Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Lituania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Lituania nu a adoptat acte juridice oficiale prin care să suspende sau să prelungească termenele procedurale în cauzele civile. Reînnoirea sau prelungirea termenelor procedurale se stabilește pentru fiecare cauză în parte de către instanța care audiază cauza.

Consiliul judiciar a transmis recomandări instanțelor lituaniene, îndemnându-le să „evalueze în mod flexibil solicitările primite din partea persoanelor cu privire la reînnoirea unui termen nerespectat de depunere a unui document procedural sau la executarea unei acțiuni procedurale” în timpul și ulterior perioadei de carantină, în cazul în care acțiunile respective au fost împiedicate de starea de urgență declarată în Republica Lituania și, prin urmare, au afectat organizarea activității în instituțiile statului. Persoana care solicită reînnoirea unui termen nerespectat pune la dispoziția instanței date care să susțină aceste circumstanțe, alături de cerere.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Consiliul Judiciar a emis recomandări pentru președinții instanțelor în ceea ce privește organizarea activităților în instanțele lor în timpul perioadei de carantină, lăsând măsurile specifice pentru implementarea recomandărilor la latitudinea fiecărui președinte.

Procedurile civile, acolo unde se pot desfășura prin procedură scrisă, urmează cursul obișnuit. În cauzele civile, în care audierea orală este obligatorie, iar părțile și-au exprimat dorința de a participa la audiere, audierile orale programate se amână fără o dată specifică, cu informarea participanților la proceduri și cu stabilirea, de comun acord cu părțile, a unor posibile date preliminare de audiere.

Procedurile orale în instanțe se limitează la cauzele civile care trebuie instrumentate imediat, precum cauzele civile referitoare la permisiunea acordată de instanță pentru a prelungi spitalizarea involuntară și/sau tratamentul involuntar, la scoaterea unui copil dintr-un mediu nesigur, cauzele prevăzute în Codul de Procedură Civilă, acordând prioritate organizării de ședințe orale la distanță în cazul în care instanța dispune de mijloacele necesare în acest scop.

În cauzele urgente, în timpul procedurilor orale se urmează recomandările de siguranță (distanțare socială, dezinfectarea sălilor de judecată).

Hotărârile procedurale judiciare sunt transmise prin mijloace electronice de comunicare, folosindu-se cu prioritate sistemul informatic judiciar. În cazuri excepționale, documentele sunt trimise prin e-mail sau poșta obișnuită persoanelor care nu au acces la sistemul informatic judiciar. Documentele procedurale și orice altă corespondență sunt trimise persoanelor care nu participă la proceduri (de exemplu, executori judecătorești, notari etc.) prin intermediul sistemului național E-delivery sau prin e-mail și, numai în cazuri excepționale, prin servicii poștale. Comunicarea/cooperarea are loc prin mijloace electronice de comunicare și prin telefon.

Odată cu suspendarea notificării directe a persoanelor în instanțe, documentele procedurale sunt primite electronic sau sunt trimise prin poștă.

Executorii judecătorești: După tranziția la regimul de telemuncă începând cu 16 martie, pe durata carantinei, executorii judecătorești continuă să ofere majoritatea serviciilor lor obișnuite creditorilor și debitorilor. Deși contactul direct este limitat, executorii judecătorești și angajații lor vor comunica cu participanții la proceduri prin telefon, prin e-mail, prin intermediul site-ului web http://www.antstoliai.lt/ sau prin poșta obișnuită. De asemenea, carantina actuală nu reprezintă un obstacol pentru transmiterea de noi titluri executorii: titlurile executorii scrise pot fi transmise executorilor judecătorești prin poștă, iar titlurile executorii electronice –prin e-mail sau pe internet, prin autentificare în sistemul informatic al executorilor judecătorești, la adresa http://www.antstoliai.lt/. De asemenea, pe durata carantinei, executorii judecătorești nu organizează noi licitații.

În ceea ce privește organizarea activității notarilor, se elaborează proiecte de modificare a Legii privind profesia de notar și a Codului civil. Acestea prevăd ca majoritatea serviciilor notariale să fie transferate online și prestate de la distanță. Proiectele de modificare propun acordarea dreptului notarilor de a efectua acte notariale la distanță și de a le semna ca documente notariale electronice. Informațiile vor fi transmise registrelor și sistemelor informatice de stat funcționale. Vizitele la birourile notarilor vor fi rezervate numai pentru identificarea directă a unei persoane sau a voinței exprimate. De asemenea, se au în vedere refuzarea participării unui notar la aprobarea unor mandate mai simple și permiterea înregistrării electronice a mandatelor pentru care nu se impune o formă notarială. Serviciile notariale la distanță vor exclude certificarea testamentelor și preluarea în custodie a acestora, precum și autentificarea faptului că o persoană este în viață. De asemenea, notarii nu ar trebui să ofere servicii la distanță în cazul în care consideră că vor putea să asigure o protecție mai bună a intereselor legitime ale unui client numai dacă îl întâlnesc în persoană sau dacă notarii trebuie să prezinte documente aferente testamentului unei persoane, să explice consecințele actelor notariale sau să confirme identitatea unei persoane.

În ceea ce privește prestarea de servicii de asistență juridică garantate de stat, recomandările au fost publicate pe pagina web privind serviciile de asistență juridică garantate de stat. Se recomandă cu fermitate să se evite contactul personal și să se organizeze furnizarea de asistență juridică cu ajutorul instrumentelor de lucru la distanță, și anume, să se trimită toate solicitările prin e-mail, să se ofere consultații la telefon, online sau să se utilizeze alte mijloace de telecomunicații. În cazuri urgente, când participarea unui avocat este necesară în anumite anchete preliminare sau proceduri preliminare în instanță, trebuie să se acționeze cu atenția cuvenită, să se urmeze orientările naționale de prevenire a răspândirii Covid-19 (distanța de siguranță, igienă etc.), să se refuze participarea la proceduri în cazul în care nu au fost luate măsuri de protecție adecvate (de exemplu, sălile nu sunt ventilate, nu există dezinfectant, apar suspiciuni cu privire la sănătatea altor persoane din sală).

Baroul lituanian a publicat, de asemenea, recomandări similare pentru toți avocații practicanți din Lituania.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Majoritatea angajaților autorităților publice lucrează de la distanță. Asistența juridică internațională este furnizată în continuare, dar unele procese pot dura mai mult.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

La 21 aprilie, Parlamentul a adoptat Legea privind efectele pandemiei de COVID-19 asupra insolvenței persoanelor juridice:

Suspendarea obligației debitorului de a solicita procedura de faliment sau de restructurare pentru o perioadă de trei luni de la încheierea perioadei de carantină.

Guvernul are capacitatea de a prelungi această perioadă până la sfârșitul anului 2020.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Legea privind efectele pandemiei de COVID-19 asupra insolvenței persoanelor juridice include:

Dreptul creditorului de a solicita insolvența este limitat la perioada de carantină.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

În contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, instanțele din Lituania au aplicat procedura scrisă, atunci când acest lucru a fost posibil, pentru a audia cauzele. Procedurile civile, acolo unde se pot desfășura prin procedură scrisă, urmează cursul obișnuit. Este important de menționat că, potrivit Legii insolvenței persoanelor juridice, procedura scrisă are prioritate. Ședințele de judecată orale în cauzele de insolvență, atunci când este necesar, ar trebui organizate de la distanță, aplicând tehnologiile moderne.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Legea privind efectele pandemiei de COVID-19 asupra insolvenței persoanelor juridice include:

Se suspendă calcularea termenului atunci când debitorul nu poate să realizeze planul de restructurare aprobat și, prin urmare, restructurarea ar putea înceta – pentru o perioadă de trei luni de la încheierea perioadei de carantină.

Guvernul are capacitatea de a prelungi această perioadă până la sfârșitul anului 2020.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Măsuri aplicate de administratorii fiscali.

  1. Amânarea sau dispunerea impozitelor în tranșe conform calendarului stabilit, fără a se plăti dobânzi.
  2. Încetarea acțiunilor de recuperare a arieratelor fiscale în conformitate cu criteriile privind caracterul rezonabil.
  3. Scutirea contribuabililor de la plata amenzilor și a dobânzilor penalizatoare pentru neîndeplinirea la timp a obligațiilor fiscale.

Conform Legii privind creditele imobiliare și Legii privind creditele de consum, în anumite circumstanțe (de exemplu, debitorul devine șomer sau își pierde cel puțin o treime din venit), la cererea debitorilor, furnizorul de credit are obligația de a amâna plata ratelor creditului, cu excepția dobânzii, pentru o perioadă de cel mult trei luni. O astfel de obligație pentru furnizorii de credite de consum a fost introdusă prin modificările Legii privind creditele de consum din 19 martie 2020.

Guvernul Lituaniei a adoptat, de asemenea, un pachet amplu de măsuri economice pentru întreprinderi (scheme de ajutoare de stat, diverse indemnizații și subvenții, amânări ale impozitelor și ale împrumuturilor etc.).

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.