Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Zákon z 22. marca 2020

Procesné lehoty začaté 22. marca alebo lehoty, ktoré by za normálnych okolností začali plynúť po tomto dátume, sú prerušené a budú pozastavené do 30. apríla 2020. Po tomto dátume začnú znovu plynúť. To znamená, že 14-dňová lehota skončí 15. mája a 4-týždňová lehota skončí 29. mája.

Výnimky (okrem iného): platobné lehoty, nedobrovoľná hospitalizácia na psychiatrii. V prípadoch bezprostrednej hrozby pre bezpečnosť alebo osobnú slobodu, ako aj v prípade nenahraditeľných škôd môže súd toto prerušenie ukončiť skôr.

Premlčacie lehoty (napr. predpis) sú pozastavené od 22. marca do 30. apríla.

Exekučné konania: Možné zastavenie nútenej dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku, ak dlžník čelí ekonomickým ťažkostiam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19. Vysťahovanie sa môže na požiadanie pozastaviť v prípade, že by sa dlžník inak stal bezdomovcom.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Obmedzenie kontaktov medzi súdmi a účastníkmi súdneho konania.

Ak je to potrebné, všeobecné zatvorenie konkrétnych súdov sprevádzané možnosťou presmerovania naliehavých prípadov na iné súdy.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Sociálni pracovníci ústredných orgánov pracujú z domu: odporúča sa komunikácia prostredníctvom e-mailu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Povinnosť dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania na základe nadmernej zadlženosti je odložená do 31. januára 2021.

Povinnosť dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania v lehote 60 dní po platobnej neschopnosti sa predlžuje na 120 dní, ak platobná neschopnosť nastala z dôvodu ochorenia COVID-19.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Právo veriteľa požiadať o začatie insolvenčného konania na základe nadmernej zadlženosti

Právo veriteľa požiadať o začatie insolvenčného konania na základe nadmernej zadlženosti je odložené do 31. januára 2021.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Môže sa požiadať o prerušenie nútenej dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku, ak dlžník čelí hospodárskym ťažkostiam z dôvodu súčasnej pandémie COVID-19 a tieto ťažkosti viedli k začatiu konania, v ktorom dochádza k vymáhaniu nárokov.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Konkurzný súd môže predĺžiť lehotu, v ktorej tretie strany nesmú ukončiť zmluvy alebo vykonávať práva na oddelenie alebo na oddelené uspokojenie pohľadávky (v platnosti do 31. decembra 2020).

Prenájom obytných priestorov (nájomné právo) nemôže byť ukončený z dôvodu omeškania platby nájomného od apríla do júna 2020 spôsobeného významným zhoršením hospodárskej výkonnosti z dôvodu ochorenia COVID-19. Prenajímatelia sa môžu súdiť za takéto omeškania na súde po 31. decembri 2020, ale s úrokom z omeškania maximálne 4 percentá ročne.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Súd môže predĺžiť procesné lehoty v insolvenčnom konaní až o 90 dní (v platnosti do 31. decembra 2020).

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Ak je dlžník v omeškaní v rámci reštrukturalizačného plánu, môže požiadať o moratórium s maximálnym trvaním 9 mesiacov (v platnosti do 31. decembra 2020).

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Splátky úverov spotrebiteľov alebo mikropodnikov splatné od apríla do júna 2020 sa odkladajú, ak veriteľ utrpel stratu príjmu z dôvodu ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho je nelogické očakávať od neho platbu splátok načas. Platnosť zmlúv a sa automaticky predlžuje o 3 mesiace s výnimkou prípadov, keď chce veriteľ pokračovať v úvere normálne.

Na omeškanie od apríla do júna sa nevzťahujú úroky z omeškania.

Na zmluvy uzavreté pred 1. aprílom sa nevzťahujú žiadne zmluvné pokuty ak je dlžník v omeškaní spôsobenom významným zhoršením hospodárskej výkonnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo jeho neschopnosti plniť zmluvu vyplývajúcej z obmedzenia jeho pracovného života z dôvodu ochorenia COVID-19.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.