Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Bolo prijatých niekoľko opatrení na zmiernenie najnaliehavejších problémov občanov v súvislosti so súdnymi pojednávaniami, exekúciami alebo konkurznými konaniami. Rozsiahle využívanie existujúcich ustanovení rokovacieho poriadku o vzdaní sa zmeškaných lehôt v súdnych pojednávaniach, ak bola lehota premlčaná z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z mimoriadnych opatrení (povinné karantény, obmedzenia pohybu a zhromažďovania osôb).

1.2 Justičná organizácia a justícia

Ministerstvo spravodlivosti odporučilo odložiť všetky súdne pojednávania. Ak odloženie nie je možné, musí sa vykonať prísne v súlade s nariadením vlády o núdzovom stave. Verejnosť je vylúčená zo súdnych pojednávaní a jej pohyb v budove súdu je obmedzený.

Súdy poskytujú informácie prostredníctvom telefónu/e-mailu.

Omeškanie súdnych pojednávaní, ktoré vyplýva z uplatňovania týchto odporúčaní, nebude ministerstvo spravodlivosti považovať za oneskorenie pri výkone jeho dozorných právomocí.

Notárske služby sú stále dostupné verejnosti, ale práca sa vykonáva v obmedzenom režime.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (Brusel IIa a nariadenie o vyživovacej povinnosti): Program úradu sa bude vykonávať v režime núdzového stavu; akýkoľvek osobný kontakt s úradom sa nahrádza písomným (písomným alebo elektronickým) a telefonickým kontaktom; úradné hodiny sú obmedzené na pondelok a stredu od 9.00 do 12.00 hod.

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky (Ústredný orgán pre doručovanie písomností a vydávanie predpisov o vykonaní dôkazov): Zamestnanci (vrátane všetkých kontaktných miest) v súčasnosti väčšinou pracujú z domu. Dôrazne sa odporúča elektronická komunikácia/komunikácia na diaľku. Mali by sa dodržať všetky lehoty.

Jedinou komplikáciou sú zvyšujúce sa obmedzenia poštových služieb v niektorých krajinách, ktoré sa po dohode s ministerstvom zahraničných vecí v súvislosti s doručovaním súdnych písomností snažíme prekonať diplomatickou cestou. Zahraničné ústredné orgány by mali odporučiť súdom/príslušným orgánom, aby všetky žiadosti o doručenie písomností a vykonanie dôkazov zasielali priamo príslušným súdom, a nie prostredníctvom ústredného orgánu (ministerstva spravodlivosti), pretože by to v súčasnosti výrazne skrátilo lehoty na úspešné vykonanie žiadosti.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Odklad povinnosti dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania (v prípade, že ku konkurzu súvisiacemu s ochorením COVID došlo v lehote 6 mesiacov od konca vládnych mimoriadnych opatrení).

Odklad dátumu exspirácie do 30. júna 2021.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Právo veriteľa požiadať o začatie insolvenčného konania týkajúceho sa dlžníka odložené do 31. augusta 2020.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Mimoriadnym moratóriom sa odkladajú vykonávacie príkazy a realizácia práv vyplývajúcich zo zábezpeky. Je jednoducho dostupný pre dlžníkov, keďže počas prvých 3 mesiacov nevyžaduje súhlas veriteľov; potom je potrebný súhlas veriteľov na účel predĺženia o ďalšie 3 mesiace.

Druhá fáza predkladania žiadostí o mimoriadne moratórium sa otvorila 13. novembra 2020 (do 30. júna 2021 a iba pre žiadateľov, ktorí podali žiadosť prvýkrát). Predĺženie prvej fázy mimoriadneho moratória si nevyžaduje súhlas veriteľov.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Mimoriadnym moratóriom sa takisto chráni dlžník pred ukončením zmlúv o dodávkach energie, surovín, tovaru a služieb, a dlžníkovi sa umožňuje hradiť záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním fungovania ich podniku prednostne pred staršími dlhmi.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Ministerstvo spravodlivosti odporúčalo odložiť všetky súdne pojednávania, ak je to možné. Odpustenie zmeškania lehôt v súdnych konaniach, ak bola lehota zmeškaná z dôvodu súčasných obmedzení (ako sú povinné karantény alebo obmedzenia pohybu).

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Pokiaľ je pozastavená povinnosť dlžníkov požiadať o začatie insolvenčného konania, plynutie období na spätné získanie relevantné pre odporovacie žaloby o predchádzajúce transakcie budú takisto pozastavené. Prijala sa zvýšená ochrana dlžníkov proti zrušeniu prebiehajúcich postupov udelenia absolutória z dôvodu poklesu príjmov.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Splátky úverov od apríla do októbra 2020 môžu byť odložené a trvanie zmlúv by sa automaticky predĺžilo. Počas obdobia ochrany nemôžu vzniknúť pokuty ani úroky z omeškania.

Väčšina jednotlivých opatrení v oblasti presadzovania vykonávaných súdnymi úradníkmi je odložená do 31. januára 2021.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.