Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Dánsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Doteraz neboli zavedené žiadne opatrenia zamerané na súdne konania.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Dánske súdy zaviedli núdzový postup na riešenie určitých kritických oblastí. Kritické oblasti, ktorými sa naďalej zaoberajú súdy lokálne, sú najmä zo zákona časovo viazané veci alebo také, ktoré sú osobitne narúšajúce.

Je vecou súdov, aby pri každom prípade posúdili, či spĺňa podmienky na to, aby bol „kritický“, a je tiež na súdoch, aby zorganizovali prácu so zreteľom na okolnosti.

Rozhodnutie uprednostniť kritické prípady znamená, že nebudú uprednostnené niektoré významné typy prípadov vrátane prípadov fyzických súdnych zasadnutí. Tieto prípady sa odkladajú až do ďalšieho oznámenia.

Dánske súdy sa počas núdzového obdobia snažia zvládnuť čo najviac práce z domova. Dánska súdna správa zabezpečila možnosť zriadenia domácich pracovísk pre všetkých zamestnancov. Okrem toho môžu byť súdni zamestnanci (v obmedzenej miere) fyzicky prítomní na súdoch, aby sa zabezpečilo, že oni samotní aj ostatní môžu riešiť povinnosti z domova.

Ak je to možné, súdy využívajú telefonické konferencie na prípravu prípadov v niekoľkých oblastiach práva vrátane občianskoprávnych konaní a súdnych exekútorov. Pokiaľ je to možné, rodinné súdy sa zaoberajú prípadmi bez fyzickej účasti. Existujú aj určité prípady súdneho potvrdenia závetu, ktoré možno spracovať telefonicky.

Krízový výbor (pozostávajúci z Dánskej súdnej správy a skupiny predsedov súdov) takisto vyzval súdy, aby podľa možnosti zvážili, či súčasná situácia nepovedie k ďalšiemu využitiu videokonferencií, ak sa to považuje za možné z hľadiska právneho štátu.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Vo všeobecnosti sa dánske súdy počas núdzového obdobia snažia zvládnuť čo najviac práce z domova.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Neuvádza sa.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Neuvádza sa.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Neuvádza sa.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Neuvádza sa.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Dánske súdy zaviedli núdzový postup na riešenie určitých kritických oblastí. Kritické oblasti, ktorými sa naďalej zaoberajú súdy lokálne, sú najmä zo zákona časovo viazané veci alebo také, ktoré sú osobitne narúšajúce.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Neuvádza sa.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Dánsky parlament prijal súbor balíkov hospodárskych stimulov.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.