Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Termenele pentru exercitarea actelor judiciare în cadrul procedurilor civile au fost inițial suspendate pentru perioada 9 - 22 martie (ulterior, perioada s-a amânat până la 15 aprilie).

Decretul nr. 23 din 8 aprilie 2020 a prelungit amânarea audierilor și suspendarea termenelor procedurale până la 11 mai 2020.

Pentru termenele care ar începe în mod normal să curgă în perioada de suspendare, data începerii se amână până la sfârșitul acestei perioade.

Excepții: adopția copiilor, minorii neînsoțiți, asistența maternală, procedurile legate de protecția minorilor și procedurile privind obligațiile de întreținere atunci când se aduce atingere protecției nevoilor esențiale; tratamentul medical obligatoriu, întreruperea voluntară a sarcinii, executarea provizorie, procedurile electorale și toate chestiunile care implică un risc de prejudiciu grav la adresa părților.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Majoritatea audierilor civile programate în perioada cuprinsă între ziua de după data intrării în vigoare a decretului (9 martie 2020) și data de 22 martie (ulterior, 15 aprilie și, în cele din urmă, 11 mai) nu vor avea loc ca urmare a amânării obligatorii.

Toate audierile programate în perioada de criză vor fi amânate (cu excepția cauzelor urgente).

Instanțele locale pot adopta propriile măsuri organizatorice (acces restricționat la clădiri, sedii închise).

În special, activitățile care nu sunt suspendate (cele care au fost declarate urgente în funcție de fiecare caz sau cele considerate prin lege drept prioritate majoră), audierile civile care necesită numai prezența avocaților sau a părților, sub rezerva respectării principiului contradictorialității și a participării efective a părților, pot avea loc la distanță. În acest scop, este necesară o hotărâre a șefilor instanțelor judiciare, după primirea recomandării baroului.

Pentru perioada 11 mai – 31 iulie 2020, se preconizează că șefii instanțelor judiciare vor lua o serie de măsuri organizatorice pentru a evita aglomerările de persoane și contactele prea apropiate între persoane în fiecare spațiu de lucru.

Aceste măsuri pot include:

  • desfășurarea audierilor civile prin conexiuni la distanță care necesită numai prezența avocaților sau a părților sau a personalului auxiliar din subordinea judecătorului, sub rezerva respectării principiului contradictorialității și a participării efective a părților, cu condiția ca judecătorul să fie prezent fizic la sediul instanței;
  • amânarea audierilor după data de 31 iulie 2020;
  • organizarea de audieri civile care necesită numai participarea pârâților prin intermediul unei proceduri scrise.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

O mare parte a membrilor de personal care se ocupă de dosare în cadrul Ministerului Justiției lucrează de acasă.

Cooperarea judiciară în materie civilă va fi afectată pentru o perioadă de timp care nu poate fi prevăzută. Comunicarea solicitărilor de cooperare judiciară (inclusiv solicitarea de informații privind dreptul străin în temeiul Convenției de la Londra din 1968) se face electronic. Este posibil ca documentele trimise pe suport de hârtie să fie prelucrate cu o întârziere semnificativă.

Toate comunicările trebuie trimise la adresa ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Procedura de faliment și, de asemenea, în general, procedura de insolvență sunt incluse în dispozițiile generale privind amânarea, fără a aduce atingere posibilității de a stabili de la caz la caz ceea ce nu se poate amâna, cu scopul de a respecta cerințele privind protejarea părților.

Au fost adoptate măsuri specifice în materie de insolvență prin articolul 10 din Decretul-lege nr. 23 din 8 aprilie 2020:

  • toate căile de atac pentru proceduri de insolvență formulate în perioada 9 martie-30 iunie 2020 sunt inadmisibile, cu excepția celor formulate de procuror în cazul în care se solicită măsuri asigurătorii sau de protecție pentru a proteja activele sau societatea comercială de antreprenorul însuși, atunci când insolvența nu este o consecință a pandemiei de COVID-19 și de orice altă persoană în temeiul unor dispoziții specifice în cadrul procedurii de concordat preventiv (articolul 162 al doilea alineat, articolul 173 al doilea și al treilea alineat și articolul 180 al șaptelea alineat din Legea italiană a insolvenței).
  • atunci când declararea inadmisibilității este urmată de declararea falimentului, perioada de inadmisibilitate nu se calculează în termenele prevăzute la articolele 10 și 69 bis din Legea privind falimentul, care se referă la perioada anuală în care trebuie să fie declarat falimentul societății radiate din registrul comerțului și, respectiv, la termenul pentru acțiunile de revocare.
2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

A se vedea coloana 1.1.A. din partea stângă.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Termenele pentru îndeplinirea oricărui act legat de proceduri civile sau penale, inclusiv de proceduri de executare a hotărârilor în materie civilă, au fost suspendate inițial de la 9 martie până la 15 aprilie, apoi până la 11 mai 2020.

În această perioadă, audierile din cadrul procedurilor civile și, prin urmare, și cele legate de procedurile de executare se amână automat până la o dată ulterioară datei de 11 mai 2020, iar până la data respectivă se suspendă, de asemenea, expirarea termenelor pentru finalizarea oricărui act în cadrul procedurilor civile.

În ceea ce privește aplicarea, ar trebui remarcat faptul că cererea de suspendare a forței executorii sau a aplicării unei hotărâri atacate (articolul 283 din Codul de procedură civilă din Italia) și cererea de suspendare a aplicării unei hotărâri judecătorești împotriva căreia a fost formulat recurs (articolul 373 din Codul de procedură civilă din Italia), precum și procedurile a căror gestionare cu întârziere poate cauza prejudicii grave părților pot fi gestionate în perioada de urgență. În acest din urmă caz, șeful instanței sau delegatul său face o declarație de urgență și, pentru cauzele a căror judecare a început deja, această declarație se face prin ordonanță a judecătorului sau a președintelui completului de judecată. Pentru a limita efectele negative ale urgenței epidemiologice cauzate de pandemia de COVID-19, pe întregul teritoriu național, până la 31 decembrie 2020, se suspendă orice procedură de executare silită imobiliară care privește reședința principală a debitorului.

Până la 31 decembrie 2020, procedurile de executare silită referitoare la împrumuturile acordate în favoarea victimelor infracțiunilor de cămătărie sunt de asemenea suspendate.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Conform dispoziției generale cuprinse la articolul 3 alineatul 6 bis din Legea nr. 6 din 2020, respectarea măsurilor de izolare se evaluează întotdeauna în scopul excluderii răspunderii debitorului, precum și cu privire la aplicarea oricăror confiscări sau penalități în legătură cu realizarea cu întârziere sau nerealizarea.

În litigiile referitoare la obligații contractuale, în care conformitatea cu măsurile de limitare a răspândirii sau, în orice caz, cu măsurile adoptate pe durata urgenței epidemiologice cauzate de pandemia de COVID-19, poate fi evaluată conform alineatului 6-bis, procedura de mediere este o condiție pentru admisibilitatea oricărei acțiuni în instanță.

În legătură cu anumite contracte, articolul 56 alineatul (2) literele (b) și (c) din Decretul-lege nr. 18 din 2020 prevede prelungirea, până la 30 septembrie 2020, fără alte formalități, a scadenței împrumuturilor fără rate, precum și suspendarea, până la 30 septembrie 2020, a plății ratelor creditelor sau a plăților de leasing și amânarea planului de rambursare pentru ratele sau plățile de leasing care fac obiectul suspendării.

Pentru anul 2020, plățile ipotecilor acordate în favoarea victimelor infracțiunilor de cămătărie se suspendă.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Toate procedurile (inclusiv cele de insolvență) au fost amânate inițial ex officio până la 15 aprilie sau până la 30 iunie dacă șefii de unități au decis acest lucru, cu excepția procedurilor care au fost declarate urgente de către judecător, de la caz la caz, sau a celor care au fost considerate prin lege ca fiind o prioritate majoră.

Termenele procedurale (inclusiv procedurile de executare silită) au fost suspendate inițial de la 9 martie până la 15 aprilie, apoi până la 11 mai.

În cazul activităților nesuspendate, audierile în materie civilă pentru care este necesară doar prezența avocaților sau a părților, sub rezerva respectării procedurii contradictorii și a participării efective a părților, pot avea loc prin conexiuni la distanță.

Pentru perioada 11 mai-30 iunie 2020, se preconizează că șefii instanțelor vor adopta o serie de măsuri organizatorice pentru a evita reuniunile și contactele dintre persoane în fiecare spațiu pentru birouri.

Măsurile menționate pot include:

  • efectuarea prin conexiuni la distanță a audierilor în materie civilă pentru care este necesară doar prezența avocaților sau a părților, sub rezerva respectării procedurii contradictorii și a participării efective a părților;
  • amânarea audierilor după 30 iunie 2020;
  • organizarea de audieri civile care necesită numai participarea pârâților prin intermediul unei proceduri scrise.

În temeiul articolului 221 din Decretul-lege nr. 34 din 2020 (Decreto Rilancio), judecătorul poate dispune ca audierile în materie civilă care nu necesită prezența altor persoane în afară de apărătorii părților să fie înlocuite de depunerea electronică de observații scrise care conțin numai situația de fapt și concluziile. Participarea la audierile în materie civilă a unora sau mai multor părți ori a mai mulți apărători poate avea de asemenea loc, la cererea părții interesate, prin videoconferință. Aceste dispoziții au fost prelungite până la 31 decembrie 2020.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În perioada în care declararea insolvenței este inadmisibilă, termenele pentru acțiunile de revocare nu încep să curgă.

Articolul 9 din Decretul-lege nr. 23 din 2020 prevede, de asemenea, prelungirea cu șase luni a termenelor pentru îndeplinirea acordurilor prealabile și a acordurilor de restructurare aprobate, care expiră după 23 februarie 2020.

În procedurile actuale pentru aprobarea acordurilor de constituire, debitorului i s-a permis să depună, până la audierea stabilită pentru aprobare, o cerere pentru acordarea unui termen, care nu poate depăși 90 de zile, pentru depunerea unui nou plan și a unei noi propuneri sau a unui nou plan de restructurare.

Articolul 9 din Decretul-lege nr. 23 din 2020 prevede, de asemenea, prelungirea cu șase luni a termenelor pentru îndeplinirea acordurilor prealabile și a acordurilor de restructurare aprobate, care expiră în perioada 23 februarie 2020-31 decembrie 2021.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Decretul-lege nr. 18 din 2020 a prevăzut o serie de măsuri care vizează în mod specific sprijinirea lichidităților prin sistemul bancar (titlul III) și sprijinirea lichidităților gospodăriilor și ale întreprinderilor (titlul IV).

Printre primele astfel de măsuri merită menționate măsurile de sprijin financiar pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, prevăzute la articolul 56, inclusiv interzicerea revocării sumelor acordate pentru facilitățile de credit supuse revocării și pentru împrumuturile acordate cu avansuri la împrumuturi; prelungirea până la 31 ianuarie 2021, fără alte formalități, a contractelor pentru împrumuturi fără rate cu scadență contractuală înainte de 31 ianuarie 2021; suspendarea până la 31 ianuarie 2021 a plății ratelor creditelor și a altor împrumuturi cu rate sau a ratelor de leasing și amânarea planului de rambursare pentru rate sau a ratelor care fac obiectul suspendării.

Dintre acestea din urmă, ar trebui să se menționeze remiterea în ceea ce privește plățile către administrațiile publice, inclusiv cele referitoare la contribuțiile de asigurări sociale și de asistență socială și primele de asigurare obligatorie, suspendarea plății impozitelor reținute la sursă, a contribuțiilor de asigurări sociale și de asistență socială și a primelor pentru asigurare obligatorie, precum și în ceea ce privește obligațiile și plățile legate de impozite și contribuții.

Articolul 11 din Decretul-lege nr. 23 din 2020 a prevăzut suspendarea termenelor de expirare a titlurilor de creanță care se încadrează în perioada 9 martie-30 aprilie 2020, termen ulterior prelungit până la 31 august 2020.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.