Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Špecifické právne predpisy:

Zákon o opatreniach a krokoch v núdzovom stave vyhlásený rozhodnutím národného zhromaždenia z 13. marca 2020 a o riešení následkov – ďalej len „Zákon o núdzovom stave“

Podľa opatrení a činností sa rozlišujú tieto dve obdobia: obdobie núdzového stavu (od 13. marca do 13. mája 2020) a obdobie dva mesiace po ukončení núdzového stavu (od 14. mája 2020):

A) Opatrenia a činnosti v období núdzového stavu: 13. marca – 13. mája 2020

(Spočiatku bolo obdobie núdzového stavu stanovené od 13. marca do 13. apríla 2020. Toto obdobie bolo predĺžené do 13. mája 2020).

Procesné lehoty:

- Pozastavenie lehôt:

Všetky procesné lehoty v občianskych súdnych, arbitrážnych a exekučných konaniach sa pozastavujú, s výnimkou nasledujúcich súdnych sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach:

  1. súdne spory týkajúce sa výkonu rodičovských práv len v súvislosti s dočasnými opatreniami;
  2. súdne spory podľa zákona o ochrane pred domácim násilím, ktoré sa týkajú iba príkazu na okamžitú ochranu alebo jeho zmeny, ako aj v prípadoch zamietnutia žiadosti o ochranu;
  3. povolenia na výber prostriedkov z detských vkladov;
  4. predbežné konania;
  5. súdne spory týkajúce sa uchovávania dôkazov;
  6. žiadosti podľa zákona o elektronických komunikáciách a v súvislosti s ukončením registračného konania na základe súdneho aktu podľa zákona o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov;
  7. prípady podľa článku 62 ods. 3 zákona o úverových inštitúciách o podpísaní vyhlásenia, ktorým sa zaviazalo chrániť bankové tajomstvo;

premlčacie lehoty, ktoré uplynú po zániku alebo nadobudnutí práv súkromných subjektov, sa pozastavujú.

B) Opatrenia a činnosti v období dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu (od 14. mája 2020):

- Pozastavenie lehôt:

Do dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu sa všetky verejné dražby a nútené zhabanie majetku proti jednotlivcom oznámené verejnými a súkromnými exekučnými zástupcami prerušia a naplánujú znova bez poplatkov a trov. Na žiadosť jednotlivca podanú pred uplynutím lehoty podľa prvej vety sa verejné dražby, resp. nútené zhabanie majetku naplánujú znova bez uloženia poplatkov a trov.

- Predĺženie lehôt:

Zákonom stanovené lehoty (s výnimkou uvedených prípadov), ktoré uplynú v čase núdzového stavu a ktoré sa vzťahujú na výkon práv a povinností fyzických osôb a subjektov, sa predlžujú o jeden mesiac do konca núdzového stavu.

- Osobitné prípady:

Počas núdzového stavu a do dvoch mesiacov po ňom sú bankové účty jednotlivcov a zdravotníckych zariadení, platy a dôchodky, lekárske prístroje a vybavenie oslobodené od ochranných opatrení. Nemusí sa robiť inventarizácia hnuteľného majetku a nehnuteľností vo vlastníctve jednotlivcov, s výnimkou vyživovacej povinnosti, škôd vzniknutých v dôsledku nedovoleného konania a vyživovacích nárokov, škôd vzniknutých v dôsledku nedovoleného konania a mzdových nárokov. Dva mesiace po ukončení núdzového stavu nedôjde k zmrazeniu bankových účtov obcí.

Do dvoch mesiacov po ukončení núdzového stavu sa neukladajú úroky a pokuty v prípade meškania platieb záväzkov súkromných subjektov, dlžníkov podľa úverových zmlúv a iných foriem financovania v rámci bankových úverov a iných foriem financovania, ktoré poskytujú finančné inštitúcie podľa článku 3 zákona o úverových inštitúciách, a to aj vtedy, keď sa pohľadávky nadobudnú iné banky, finančné inštitúcie alebo tretie strany. Záväzok nemožno vyhlásiť za splatný skôr/splatný na požiadanie a zmluvu nemožno ukončiť z dôvodu neplatenia.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Súdne pojednávania

Kým sa nezruší núdzový stav, môžu sa súdne pojednávania konať na diaľku, čím sa zabezpečí priama a virtuálna účasť strán a účastníkov konania. O uskutočnených zasadnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa bezodkladne uverejní a zápisnica zo zasadnutia sa uchováva do termínu na zmenu a dokončenie zápisnice. V prípade pojednávania na diaľku o tom súd informuje účastníkov.

Najvyššia súdna rada vydala príkazy na zabezpečenie potrebných preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu v budovách súdov, na podávanie písomností na súdy poštou alebo elektronicky, ako aj na konzultáciu telefonicky alebo elektronicky. V prípade uvedených pojednávaní sa predvolanie doručuje telefonicky alebo elektronicky.

Registračné konania

Služby poskytované obchodným registrom, registrom neziskových právnych subjektov a inými registrami sú dostupné online.

Notárske zápisy

Notárske zápisy sú obmedzené iba na prípady núdze. Notárska činnosť je obmedzená na naliehavé prípady pri dodržaní hygienických požiadaviek. Notárska komora ukladá notárom povinnosť vykonávať notársku prax v pomere aspoň jedného notára na 50 000 obyvateľov.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Medzinárodnú právnu pomoc stále poskytujú ministerstvo spravodlivosti a súdy, môže sa však oneskoriť.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Bulharskými vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stanovuje povinnosť dlžníka (jeho vedenia) požiadať o začatie insolvenčného konania do 30 dní od výskytu platobnej neschopnosti/nadmernej zadlženosti (článok 626 ods. 1 obchodného zákona).

Núdzový stav na celom území Bulharskej republiky bol ukončený 13. mája 2020. Lehoty na realizáciu všetkých konkrétnych opatrení súvisiacich so zákonom o núdzovom stave uplynuli. Jednotlivé konkrétne opatrenia už nie sú uplatniteľné.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Núdzový stav na celom území Bulharskej republiky bol ukončený 13. mája 2020. Lehoty na realizáciu všetkých konkrétnych opatrení súvisiacich so zákonom o núdzovom stave uplynuli. Jednotlivé konkrétne opatrenia už nie sú uplatniteľné.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Núdzový stav na celom území Bulharskej republiky bol ukončený 13. mája 2020. Lehoty na realizáciu všetkých konkrétnych opatrení súvisiacich so zákonom o núdzovom stave uplynuli. Jednotlivé konkrétne opatrenia už nie sú uplatniteľné.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

-

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V prípade meškania platieb záväzkov v rámci bankových úverov a iných foriem financovania (factoring, forfaiting atď.) poskytovaných bankami a finančnými inštitúciami, ako aj na základe lízingových zmlúv, sa neukladajú úroky a pokuty do ukončenia núdzového stavu. Okrem toho, záväzok/platbu nemožno vyžadovať skôr a zmluvu nemožno ukončiť z dôvodu neplatenia (článok 6 zákona o núdzovom stave v znení zmenenom a doplnenom 6. apríla 2020).

Uvedené opatrenie bolo revidované zmenami zákona o núdzovom stave takto:

V prípade omeškania súkromných subjektov so splácaním záväzkov, dlžníkov podľa úverových zmlúv a iných foriem financovania, ktoré poskytujú finančné inštitúcie, s výnimkou dcérskych spoločností bánk, a to aj vtedy, keď pohľadávky nadobudnú iné banky, finančné inštitúcie alebo tretie strany, sa neukladajú úroky a pokuty, záväzok nemôže byť vyhlásený za predčasne splatný a zmluva nemôže byť vyhlásená za neplatnú pre neplnenie.

V súlade s novým ustanovením podľa zákona o núdzovom stave, ktoré nadobudlo účinnosť 17. februára 2021, sa počas dvoch mesiacov po zrušení epidemickej situácie neukladajú ochranné opatrenia a nevykonávajú návrhy na výkon rozhodnutí, ak ide o finančné prostriedky hradené zamestnancom ako kompenzácia na základe aktu Rady ministrov v súvislosti s prekonávaním následkov ochorenia COVID-19; Exekučné príkazy týkajúce sa pohľadávok zamestnancov podľa prvej vety vrátane tých, ktoré boli prijaté na ich bankové alebo iné platobné účty, nepodliehajú exekúcii (čl. 5 ods. 5 zákona o núdzovom stave zmeneného a doplneného 17. februára 2021).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.