Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Doteraz neboli prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa lehôt podľa občianskeho práva; jediné ustanovenia sa týkajú dlhotrvajúceho prerušenia trestného konania. Nemecký zákon o občianskom súdnom konaní obsahuje flexibilné ustanovenia týkajúce sa predĺženia lehôt, prerušenia konania a navrátenie do pôvodného stavu, ktoré pomáhajú pri súdnych sporoch počas krízy Covid-19.

Ďalšie informácie o legislatívnych opatreniach nájdete na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Zákonné ustanovenia pre občianske súdne konania už poskytujú súdom rozsiahlu možnosť pružne reagovať na súčasnú výnimočnú situáciu. Je na príslušných súdoch a sudcoch, aby rozhodli o tom, aké opatrenia sa v jednotlivých prípadoch majú prijať, napr. písomné konanie, upustenie od dokazovania, dokazovanie prostredníctvom videokonferencie. Nezávislosť súdnictva je zachovaná.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Spolupráca v rodinných veciach (nariadenie č. 2201/2003):

Ústredný orgán je plne funkčný v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Spolupráca vo veciach vyživovacích povinností [nariadenie (ES) č. 4/2009]:

Ústredný orgán je plne funkčný v súlade s nariadením (ES) č. 4/2009. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Vykonávanie dôkazov (nariadenie č. 1206/2001)doručovanie písomností (nariadenie č. 1393/2007):

Fungovanie výkonu spravodlivosti nepodlieha žiadnym obmedzeniam. Žiadosti o doručenie a vykonanie dôkazov sa vybavujú.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Povinnosť podať konkurzný návrh pre kapitálové spoločnosti, osobné spoločnosti bez spoločníkov s neobmedzeným ručením a združenia a nadácie už od 1. mája 2021 nie je pozastavená. Stále však platia niektoré právne dôsledky pozastavenia, najmä rozšírená ochrana proti opravným prostriedkom podľa § 2 ods. 1 bodov 2 až 5 zákona o pozastavení insolvencie v súvislosti s COVID-19 v súčasnom znení (ďalej len „zákon COVInsAG“).

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Obmedzenie práva veriteľa na podanie insolvenčného návrhu platilo iba do 28. júna 2020. Od 29. júna 2020 je podanie návrhu veriteľa opäť prípustné bez obmedzenia, ak má veriteľ na začatie konkurzného konania právny záujem a ak preukáže, že jeho pohľadávka a dôvod začatia konania sú vierohodné.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok
2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Zatiaľ neplatia žiadne opatrenia týkajúce sa lehôt v občianskych súdnych konaniach. Nie je potrebné podnikať konkrétne opatrenia, pretože právny stav v Nemecku umožňuje sudcom adekvátne reagovať na vplyv ochorenia Covid-19 na prebiehajúce súdne konania.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Po dobu trvania pozastavenia povinnosti podať konkurzný návrh boli zmiernené zodpovednostné riziká pre vedúcich pracovníkov, veriteľov a zmluvných partnerov insolventných spoločností s cieľom podporiť poskytovanie dodatočného kapitálu a pokračovanie obchodných vzťahov, pozri § 2 zákona COVInsAG. Stále platia jednotlivé uľahčenia, napríklad objasnenie, že splatenie nových úverov poskytnutých počas trvania pozastavenia sa ešte do 30. septembra 2023 nepovažuje za poškodenie veriteľa (§ 2 ods. 1 bod 2 zákona COVInsAG). Platby z titulu pohľadávok, ktoré boli odložené do 28. februára 2021, sa do 31. marca 2022 tiež nepovažovali za platby poškodzujúce veriteľa, pokiaľ do 18. februára 2021 ešte nebolo začaté konkurzné konanie (§ 2 ods. 1 bod 5 zákona COVInsAG). Predpokladané obdobie na preskúmanie nadmerného zadlženia bolo podľa § 4 zákona COVInsAG skrátené do 31. decembra 2021 a pre samosprávne konania a takzvané ochranné konania platili v rovnakom čase rôzne uľahčenia prístupu (porovnaj § 5 a § 6 zákona COVInsAG).

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Záväzky spotrebiteľov v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi sú – za určitých podmienok – pozastavené, a to od 1. apríla 2020 na časové obdobie troch mesiacov; toto nariadenie stratilo platnosť 30. júna 2020.

V práve obchodných spoločností sa predlžujú lehoty na konanie valných zhromaždení; právo fyzickej prítomnosti akcionárov alebo ich zástupcov môže byť dočasne pozastavené správnou radou (akciové spoločnosti).

Spotrebitelia a mikropodniky, ktorí nie sú schopní splácať z dôvodu krízy, získali právo odmietnuť „plniť pretrvávajúce záväzky v základných zmluvách“ (vrátane, nie však výlučne, dodávok plynu, vody, energie a telekomunikačných služieb), ak tieto zmluvy boli uzatvorené pred 8. marcom 2020. Toto nariadenie stratilo platnosť 30. júna 2020.

Posledná aktualizácia: 12/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.