Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Procedură civilă scrisă în cazul în care nu se încalcă drepturile părților, iar instanța consideră că poate fi aplicată. În loc să amâne audierile în instanță, Letonia a făcut tranziția la procedura scrisă în instanță, cu excepția cazului în care este absolut necesară o audiere efectivă în instanță sau în care examinarea cauzei este extrem de urgentă ori există un risc ridicat de încălcare gravă a drepturilor.

Termenele de prescripție (de exemplu, decădere) sunt suspendate în perioada 12 martie - 1 iulie.

Proceduri de executare silită: termenul maxim de îndeplinire voluntară a obligațiilor în temeiul hotărârii privind returnarea bunurilor, recuperarea datoriilor și evacuarea sediilor se prelungește de la 10 zile la 60 de zile, cu excepția cazurilor în care hotărârea ar trebui executată imediat.

Gajul comercial: termenul pentru pronunțarea unei hotărâri privind executarea unui gaj comercial se prelungește de la 30 de zile la 60 de zile.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Republica Letonia a elaborat Linii directoare privind organizarea activității instanțelor districtuale (orășenești) și regionale pe durata stării de urgență. Liniile directoare respective recomandă ca, în cazuri urgente, audierile să fie organizate, dacă este posibil, prin intermediul videoconferințelor.

În cazul în care audierea este organizată cu prezență fizică, trebuie asigurată distanța necesară între persoanele care participă la audiere și trebuie luate alte măsuri preventive (ventilarea sălilor etc.).

Începând cu 12 mai 2020, instanțele pot relua audierile cu prezență fizică, ținând seama de cerințele stabilite de Cabinetul de Miniștri în ceea ce privește adunările în spații închise pentru examinarea cauzelor.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

În eventualitatea unei urgențe, toate solicitările și documentele atașate sunt acceptate în cazul în care sunt trimise prin mijloace electronice (prin e-mail), aplicându-se prezumția de autenticitate. Solicitările de asistență judiciară reciprocă sunt scanate în format PDF și transmise către țări străine de la adresa de e-mail oficială a Ministerului Justiției. Solicitările din partea altor țări sunt acceptate dacă sunt transmise sub aceeași formă.

Cooperarea judiciară este asigurată în continuare, de exemplu în ceea ce privește executarea cererilor de notificare sau comunicare a actelor sau audierile prin videoconferință.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Li se interzice creditorilor, până la 1 martie 2021, să depună o cerere de procedură de insolvență în cazul unei persoane juridice, cu excepția cazurilor legate de neîndeplinirea de către debitor a procedurilor de protecție juridică în favoarea sa (proceduri de restructurare).

Până la 30 iunie 2021, debitorul nu este obligat să depună o cerere de procedură de insolvență în cazul unei persoane juridice, cu excepția cazului în care (1) insolvența a fost stabilită la începutul sau în cursul lichidării, (2) debitorul este incapabil să respecte planul privind procedurile de protecție juridică și (3) debitorul nu a plătit integral remunerația angajatului, compensația pentru prejudiciile cauzate de un accident de muncă sau boală profesională ori nu a plătit contribuțiile obligatorii de asigurări sociale în termen de două luni de la data specificată pentru plata salariului.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Moratoriul pentru recuperarea datoriilor nu se aplică pentru deciziile administrative, care pot fi executate deja cu titlu obligatoriu de la data la care acestea intră în vigoare, fără a aștepta până când devin incontestabile. În cazul în care, într-o cauză de executare silită, se dispune grevarea fondurilor datorate ale debitorului și se constată că debitorul are Covid-19 sau este în carantină, executorul judecătoresc poate, în temeiul unei cereri din partea debitorului, să anuleze ordinul instituției de credit sau al altui furnizor de servicii de plată referitor la grevarea fondurilor. După ce debitorului i s-a acordat un certificat de concediu medical, într-un astfel de caz, executorul judecătoresc va continua să extragă datoria din lichiditățile debitorului în contul instituției de credit sau al unui alt furnizor de servicii de plată elaborând și transmițând instituției de credit sau altui furnizor de servicii de plată un nou ordin privind grevarea activelor, dacă acest lucru este determinat de împrejurările specifice cauzei de executare silită.

În cauzele de executare silită privind intrarea în posesia unor bunuri imobile și în cauzele privind evicțiunea persoanelor și a proprietății din locuință, în notificarea către debitor prevăzută de Codul de procedură civilă cu privire la obligația de a executa o hotărâre judecătorească și de a elibera locuința, executorul judecătoresc va stabili un termen de minim 30 de zile. Dacă, în termenul specificat de executorul judecătoresc, locuința nu este eliberată sau debitorul nu s-a prezentat la ora precizată în luarea în posesie, executorul judecătoresc va stabili data, nu mai devreme de a treizecea zi de la data transmiterii notificării executorului judecătoresc.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

În loc să amâne audierile în instanță, Letonia a trecut la procedurile scrise în instanță, cu excepția cazului în care este absolut necesar să aibă loc o audiere adecvată în instanță. Instanța decide cu privire la organizarea ședințelor de judecată în principal prin videoconferință, în special atunci când participă persoane juridice, precum și în cauzele desfășurate prin intermediul unui avocat.

De asemenea, atât timp cât există amenințări la adresa siguranței epidemiologice referitoare la răspândirea infectării cu COVID-19, cererile pentru proceduri de protecție judiciară, pentru proceduri de insolvență a unei persoane juridice și pentru proceduri de insolvență a unei persoane fizice pot fi depuse prin mijloace electronice.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Până la 30 iunie 2021, realizarea unui plan de rambursare a datoriilor (parte a unei proceduri de insolvență a unei persoane fizice) poate fi suspendată; perioada de punere în aplicare a planurilor se prelungește cu perioada de suspendare.

Reuniunile comitetului creditorilor pot fi organizate la distanță (se aplică încă, dar a fost introdusă în Legea privind insolvența ca dispoziție permanentă).

Până la 30 iunie 2021, perioada de punere în aplicare a unui plan de măsuri pentru procedurile de protecție judiciară poate fi stabilită ca o perioadă maximă de patru ani (pentru planurile noi și pentru cele care nu au fost încă prelungite), dacă majoritatea creditorilor specificați în Legea privind insolvența sunt de acord. Până la 30 iunie 2021, planurile de măsuri pentru procedurile de protecție juridică care au fost prelungite deja o dată sau care inițial au fost stabilite pentru patru ani pot fi prelungite cu încă un an, dacă majoritatea creditorilor specificați în Legea privind insolvența sunt de acord.

De asemenea, atunci când se decide achitarea creanțelor angajaților asigurate de stat, se va ține seama de restricția impusă creditorilor cu privire la solicitarea insolvenței.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Contribuabilii în cazul cărora a intervenit amânarea termenului de plată a impozitelor ca urmare a răspândirii pandemiei de COVID-19 au dreptul de a solicita administrației fiscale amânarea impozitelor (pentru o perioadă de până la trei ani) până la 30 iunie 2021. Penalitatea pentru plata cu întârziere nu este calculată în acest caz.

Administrațiile locale au dreptul de a stabili alte termene pentru plata impozitului pentru bunuri imobile în 2020 și 2021, care sunt diferite de termenele stabilite în Legea privind impozitul pentru bunurile imobile, amânându-le pentru o dată ulterioară, în cadrul domeniului de aplicare al respectivului an fiscal. Administrațiile locale nu aplică penalități pentru plata cu întârziere în acest caz.

Programul de reducere a sarcinilor administrative și financiare ale întreprinderilor ca urmare a rambursării lente a TVA-ului plătit în plus, majorând capitalul circulant disponibil al întreprinderilor.

Prelungirea termenului de plată a impozitului pentru bunuri imobile (valabil în 2020, 2021)

Mai multe programe de asistență sunt disponibile pentru întreprinderile afectate de Covid-19 și pentru angajații lor, pentru a asigura redresarea și creșterea:

 1. Subvenții pentru perioada de lipsă de activitate a contribuabililor, pentru a-și continua activitățile în contextul crizei provocate de pandemia de Covid-19 (valabile până la 30 iunie 2021)
 2. Subvenții pentru contribuabili pentru a-și continua activitățile în contextul crizei provocate de pandemia de Covid-19 (valabile până la 30 iunie 2021)
 3. Subvenții pentru întreprinderile afectate de pandemia Covid-19 pentru a asigura fluxul de capital circulant (valabile până la 30 iunie 2021)
 4. Garanții pentru întreprinderile mari afectate de proliferarea pandemiei Covid-19 (valabile până la 30 iunie 2021)
 5. Împrumuturi și subvenții pentru rata dobânzii acordate întreprinderilor pentru a promova concurența.
 6. Programul de micro-împrumuturi și împrumuturi pentru întreprinderile nou-înființate, care sunt furnizate pentru fluxul de capital și investiții pentru IMM-uri (valabil până la 31 decembrie 2023);
 7. Sunt prevăzute garanții pentru operatorii de turism (valabile până la 31 decembrie 2023);
 8. Garanții pentru împrumuturile de vacanță (valabile până la 30 iunie 2021);
 9. Împrumuturi pentru capital circulant (valabile până la 30 iunie 2021);
 10. Garanții pentru creditele la export (valabile până la 30 iunie 2021);
 11. Fonduri de capital pentru întreprinderile mari (valabile până la 30 iunie 2021);
 12. Program de sprijin pentru promovarea ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderilor de export afectate de criza provocată de pandemia de Covid-19 (valabil până la 31 noiembrie 2021);
 13. Program de sprijin pentru promovarea ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderilor din sectorul turismului afectate de criza provocată de pandemia de Covid-19;
 14. Sprijin pentru costurile de funcționare a hotelurilor (valabil până la 18 decembrie 2020);
 15. Indemnizație pentru perioada de nefuncționare ca urmare a penetrării Covid-19 și a restricțiilor guvernamentale (valabilă până la 30 iunie 2020);
 16. Program pentru promovarea concurenței la nivel internațional și a exporturilor (valabil până la 31 decembrie 2023);
 17. Formare pentru îmbunătățirea competențelor angajaților (valabilă până la 31 decembrie 2023).
Ultima actualizare: 27/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.