Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Procesné lehoty sú pozastavené do 30. apríla 2020.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Všetky pojednávania a ostatné konania sú pozastavené do 30. apríla 2020. Výnimky: žiadosť o mimoriadne naliehavé nariadenie na predbežné opatrenie, extradičné konania a iné konania týkajúce sa obmedzenia osobnej slobody (napr. nezákonné zadržiavanie, zadržiavanie v psychiatrickej liečebni.)

Tajomník akceptuje podanie žaloby iba vtedy, ak sa opiera o návrh na nariadenie predbežného opatrenia a za predpokladu naliehavosti vypočutia. Naliehavosť musí preskúmať a rozhodnúť o nej sudca.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

-

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Konania o nútenom vysťahovaní a vykonávanie príkazov na vysťahovanie z dôvodu neplatenia nájomného počas súčasného obdobia boli pozastavené do 31. mája 2020.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

- Pozastavenie súdnych vecí od 16. marca 2020 do 30. apríla 2020 s týmito výnimkami:

V občianskych veciach

i) žiadosti o predbežné uznesenia vo výnimočne naliehavých prípadoch,

ii) odvolania v konaniach o dražbách nehnuteľného majetku (atď.).

- Pozastavenie všetkých procesných lehôt stanovených v pravidlách občianskeho konania a iných lehôt stanovených v rozsudkoch a uzneseniach do 30. apríla 2020.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Oddelenie platobnej neschopnosti zmenilo zákon o platobnej neschopnosti fyzických osôb doložkami o predĺžení/obnovení odkladu jednotlivých opatrení v oblasti presadzovania nariadených súdom z dôvodu osobitných podmienok. Okrem toho sa zjednodušilo ustanovenie o stretnutiach veriteľov cez internet. Zmeny zákona nadobudli účinnosť v auguste 2020.

Okrem toho sa zrýchlilo prebiehajúce zjednodušenie postupov vrátane realizácie elektronického podávania formulárov a elektronických platieb. Dostupnosť elektronických prostriedkov pre verejnosť sa však očakáva v druhej polovici roku 2021.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

-

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.