Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Dňa 18. apríla 2020 nadobudli účinnosť zmeny zákona o vymáhaní peňažných prostriedkov: vymáhanie na účtoch fyzických osôb sa pozastavilo na 3 mesiace (s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace). Výpočet zákonných úrokov sa v tomto období taktiež pozastavil.

Od 19. októbra 2020 sa obnovilo vykonávanie exekučných konaní obvyklým spôsobom. Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy však notárom odporučilo, aby sa zaoberali exekučnými vecami podanými za posledných šesť mesiacov v troch fázach – počínajúc 19. októbrom, 20. novembrom a 20. januárom. V prvej fáze sa vydajú exekučné rozhodnutia na základe návrhov prijatých do 30. júna, v druhej fáze na základe návrhov prijatých do 31. augusta a v tretej fáze na základe návrhov prijatých do 18. októbra.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Všetky súdne orgány naďalej pracujú. Tie konania, ktoré boli označené ako naliehavé, sa však vykonávajú iba prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení. Pojednávania a iné nenaliehavé prípady boli odložené do ďalšieho oznámenia.

V prípadoch, keď sudcovia môžu rozhodnúť ako samosudcovia alebo v ktorých sa výsluch nevyžaduje, je v prvom rade potrebné rozhodovať z domu a potom zariadiť ich vybavenie. Vedúci pracovníci súdnych orgánov majú mandát na to, aby umožnili zamestnancom pracovať podľa možnosti z domu.

Keď je to možné, komunikácia so stranami a všetkými účastníkmi konania prebieha vo všetkých prípadoch elektronicky. V prípadoch, ktoré si vyžadujú stretnutie alebo pojednávanie, by sa mali prijať všetky preventívne opatrenia uložené zdravotníckymi orgánmi. V každej situácii by sa mali používať technické prostriedky komunikácie na diaľku dostupné sudcom a súdom, a to aj v rámci súdu (e-mail, videolink atď.).

Odporúča sa tiež odložiť exekučné konania, najmä exekúciu týkajúcu sa vypratania a odovzdania nehnuteľnosti.

V dôsledku vypuknutia epidémie COVID-19 v Chorvátsku boli všetky elektronické verejné dražby vo veciach vymáhania a platobnej neschopnosti odložené, s výnimkou tých, v ktorých sa začalo ponukové konanie najneskôr do 24. marca 2020, ktoré sa majú ukončiť podľa zverejnenej výzvy na účasť na elektronickej verejnej dražbe.

Všetky žiadosti o predaj doručené po 13. marci 2020, ktoré neboli spracované, budú spracované po ukončení osobitných okolností epidémie ochorenia COVID-19. Všetky zverejnené výzvy na uhradenie zálohy na náklady a výzvy na účasť na elektronickej verejnej dražbe budú zrušené a znovu vydané za rovnakých podmienok predaja po skončení mimoriadnych okolností vypuknutia epidémie COVID-19.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Strany musia svoje otázky, žiadosti a prihlášky zasielať ministerstvu spravodlivosti počas bežných úradných hodín prostredníctvom e-mailu, telefónu a poskytovateľov poštových služieb.

Medzinárodná právna pomoc sa stále poskytuje, ale môže sa oneskoriť.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Dôvody na začatie konkurzu, ktoré sa vyskytli počas trvania mimoriadnych okolností, nie sú dostatočné pre návrh na začatie konkurzného konania. Spúšťače pre začatie konkurzu sú platobná neschopnosť a nadmerná zadlženosť, ale žiadne z týchto spúšťačov nie sú uplatniteľné, ak sa vyskytnú počas trvania mimoriadnych okolností. Výnimkou je, že žiadosť o začatie konkurzného konania môže podať dlžník, finančná agentúra a veriteľ len z dôvodu ochrany záujmov a bezpečnosti Chorvátskej republiky, prírody, ľudského prostredia a ľudského zdravia.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Dňa 1. mája 2020 vstúpil do platnosti zákon o intervenčných opatreniach v konaniach, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, a v insolvenčných konaniach.

Podľa tohto zákona sa konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, pozastavujú na 3 mesiace (s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace). Počas trvania mimoriadnych podmienok zamestnávatelia a štátny dôchodkový fond nebudú zadržiavať plat/dôchodok v prospech veriteľov (pričom výnimkou z tohto pravidla je vymáhanie výživného na deti, zamestnaneckých pohľadávok a dočasných opatrení v rámci procesného trestného práva).

Výpočet zákonných úrokov sa takisto pozastavuje na rovnaké obdobie.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Z dôvodu vypuknutia epidémie ochorenia COVID-19 boli v Chorvátsku odložené všetky otvorenia elektronických verejných dražieb a prípady platobnej neschopnosti okrem tých, v ktorých sa predkladanie ponúk začalo najneskôr 24. marca 2020, ktoré sa majú dokončiť podľa uverejnených výziev na účasť v elektronickej verejnej dražbe.

Všetky žiadosti o predaj doručené po 13. marci 2020, ktoré neboli spracované, budú spracované po ukončení osobitných okolností epidémie ochorenia COVID-19. Všetky uverejnené výzvy na akontácie na náklady a výzvy na účasť v elektronických verejných dražbách budú zneplatnené a budú vydané znovu za rovnakých podmienok predaja po skončení osobitných okolností vypuknutia epidémie ochorenia COVID-19.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

-

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

-

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.