Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Premlčacie lehoty a lehoty na zavedenie opravných prostriedkov, ktoré uplynú medzi 8. aprílom 2020 a 17. májom 2020, sa predlžujú o jeden mesiac po uplynutí tohto obdobia (t. j. odkladajú sa do 17. júna 2020). V prípade potreby vláda môže predĺžiť konečný dátum tohto obdobia.

Lehoty v súdnych konaniach v občianskych veciach, ktoré uplynú od 8. apríla 2020 do 17. mája 2020 a ktorých uplynutie by mohlo viesť k odňatiu alebo akejkoľvek inej škode, sú predĺžené o jeden mesiac po uplynutí krízového obdobia (t. j. odložené do 17. júna 2020). V prípade potreby vláda môže predĺžiť konečný dátum tohto krízového obdobia. Nevzťahuje sa to na naliehavé záležitosti.

Predĺženie lehôt v súvislosti so súdnym predajom nehnuteľností, ktoré uplynú medzi 18. marcom 2020 a 3. júnom 2020, a to o 6 mesiacov.

Pozastavenie niektorých exekučných konaní proti spoločnostiam medzi 24. aprílom 2020 a 17. májom 2020.

1.2 Justičná organizácia a justícia

V občianskoprávnych veciach sú súdne pojednávania, ktoré sa mali uskutočniť v období medzi 10. aprílom 2020 a 17. júnom 2020 (ktoré môže vláda predĺžiť) zrušené, ak už všetci účastníci konania zaslali svoje písomné závery. Sudca príjme rozhodnutie bez pojednávania, výhradne na základe písomných záverov, pokiaľ strany nenamietajú. Ak strany namietajú, vec bude odročená.

Občianske súdy začali pri ďalšom konaní vo veci na súde využívať nástroje vo forme videokonferencie.

Prísahy sa môžu skladať na diaľku medzi 4. májom a 3. júnom 2020.

Zákonné lehoty pre zasadnutia stanovené v rámci notárskeho práva a tie, ktoré uplynú medzi 18. marcom 2020 a 4. augustom 2020, sa odkladajú o tri mesiace.

Notársky overené právomoci sa môžu prijímať na diaľku a elektronicky (za elektronickej podpory a s elektronickou identifikáciou a podpisom).

Zrušenie požiadavky na svedkov a prítomnosť niekoľkých notárov v autentickom závete bude platiť medzi 4. májom 2020 a 3. júnom 2020.

Notársky overené právomoci nadobudnuté od 13. marca 2020 do 30. júna 2020, ktoré nadobudnú účinnosť iba od 13. marca do 30. júna 2020, budú bezplatné.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Po vypuknutí ochorenia COVID-19 sa spôsob práce a organizácia belgických ústredných orgánov v občianskych veciach nezmenila, s výnimkou toho, že väčšina sociálnych pracovníkov belgického ústredného orgánu pracuje iba formou práce na diaľku. Niekoľko pracovníkov je naďalej prítomných jeden deň v týždni, aby skontrolovali došlú poštu a zabezpečili odosielanie pošty, napríklad pokiaľ ide o doručovanie písomností.

Prostredníctvom Európskej justičnej siete sa všetkým kontaktným miestam poslala správa, v ktorej sa uvádza, že komunikácia sa sociálnym pracovníkom môže aj naďalej zasielať výlučne elektronickou poštou. Belgické ústredné orgány sú naďalej k dispozícii telefonicky a e-mailom. Pokiaľ ide o únosy detí, vykonávanie dôkazov, právnu pomoc, vyživovaciu povinnosť a ochranu detí, nové žiadosti sa odporúčalo posielať do funkčných e-mailových schránok.

Vyriešenie jednotlivých prípadov by sa mohlo oneskoriť v dôsledku nižšieho počtu zamestnancov. Doposiaľ všetci pracovníci zostávajú aktívni a prípady sa naďalej riešia každý deň, ako pred vypuknutím ochorenia COVID-19.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Lehoty v rámci súdneho predaja a súkromného predaja súdnou formou, ktoré uplynú medzi 1. novembrom 2020 a 31. marcom 2021, sa automaticky predlžujú o 6 mesiacov.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

-

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

-

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.