Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Doteraz neboli prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa lehôt podľa občianskeho práva; jediné ustanovenia sa týkajú dlhotrvajúceho prerušenia trestného konania. Nemecký zákon o občianskom súdnom konaní obsahuje flexibilné ustanovenia týkajúce sa predĺženia lehôt, prerušenia konania a navrátenie do pôvodného stavu, ktoré pomáhajú pri súdnych sporoch počas krízy Covid-19.

Ďalšie informácie o legislatívnych opatreniach nájdete na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Zákonné ustanovenia pre občianske súdne konania už poskytujú súdom rozsiahlu možnosť pružne reagovať na súčasnú výnimočnú situáciu. Je na príslušných súdoch a sudcoch, aby rozhodli o tom, aké opatrenia sa v jednotlivých prípadoch majú prijať, napr. písomné konanie, upustenie od dokazovania, dokazovanie prostredníctvom videokonferencie. Nezávislosť súdnictva je zachovaná.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Spolupráca v rodinných veciach (nariadenie č. 2201/2003):

Spolkové ministerstvo spravodlivosti obmedzilo fyzickú prítomnosť svojich úradníkov z dôvodu ochrany zdravia. Ústredný orgán je však plne funkčný v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti (nariadenie č. 4/2009)

Spolupráca vo veciach vyživovacích povinností [nariadenie (ES) č. 4/2009]:

Spolkové ministerstvo spravodlivosti obmedzilo fyzickú prítomnosť svojich úradníkov z dôvodu ochrany zdravia. Ústredný orgán je plne funkčný v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003, napriek tomu môže dôjsť k oneskoreniam pri vybavovaní prípadov. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Vykonávanie dôkazov (nariadenie č. 1206/2001) a doručovanie písomností (nariadenie č. 1393/2007):

Fungovanie systému súdnictva v Nemecku sa postupne rozširuje s cieľom zohľadniť výskyt infekcií a miestne špecifiká. Oneskorenia pri vybavovaní žiadostí o oznámení a dokazovaní preto nemožno vylúčiť. Konkrétne, sudcovia zohľadňujú miestne okolnosti pri nezávislom rozhodovaní o výkone žiadostí o dokazovaní.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sú prijaté alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch, oznámené do 16. apríla 2020

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Pozastavenie povinnosti dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania (do 30. septembra 2020, ak

  • situácia platobnej neschopnosti vznikla dôsledku ochorenia COVID-19 a
  • existujúci nedostatok likvidity je pravdepodobne možné odstrániť.

Obe podmienky sa považovali za splnené, ak mal dlžník dostatočnú likviditu 31. decembra 2019. Ministerstvo spravodlivosti bolo oprávnené predĺžiť pozastavenie do 31. marca 2021 toto povolenie bolo zrušené.

Od 1. októbra do 31. decembra 2020 sa pozastavuje povinnosť dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania z dôvodu nadmernej zadlženosti („Überschuldung“), ak je nadmerná zadlženosť spôsobená ochorením COVID-19. Od 1. októbra 2020 je dlžníkova povinnosť požiadať o začatie insolvenčného konania z dôvodu nelikvidnosti („Zahlungsunfähigkeit“) opäť v platnosti.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Obmedzenie práva dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania; v prípade žiadostí podaných medzi 28. marcom a 28. júnom 2020 je na začatie insolvenčného konania potrebné, aby bol dlžník už 1. marca 2020 v platobnej neschopnosti. Platnosť tohto obmedzenia uplynula. Ministerstvo spravodlivosti bolo oprávnené predĺžiť obmedzenie do 31. marca 2021; toto povolenie bolo zrušené.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Pozastavenie ukončenia nájomných zmlúv. Prenajímatelia nemôžu ukončiť prenájom pôdy alebo priestorov z dôvodu neplatenia nájomného nájomníkom v období medzi 1. aprílom 2020 a 30. júnom 2020, aj napriek splatnosti nájomného, ak je dôvodom neplatenia pandémia ochorenia COVID-19. Ukončenie je pozastavené do júna 2022.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Zatiaľ neplatia žiadne opatrenia týkajúce sa lehôt v občianskych súdnych konaniach. Nie je potrebné podnikať konkrétne opatrenia, pretože právny stav v Nemecku umožňuje sudcom adekvátne reagovať na vplyv ochorenia Covid-19 na prebiehajúce súdne konania.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Riziká zodpovednosti boli znížené pre výkonných pracovníkov, veriteľov a zmluvných partnerov platobne neschopných spoločností, aby sa podporilo poskytovanie nových finančných prostriedkov a pokračovanie obchodných vzťahov. Od 1. októbra 2020 sa zníženia rizík zodpovednosti vzťahujú iba na nadmerne zadĺžené spoločnosti.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Záväzky spotrebiteľov sú odložené, pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery – za určitých podmienok – na 3 mesiace od 1. apríla 2020; toto nariadenie stratilo platnosť 30. júna 2020.

V práve obchodných spoločností sa predlžujú lehoty na konanie valných zhromaždení; právo fyzickej prítomnosti akcionárov alebo ich zástupcov môže byť dočasne pozastavené správnou radou (akciové spoločnosti).

Spotrebitelia a mikropodniky, ktorí nie sú schopní splácať z dôvodu krízy, získali právo odmietnuť „plniť pretrvávajúce záväzky v základných zmluvách“ (vrátane, nie však výlučne, dodávok plynu, vody, energie a telekomunikačných služieb), ak tieto zmluvy boli uzatvorené pred 8. marcom 2020. Toto nariadenie stratilo platnosť 30. júna 2020.

Posledná aktualizácia: 13/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.