Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

(Procesné) lehoty vrátane premlčacích lehôt, ktoré uplynú medzi 12. marcom a koncom núdzového stavu +1 mesiac sa predlžujú. Na konci uvedeného obdobia sa všetky lehoty obnovia normálne, ale v lehote 2 mesiacov. Predĺžené obdobie však neobmedzuje strany, aby sa v maximálnej možnej miere snažili o nápravu alebo aby uplatnili svoje práva na konanie v núdzovom stave.

Plnenie povinností a lehoty stanovené v zmluvách nie sú v zásade ovplyvnené, uplatnia sa vnútroštátne právne predpisy uplatniteľné na osobitné okolnosti (vyššia moc atď.). Zmluvné sankcie za neplnenie zo strany dlžníka (doložka o sankcii, doložka o ukončení atď.) sa však dočasne rušia, aby sa zohľadnili ťažkosti s presadzovaním právnych predpisov.

Zmluvné pokuty, predĺženia a výpovedné lehoty stanovené zákonom sa tiež pozastavujú alebo predlžujú.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Od 17. marca do 10. mája sa súdy zaoberali len naliehavými prípadmi (pojednávanie týkajúce sa občianskej slobody a zverenia do starostlivosti v občianskych veciach, vymáhanie práva, ochrana detí, naliehavý prípad rodinného súdu vrátane ochranných príkazov a núdzové predbežné konanie).

Súdy od 11. mája postupne pokračujú vo svojej činnosti vo všetkých záležitostiach.

V prípade, že súd nemôže pracovať, môže byť na riešenie naliehavých prípadov určený iný súd.

Strany sú informované o súdnych rozhodnutiach všetkými prostriedkami, najmä e-mailom alebo telefonicky (rozhodnutia sa nebudú považovať za doručené príjemcovi).

Pokiaľ ide o ochranné opatrenia pre deti a dospelých, automaticky sa predlžujú tie opatrenia, ktoré uplynú počas obdobia núdzového stavu, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Lehoty pre vyšetrovacie a mediačné opatrenia sú pozastavené a predlžujú sa o ďalšie tri mesiace od 23. júna 2020.

Vedúci súdov budú schopní regulovať tok ľudí vstupujúcich do súdu a stanoviť počet ľudí, ktorí smú vstúpiť do súdnej siene, aby sa zabezpečil súlad s pravidlami obmedzenia fyzického kontaktu.

Osoby, ktoré si želajú zúčastniť sa na pojednávaní s obmedzeným prístupom, ich môžu osloviť formou žiadosti.

V prípade, že sa na uskutočnenie pojednávania používajú audiovizuálne alebo iné komunikačné prostriedky, pojednávanie sa nemusí konať na jednom mieste.

Na záver sa pripomína, že použité komunikačné prostriedky musia zaručovať zachovanie tajomstva v rámci zasadaní.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Čo sa týka justičnej spolupráce, žiadosti sa vybavujú bežným spôsobom.

Spolupráca v rodinných veciach (nariadenie č. 2201/2003): V oblasti medzinárodných únosov detí a ochrany detí pracujú sociálni pracovníci francúzskeho ústredného orgánu väčšinu času na diaľku a do kancelárie prichádzajú aspoň jeden deň v týždni. Znamená to, že všetky nové žiadosti sa môžu zasielať poštou, faxom alebo e-mailom.

Vykonávanie dôkazov (nariadenie č. 1206/2001): Žiadosti sa vybavujú bežným spôsobom. Čas spracovania môže byť o niečo dlhší, keďže sociálny pracovník pracuje na diaľku a do kancelárie prichádza jeden deň v týždni, aby vybavoval žiadosti prijaté poštou alebo faxom.

Doručovanie písomností (nariadenie č. 1393/2007): Za súčasných okolností sa doručovanie písomností môže výrazne spomaliť. Elektronické doručovanie je možné vykonávať pod podmienkou, že príjemca dal predchádzajúci súhlas.

Francúzsky ústredný orgán podľa týchto troch nariadení (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) naďalej komunikuje prostredníctvom e-mailu (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), ale aj pošty alebo faxu.

Francúzsky ústredný orgán podľa nariadenia (ES) č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti komunikuje prostredníctvom e-mailu: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Nariadenie 2020-596 stanovuje, že dlžník môže požiadať predsedu súdu o udelenie všeobecného prerušenia počas trvania zmierovacieho postupu. Počas tohto postupu sa uvádzajú aj podmienky na udelenie lehoty odkladu.

Pozri nariadenie 2020-596 – 20. mája 2020.

Pripomienka (opatrenia, ktoré sa netýkajú výlučne kontextu ochorenia COVID-19):

Na súdne reštrukturalizačné konania (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) sa vzťahuje všeobecné prerušenie jednotlivých opatrení v oblasti presadzovania (so špecifickými výnimkami).

Pred otvorením likvidačného konania (procédure de liquidation judiciaire) alebo súdneho reštrukturalizačného konania (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) je možné na žiadosť dlžníka otvoriť neformálne a dôverné konanie (zmierovacie konanie). Ak počas zmierovacieho konania veriteľ podá žalobu alebo žiadosť o mimosúdne konanie týkajúce sa dlžníka, môže dlžník požiadať predsedu súdu o udelenie lehoty odkladu.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Pripomienka (opatrenia, ktoré sa netýkajú výlučne kontextu ochorenia COVID-19):

Obchodný zákonník počas konania týkajúceho sa súdneho reštrukturalizačného konania (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) bráni veriteľom ukončiť alebo upraviť základné exekučné zmluvy na úkor dlžníka.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

-

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Nariadenie 2020-596 poskytuje súdu možnosť udeliť dlžníkovi úpravu plánu súdnej reštrukturalizácie a predĺžiť jeho trvanie.

Obstarávatelia nového alebo dočasného financovania počas súdneho reštrukturalizačného konania môžu mať nárok na získanie osobitnej výhody (priorita pri platbe v prípade následnej platobnej neschopnosti). Túto výhodu môže udeliť súd v prípade splnenia špecifických podmienok.

Zjednodušené likvidačné konanie pre samostatne zárobkovo činné osoby a malé podniky sa uľahčilo.

Pozri nariadenie 2020-596 – 20. mája 2020.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Hlavné opatrenie sú nasledovné:

Hospodárske a finančné opatrenia na podporu podnikateľskej činnosti: na nové peňažné pôžičky poskytované finančnými inštitúciami sa vzťahuje štátna garančná schéma (je potrebné splniť špecifické podmienky).

Sociálne opatrenia: podniky môžu žiadať o schému čiastočného obmedzenia činnosti z dôvodu nezvyčajných okolností.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.