Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Všeobecné informácie v anglickom jazyku nájdete na webovom sídle vlády.

Súdy predlžujú procesné lehoty v závislosti od jednotlivých prípadov. Súdy zohľadnia dodatočnú záťaž, povinnosti alebo ťažkosti účastníkov konania z dôvodu krízy.

Žiadne právne predpisy týkajúce sa predĺženia lehôt; sudcovia majú diskrečnú právomoc stanoviť v budúcnosti dlhšie lehoty alebo predĺžiť existujúce lehoty.

Aby sa však zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19 tým, že sa zabráni fyzickému kontaktu s ľuďmi v opatrovateľských zariadeniach, je pozastavené obdobie alebo podmienky, za ktorých sú duševne choré osoby umiestnené do psychiatrickej liečebne alebo zariadenia sociálnej starostlivosti:

  • v prípade rozšírenej dočasnej ochrany počas trvania núdzovej situácie;
  • v prípade umiestnenia počas trvania núdzovej situácie a do dvoch mesiacov po skončení núdzovej situácie.

Týmto nie je dotknutá povinnosť ukončiť akékoľvek umiestňovanie a akékoľvek uplatňovanie dočasnej právnej ochrany po zániku predpokladov na umiestnenie alebo pokiaľ nie je zrejmé, že tieto predpoklady neboli splnené.

V oblasti záväzkového práva v súčasnosti nedochádza k zásadným zmenám. Ministerstvo spravodlivosti analyzovalo rôzne právne možnosti, ktoré už poskytuje estónske právo a ktoré by sa mohli využiť počas tohto zložitého obdobia. Dôraz sa kládol na poskytovanie vysvetlení a odpovedanie na žiadosti o informácie. Boli predložené aj návrhy na zmenu určitých pravidiel v oblasti záväzkového práva, tieto diskusie však stále prebiehajú.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Núdzový stav od 12. marca do 17. mája.

Vytvorili sa virtuálne rokovacie miestnosti na zvýšenie kapacity ministerstva spravodlivosti, súdov, prokuratúr a väzníc na organizovanie videokonferencií. Toto riešenie sa dá použiť aj na ústne vypočutie účastníkov konania. Okrem toho sa premiestnili dostupné videokonferenčné zariadenia na podporu zvýšenia dopytu v budovách súdov a vo väzeniach.

Pokiaľ ide o súdne konania, nedošlo k žiadnej legislatívnej zmene. Rada pre správu súdov vydala odporúčania. Práca estónskych súdov sa reorganizovala: otváracie hodiny kancelárskych úradov od 9.00 do 13.00 a súdnych budov v pracovné dni do 14.00.

Pokiaľ je to možné, prípady sa vybavujú písomne prostredníctvom súdneho informačného systému a prostredníctvom digitálneho podania súdnych spisov.

Neodkladné pojednávania sa konajú a konania sa uskutočňujú pomocou elektronických komunikačných prostriedkov. Ak to nie je možné, súd v jednotlivých prípadoch rozhodne, či sa pojednávanie alebo konanie uskutoční na súde. Za naliehavé by sa môžu považovať tieto záležitosti: umiestnenie osoby do uzavretej inštitúcie; oddelenie dieťaťa od jeho rodiny; ustanovenie opatrovníctva pre dospelú osobu. V nenaliehavých prípadoch môže súd použiť elektronické komunikačné prostriedky (alebo akékoľvek iné potrebné prostriedky), ale vo všeobecnosti sa odporúča, aby sa súdy rozhodli pojednávania a/alebo konania odložiť.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže súd vo výnimočných a naliehavých prípadoch týkajúcich sa detí vydať predbežný/ochranný príkaz bez vypočutia dieťaťa, pričom túto možnosť využilo veľa sudcov.

Odporúča sa, aby sa procesné dokumenty doručovali prednostne prostredníctvom elektronického podania a e-mailu.

Notárska komora poverila notárov, aby prijali všetky potrebné opatrenia, napríklad využívanie služby e-Notar pre vzdialenú autentifikáciu, ktorá umožňuje vykonávanie notárskych zápisov pomocou videomostu, zatiaľ čo do 6. apríla sa mohli na diaľku vykonávať iba niektoré druhy úkonov (vydanie splnomocnenia, predaj akcií spoločností s ručením obmedzeným a niekoľko ďalších), od 6. apríla je možné takmer všetky úkony overovať na diaľku (s výnimkou uzatvárania manželstiev a rozvodov). Dokonca aj nehnuteľnosť sa tak teraz môže predávať prostredníctvom overovania online. To bude platiť aj po ukončení núdzovej situácie. Estónska advokátska komora tiež povzbudila svojich členov, aby pracovali na diaľku a aby využívali všetky technické prostriedky komunikácie a pokračovali tak v poskytovaní právneho poradenstva. Zdôraznila tiež potrebu zabezpečiť dôvernosť medzi advokátom a klientom. Advokátska komora ďalej zdôraznila, že obmedzenia práv uložené v dôsledku núdzovej situácie musia byť opodstatnené a mali by byť spochybnené, ak sa to vyžaduje v konkrétnom prípade. Advokáti sú tiež povinní rýchlo sa prispôsobiť zmenám v pracovnom prostredí, preukázať flexibilitu a inováciu a zabezpečiť, aby sa nezneužívali možnosti požiadať o predĺženie lehôt.

Komora exekútorov a konkurzných správcov tiež oznámila, že exekútori a konkurzní správcovia reorganizovali svoju prácu tak, aby mohli pracovať na diaľku.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Estónsky ústredný orgán pracuje na diaľku od 13. marca. Komunikácia (správy a dokumenty) sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu (v občianskych veciach a vo väčšine trestných vecí). V prípade potreby sa originálne dokumenty pošlú leteckou poštou po skončení núdzovej situácie.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

-

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Potreba ďalších zmien v oblasti platobnej neschopnosti (napr. v súvislosti s reštrukturalizačnými plánmi), ktoré by mohli pomôcť prekonať krízu, sa v súčasnosti analyzuje.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

-

Posledná aktualizácia: 31/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.