Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Decretul din 13 martie al președintelui Curții Supreme, pe baza unei propuneri a Ministrului Justiției, a stabilit că termenele procedurale se suspendă, cu excepția chestiunilor urgente.

O lege privind măsurile temporare în materie judiciară, administrativă sau în alte aspecte publice, care are scopul de a limita daunele generate de răspândirea SARS-CoV-2 (COVID-19), a fost adoptată la 20 martie 2020 și a intrat în vigoare la 29 martie 2020. Toate măsurile stabilite în această lege și orice altă măsură luată pe baza acestei legi sunt valabile până la o nouă hotărâre a guvernului care va decreta că motivele care stau la baza acestor măsuri au încetat, dar cel mai târziu până la 1 iulie 2020.

Legea a introdus dispoziții pentru toate termenele (materiale și procedurale). Termenele pentru introducerea unei solicitări în cadrul procedurilor judiciare, care sunt stabilite prin lege, se suspendă începând cu 29 martie 2020. Termenele în procedurile judiciare (termenele procedurale) se suspendă, de asemenea, începând cu 29 martie 2020, cu excepția aspectelor judiciare considerate urgente.

În plus, se suspendă termenul pentru introducerea unei plângeri constituționale.

Termenele vor continua să curgă după expirarea măsurilor stabilite în lege.

Legea de modificare a Legii privind măsurile provizorii în legătură cu aspecte de drept judiciar, administrativ și de drept public pentru a controla răspândirea bolii infecțioase SARS-CoV-2 (COVID-19)

a fost adoptată la 29 aprilie.

Termenele procedurale și cele materiale încă nu au început să curgă, iar măsurile permit o tranziție treptată către alte operațiuni obișnuite și, în același timp, protecția celor mai slabi.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Legea de modificare a Legii privind măsurile provizorii în legătură cu aspecte de drept judiciar, administrativ și de drept public pentru a controla răspândirea bolii infecțioase SARS-CoV-2 (COVID-19) constituie temeiul juridic grație căruia organismele judiciare și administrative și alte autorități publice pot desfășura audieri, lua decizii și notifica sau comunica acte în chestiuni care nu sunt urgente, dar în continuare în condiții de securitate neîntreruptă pentru angajați și pentru clienți.

Instanțele și alte organisme judiciare care, în această perioadă, au luat numeroase decizii în cauze care nu au fost definite ca fiind urgente, vor trimite sau notifica sau comunica aceste decizii părților care de altfel au cunoștință de ele, dar care, ca urmare a intrării în vigoare a acestei legi, nu sunt obligate și constrânse să le dea curs dacă nu vor, deoarece termenele, atât cele de procedură, cât și cele de fond, nu curg încă. Cu toate acestea, dacă doresc, pot lua măsuri individuale care să permită o bună funcționare a instituțiilor și, astfel, să își poată exercita drepturile mai devreme.

În ceea ce privește executarea silită, aceasta este suspendată. După intrarea în vigoare a modificării, instanțele vor putea, de asemenea, să emită ordine de executare și asiguratorii și să le notifice sau să le comunice clienților în cauzele care nu sunt urgente, dar care au început să fie judecate înainte de introducerea măsurilor din cauza epidemiei. În aceste cauze, părțile nu vor fi obligate să răspundă imediat, deoarece termenele nu se aplică în cazurile care nu sunt urgente, iar soluția juridică conform căreia executarea este încă în vigoare (cu excepția cazurilor urgente, cum ar fi recuperarea pensiei de întreținere) va fi în continuare în vigoare, pentru procedurile de executare care au fost întrerupte sau amânate în timpul epidemiei. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că partea care ar dori să răspundă este limitată în acțiunea sa în această situație.

În domeniul civil clasic sau în cadrul litigiilor, instanțele vor fi în măsură să pronunțe o hotărâre și, de asemenea, să o notifice sau să comunice părților dacă acestea se află într-un proces care nu este urgent, înainte de introducerea măsurilor înaintea audierii principale. Prin urmare, părților li se notifică sau comunică hotărârea, dar termenele nu curg. În acest mod, vom aduce o contribuție importantă la eliminarea treptată a stagnărilor în ceea ce privește funcționarea instanțelor.

De asemenea, în chestiuni legate de domeniul registrului funciar, propunerea ministerului permite judecarea graduală a cauzelor. Decizia referitoare la propunerea privind registrul funciar poate deveni definitivă, deși termenele nu curg, dar numai dacă, de exemplu, toate părțile renunță la dreptul de a introduce o cale de atac. Același lucru este valabil și pentru înscrierile în cartea funciară. Până în prezent, părțile au fost în măsură să prezinte o propunere privind registrul funciar și, prin urmare, să asigure protecția ordinului.

Noul regim propus, pentru durata epidemiei, permite părților aflate în insolvență să își depună cererea, declarația sau documentul după termen; dacă motivul întârzierii este epidemia de COVID 19, iar instanța nu s-a pronunțat încă, o astfel de cerere tardivă este încă luată în considerare și nu este respinsă după termen. Un astfel de temei juridic de intervenție, care să atenueze severitatea și caracterul ireversibil al acțiunilor în cadrul unei proceduri de insolvență, va constitui, de asemenea, o circumstanță importantă în eventuala evaluare pe care președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia o va efectua pentru a stabili că procedura de insolvență este procedură de urgență.

Decretul din 5 mai al președintelui Curții Supreme care abrogă și înlocuiește decretele anterioare:

Instanțele vor continua să ia decizii și să organizeze audieri în cauzele urgente, în conformitate cu dispozițiile articolului 83 din Legea privind instanțele și cu ordinul președintelui Curții Supreme. Prin noul ordin al președintelui Curții Supreme, mai multe tipuri de cauze sunt considerate urgente începând cu 5 mai 2020. Acestea din urmă includ, de asemenea, cauzele privind achitarea obligatorie a datoriei și privind falimentul, în cazul cărora a fost emisă o decizie privind începerea procedurii până la 30 martie 2020.

Pe durata măsurilor speciale, părțile, reprezentanții acestora și alte persoane, care doresc informații legate de o anumită procedură și care nu au primit o citație de înfățișare în instanță, trebuie să fie informate în prealabil în timpul programului de lucru cu publicul, folosindu-se adresele de e-mail și numerele de telefon publicate și accesibile publicului.

1.Procesul decizional al instanțelor în cauze urgente și în cauze care nu sunt urgente

Din cauza apariției unui eveniment extraordinar, și anume epidemia cauzată de SARS-CoV-2 (COVID-19) - coronavirus, care poate perturba în mare măsură funcționarea instanțelor în bune condiții și conform reglementărilor și pentru a preveni răspândirea epidemiei cauzate de SARS-CoV-2 (COVID-19) - coronavirus, protecția sănătății și a vieții persoanelor și asigurarea funcționării sistemului judiciar, toate instanțele, începând cu 5 mai 2020, organizează audieri, pronunță hotărâri și notifică și comunică acte judiciare

  1. în cauzele care nu sunt urgente în conformitate cu articolul 83 din Legea privind instanțele și care nu sunt considerate urgente în conformitate cu acest ordin, în cazul în care instanțele pot asigura executarea acestor acte în conformitate cu condițiile stabilite în respectivul ordin și în alte măsuri, stabilite în baza ordinului președintelui Curții Supreme a Republicii Slovenia, astfel încât infecția virală să nu se răspândească, iar sănătatea și viața persoanelor să fie în siguranță, precum și
  2. în chestiuni cu caracter urgent, astfel cum se prevede la articolul 83 din Legea privind instanțele, unele dintre acestea însă nefiind considerate urgente:

b.1. în chestiuni legate de asigurări, actele care necesită contacte personale ale executorilor judecătorești, ale părților interesate și ale altor persoane în cadrul acestor proceduri, precum și când executarea unor astfel de acte nu este necesară, pentru a se evita pericolele la adresa vieții și sănătății umane sau a bunurilor cu o valoare mai mare;

b.2. cambii și verificarea reclamațiilor și litigii legate de cambii;

b.3. inventarul bunurilor unei persoane decedate;

b.4. cauze privind decontarea obligatorie și falimentul în care nu a fost emisă nicio decizie de inițiere a procedurilor până în data de 30.3.2020 inclusiv.

2.Măsurile de bază pentru buna exercitare a competenței judiciare în aceste chestiuni se referă la:

2.1. Accesul în tribunal

Instanțele stabilesc pe unde intră în clădirea tribunalului părțile, reprezentanții acestora și alte persoane, precum și pe unde intră în clădirea tribunalului judecătorii și personalul instanțelor, atunci când spațiul permite acest lucru. La punctele de intrare se iau toate măsurile preventive necesare pentru prevenirea infecției virale și se publică un aviz scris pentru toți cei care intră, referitor la măsurile preventive în vigoare în clădirea tribunalului.

Cu excepția cauzelor urgente pe durata măsurilor speciale, părțile, reprezentanții acestora și alte persoane: 1. depun cereri doar prin poștă sau prin intermediul portalului național e-justiție în cadrul procedurilor în cazurile în care acest lucru este posibil, 2. utilizează adresele de e-mail publicate și numerele de telefon în timpul orelor de lucru pentru comunicarea cu instanțele.

Pe durata măsurilor speciale, părțile, reprezentanții acestora și alte persoane care solicită informații cu privire la procedură și nu sunt citate pentru a compărea în fața instanței trebuie să își depună cererile în timpul orelor de lucru la adresele de e-mail și la numerele de telefon publicate anterior.

2.2. Sesiunile de judecată, ședințele curții și audierile

Sesiunile de judecată, ședințele și audierile Curții, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile tehnice și de amenajare a spațiului, se desfășoară în mod normal prin videoconferință.

La sesiunile de judecată, la ședințele și la audierile care nu sunt organizate prin videoconferință, distanța față de o altă persoană trebuie să fie de cel puțin doi metri, toți participanții trebuie să poarte echipament de protecție, iar sala trebuie să fie dezinfectată.

2.3. Participarea publicului la ședința principală de judecată

Pentru a preveni răspândirea infecției virale, pentru a proteja sănătatea și viața oamenilor și pentru a asigura funcționarea instanțelor și exercitarea drepturilor și a obligațiilor, un judecător sau președintele completului de judecată poate să excludă temporar publicul, integral sau parțial, de la ședința principală de judecată.

2.4. Alte măsuri

Alte măsuri sunt stabilite, de asemenea, pentru toate instanțele de către președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia, iar pentru o instanță individuală de către președintele fiecărei instanțe.

Valabilitatea ordinului și alte măsuri

Acest ordin și alte măsuri stabilite pe baza lui rămân în vigoare până la revocarea lor anunțată public de președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Autoritatea centrală pentru Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 și Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului (Ministerul Justiției) a stabilit un sistem de telemuncă. Prin urmare, comunicarea ar trebui să aibă loc pe cât posibil prin intermediul e-mailului și nu al scrisorilor pe suport de hârtie, la următoarea adresă de e-mail: gp.mp@gov.si. Ca urmare a acestor circumstanțe speciale, este posibil ca transmiterea solicitărilor pe suport de hârtie către instanțele competente să fie întârziată.

Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse, autoritatea centrală în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului a stabilit un sistem de muncă la distanță, reducând la minimum prezența fizică la locul de muncă. Având în vedere situația actuală și atât timp cât această situație persistă, autoritatea centrală nu poate garanta prelucrarea normală a tuturor solicitărilor primite. Prelucrarea cererilor primite poate fi garantată numai atunci când acestea sunt primite prin e-mail la adresa gp.mddsz@gov.si. Se încurajează ferm comunicarea prin mijloace electronice. Solicitările adresate de autoritatea centrală vor fi trimise exclusiv prin mijloace electronice.

Fondul public pentru burse, dezvoltare, handicap și întreținere din Slovenia, autoritatea centrală în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului funcționează în prezent în regim de muncă la distanță, angajații lucrând de acasă. Prin urmare, autoritatea centrală ar aprecia dacă solicitările ar fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: jpsklad@jps-rs.si. De asemenea, autoritatea centrală va comunica și va trimite solicitări prin e-mail.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Legea adoptată la 2 aprilie: amânarea obligației de a solicita insolvența și de a iniția procedura de soluționare obligatorie, în cazul în care insolvența este generată de criza Covid.

Prezumția relativă a unei insolvențe legate de Covid, dacă guvernul sau autoritățile locale menționează activitatea societății în cauză pe o listă. În cazul în care nu există nicio prezumție, trebuie să se facă dovada faptului că insolvența este generată de epidemie.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

În cazul în care societatea în cauză este declarată insolvabilă din cauza epidemiei și atunci când creditorii solicită acest lucru, termenul pentru realizarea restructurării (sau pentru finalizarea procedurii de insolvență) se prelungește cu patru luni.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

În ceea ce privește executarea silită, măsurile se suspendă. După intrarea în vigoare a modificării, instanțele vor putea, de asemenea, să emită ordine de executare și de asigurare și să le trimită clienților în cazuri neurgente care au început să se desfășoare înainte de introducerea măsurilor datorate epidemiei. În aceste cazuri, părțile nu vor fi obligate să răspundă imediat, deoarece termenele nu se aplică în cazurile care nu sunt urgente, iar soluția juridică conform căreia executarea este încă în vigoare (cu excepția cazurilor urgente, cum ar fi recuperarea pensiei de întreținere) pentru procedurile de executare care au fost întrerupte sau amânate în timpul epidemiei. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că partea care ar dori să răspundă este limitată în această situație.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Cauzele de insolvență (cu excepția licitațiilor) au fost clasificate, mai întâi, ca fiind urgente (din 13 martie), apoi ca nefiind urgente (din 31 martie), ceea ce înseamnă că audierile au fost anulate.

Pe durata epidemiei, instanța competentă în materie de insolvență nu va deschide o cauză de insolvență (sunt posibile excepții pentru lucrătorii cu contracte reziliate din cauza epidemiei).

Noul regim pe care îl propune Legea privind COVID-19, adoptată la 29 aprilie și valabilă pe durata epidemiei prevede faptul că părțile implicate în procedura de insolvență își pot depune cererea, declarația sau documentația după termenul-limită, motivul întârzierii fiind epidemia de COVID-19, cu condiția ca instanța să nu se fi pronunțat încă. Un astfel de temei juridic de intervenție, care atenuează gravitatea și caracterul ireversibil al acțiunilor în cadrul unei proceduri de insolvență, va constitui, de asemenea, o circumstanță importantă de care președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia va ține seama pentru a stabili dacă procedura de insolvență este o procedură de urgență.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

A fost introdusă o prezumție incontestabilă suplimentară: în cazul în care angajatorul profită de măsurile speciale legate de Covid pentru a proteja salariile lucrătorilor, plata trebuie realizată în termen de cel mult o lună. În caz contrar, angajatorul este considerat insolvabil. Măsura rămâne în vigoare pentru o perioadă de patru luni de la încetarea măsurilor speciale.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

În cazul creditelor, plățile se amână (dispoziție specifică).

Toate veniturile obținute conform legislației speciale privind Covid sunt excluse de la executarea fiscală și civilă (inclusiv de la falimentul personal).

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.