Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Napriek pretrvávajúcej kríze sa nezaviedli žiadne zmeny zákonných lehôt v súdnych konaniach.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Súdy zostávajú nezávislé. Správa vnútroštátnych súdov (NCA) však dáva súdom usmernenia a odporúčania týkajúce sa ich riadenia.

NCA poskytla usmernenia odporúčajúce súdom, aby pokračovali v riešení prípadov, s preventívnymi opatreniami, napríklad fyzická prítomnosť by sa mala obmedziť na naliehavé prípady. NCA radí súdom, aby pojednávania uskutočňovali prostredníctvom videokonferencie alebo iných dostupných a vhodných technologických prostriedkov. Správa vnútroštátnych súdov takisto vydala odporúčanie pre všetky súdy, aby pri súdnych konaniach využívali diaľkové prepojenia. Toto odporúčanie bolo vydané len v súvislosti so súčasnou výnimočnou situáciou a jeho cieľom nie je zmeniť existujúce politiky, pokyny alebo odporúčania. Cieľom efektívnejšieho využívania diaľkových prepojení je minimalizovať zdravotné riziko tým, že sa predíde zhromaždeniam viacerých ľudí. Tieto, ako aj budúce usmernenia nájdete tu.

Do 10. mája 2020 fínske okresné úrady odložili pojednávania v 1 431 občianskoprávnych veciach. Ďalšie informácie nájdete tu.

Odporúča sa obrátiť sa na súd predovšetkým telefonicky a e-mailom.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Medzinárodná právna pomoc sa stále poskytuje, ale súdy uprednostňujú prípady podľa dostupných zdrojov.

Väčšina sociálnych pracovníkov vo fínskom ústrednom orgáne (nariadenia č. 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 a 1206/2001) v súčasnosti pracuje na diaľku. Pre naliehavé prípady je prítomnosť na pracovisku obmedzená. Ak je to možné, odporúča sa komunikácia prostredníctvom e-mailu: central.authority@om.fi, ako aj maintenance.ca@om.fi (iba záležitosti týkajúce sa výživného).

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Možnosť vyhlásiť konkurz dlžníka na základe podania veriteľa sa obmedzuje od 1. mája 2020 do 31. januára 2021. Príprava návrhu s cieľom poskytnúť dlžníkom viac času na zaplatenie od 1. 2. 2021.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Zákon o výkone rozhodnutí sa mení s cieľom uľahčiť pozíciu dlžníka od 1. mája 2020 do 30. apríla 2021.

Bude sa meniť platobná lehota a kritériá na udelenie mesiacov bez uzavretia. Vyhradí sa viac času na výkon nútených vysťahovaní.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

-

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Výzva na celkovú zodpovednosť zo strany veriteľov.

Fínsko takisto zameriava svoje úsilie na prevenciu nadmernej zadlženosti súkromných osôb a domácností.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Dočasný strop úrokových sadzieb na úrovni 10 percent na spotrebné úvery, ako aj dočasný zákaz ich priameho marketingu, ktoré sú v platnosti od 1. júla do 31. decembra 2020. Príprava návrhu na predĺženie týchto dočasných opatrení.

Návrh na dočasné regulovanie nákladov na vymáhanie pohľadávok za iné pohľadávky ako spotrebiteľské pohľadávky a obmedzenie používania návrhu proti niektorým dlžníkom.

Posledná aktualizácia: 14/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.