui act al instanței în temeiul Legii privind Registrul Comerțului și Registrul entităților juridice non-profit;
  7. cazurile prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Legea privind instituțiile de credit, referitoare la semnarea unei declarații privind protejarea secretului bancar.

Se suspendă termenele de prescripție la încheierea cărora drepturile entităților private se sting sau sunt dobândite.

B/Măsuri și acțiuni pentru perioada de două luni după încetarea stării de urgență (care începe din data de 14.5.2020):

- Suspendarea termenelor:

În termen de două luni de la încetarea stării de urgență, toate vânzările publice anunțate și confiscările coercitive ale bunurilor persoanelor fizice, anunțate de executori judecătorești publici și privați, se suspendă și se reprogramează, fără taxe și fără costuri. La cererea persoanei fizice, făcută înainte de expirarea termenului pronunțării primei sentințe, vânzările publice, respectiv confiscările coercitive de bunuri vor fi reprogramate, fără a trebui să se plătească taxe și fără costuri.

- Prelungirea termenelor:

Termenele prevăzute de lege (cu excepția celor referitoare la cazurile menționate mai sus) care expiră în perioada stării de urgență și care sunt legate de exercitarea drepturilor și obligațiilor persoanelor și entităților private se prelungesc cu 1 lună după încetarea stării de urgență.

- Cazuri specifice:

În timpul stării de urgență și timp de până la două luni după aceea, conturile bancare ale persoanelor fizice și unităților medicale, salariile și pensiile, aparatura și echipamentul medical sunt scutite de măsuri asiguratorii. Nu se realizează inventare ale bunurilor mobile și imobile deținute de persoane fizice, cu excepția obligațiilor de întreținere, a daunelor cauzate de un prejudiciu/delict și a solicitărilor legate de obligația de întreținere sau legate de daune cauzate de un prejudiciu/delict și a revendicărilor salariale. Nu au loc indisponibilizări ale conturilor bancare ale municipalităților timp de două luni de la încetarea stării de urgență.

Până la două luni după încetarea stării de urgență, nu se percep dobânzi și penalități în caz de întârziere în ceea ce privește plata obligațiilor entităților private și a debitorilor în cadrul contractelor de credit și al altor forme de finanțare furnizate de instituțiile financiare în temeiul articolului 3 din Legea instituțiilor de credit, cu excepția filialelor băncilor, inclusiv în cazul în care creanțele sunt dobândite de bănci, de instituții financiare sau de terți. Obligația nu poate fi declarată ca fiind exigibilă anterior/de plătit la cerere, iar contractul nu poate fi reziliat din culpă.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Audierile în instanță

Până la ridicarea stării de urgență, audierile în instanță pot fi organizate la distanță, asigurându-se participarea directă și virtuală a părților și a participanților la proceduri. Procesele-verbale se elaborează pentru ședințele organizate și se publică fără întârziere; procesele-verbale ale ședinței se păstrează până la termenul de modificare și finalizare a proceselor-verbale. Instanța comunică părților data la care audierea va fi organizată la distanță.

Consiliul Judiciar Suprem a emis ordine privind aplicarea măsurilor preventive necesare pentru a preveni răspândirea virusului în clădirile instanței, privind depunerea documentelor la instanțe prin poștă sau prin mijloace electronice, precum și privind consultarea la telefon ori prin mijloace electronice. În cazul audierilor menționate, citațiile sunt transmise prin telefon sau prin mijloace electronice.

Procedurile de registru

Serviciile furnizate de Registrul Comerțului și de Registrul entităților juridice non-profit, precum și de alte registre sunt accesibile online.

Procedurile notariale

Procedurile notariale nu se efectuează decât în cazurile urgente. Procedurile notariale se limitează la chestiunile urgente, cu respectarea cerințelor de igienă. Camera notarilor asigură prezența notarilor la lucru în proporție de cel puțin un notar la 50 000 de rezidenți pentru domeniul de practică vizat.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Asistența juridică internațională este furnizată în continuare de Ministerul Justiției și de instanțe, dar este posibil să se înregistreze întârzieri.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Legislația națională bulgară prevede obligația debitorului (a conducerii acestuia) de a solicita insolvența în termen de 30 de zile de la apariția insolvenței/supraîndatorării [articolul 626 alineatul (1) din Legea comercială].

Starea de urgență s-a încheiat la 13 mai 2020 pe întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Termenele pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor specifice adoptate în temeiul Legii privind starea de urgență au expirat. Respectiv, măsurile specifice nu mai sunt aplicabile.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Starea de urgență s-a încheiat la 13 mai 2020 pe întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Termenele pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor specifice adoptate în temeiul Legii privind starea de urgență au expirat. Respectiv, măsurile specifice nu mai sunt aplicabile.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Starea de urgență s-a încheiat la 13 mai 2020 pe întregul teritoriu al Republicii Bulgaria. Termenele pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor specifice adoptate în temeiul Legii privind starea de urgență au expirat. Respectiv, măsurile specifice nu mai sunt aplicabile.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

-

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

În cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată în conformitate cu creditele bancare și cu alte forme de finanțare (factoring, forfetare etc.) acordate de bănci și de instituțiile financiare, precum și în conformitate cu contractele de leasing, nu se percep dobânzi și penalități până la ridicarea stării de urgență. În plus, o obligație/plată nu poate fi solicitată mai devreme și contractul nu poate fi reziliat din cauza neîndeplinirii obligațiilor (articolul 6 din Legea privind starea de urgență, astfel cum a fost modificată și completată la 6 aprilie 2020).

Măsura de mai sus a fost revizuită, introducându-se modificări aduse statului în ceea ce privește Legea privind starea de urgență, după cum urmează:

În termen de două luni de la ridicarea stării de urgență, în caz de întârziere la plata obligațiilor entităților private, a debitorilor în temeiul contractelor de credit și a altor forme de finanțare furnizate de instituțiile financiare, cu excepția filialelor băncilor, inclusiv în cazul în care creanțele sunt achiziționate de bănci, instituții financiare sau terți, nu se impun dobânzi și penalități, obligația nu poate fi declarată prematur îndeplinită, iar contractul nu poate fi anulat pentru că nu a fost respectat.

În conformitate cu o nouă dispoziție a Legii privind starea de urgență, intrată în vigoare la 17 februarie 2021, nu se impun nici măsuri asigurătorii, nici măsuri de executare în termen de două luni de la anularea situației epidemice de urgență cu privire la fondurile plătite angajaților cu titlu de compensații în temeiul unui act al Consiliului de Miniștri care vizează depășirea consecințelor pandemiei de COVID-19; Ordinele de confiscare a creanțelor angajaților în temeiul primei teze, inclusiv a celor primite în conturile lor bancare sau în alte conturi de plăți nu fac obiectul executării. [Articolul 5 alineatul (5) din Legea privind starea de urgență, astfel cum a fost modificată și completată la 17 februarie 2021].

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.