Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Doteraz neboli prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa lehôt podľa občianskeho práva; úpravy sa týkajú len dlhotrvajúcich prerušení trestného konania. Nemecký zákon o občianskom súdnom konaní obsahuje flexibilné ustanovenia týkajúce sa predĺženia lehôt, prerušenia konania a navrátenie do pôvodného stavu, ktoré pomáhajú pri súdnych sporoch počas krízy Covid-19.

Ďalšie informácie o legislatívnych opatreniach nájdete na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Zákonné ustanovenia pre občianske súdne konania už poskytujú súdom rozsiahlu možnosť pružne reagovať na súčasnú výnimočnú situáciu. Je na príslušných súdoch a sudcoch, aby rozhodli o tom, aké opatrenia sa v jednotlivých prípadoch majú prijať, napr. písomné konanie, upustenie od dokazovania, dokazovanie prostredníctvom videokonferencie. Nezávislosť súdnictva je zachovaná.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Spolupráca v rodinných veciach [nariadenie (ES) č. 2201/2003]:

Spolkové ministerstvo spravodlivosti obmedzilo fyzickú prítomnosť svojich úradníkov z dôvodu ochrany zdravia. Ústredný orgán je však plne funkčný v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Spolupráca vo veciach vyživovacích povinností [nariadenie (ES) č. 4/2009]:

Spolkové ministerstvo spravodlivosti obmedzilo fyzickú prítomnosť svojich úradníkov z dôvodu ochrany zdravia. Ústredný orgán je však v súlade s nariadením (ES) č. 2201/2003 plne funkčný, napriek tomu môže pri vybavovaní prípadov dochádzať k oneskoreniam. Žiadosti sa môžu predkladať vytlačené.

Vykonávanie dôkazov [nariadenie (ES) č. 1206/2001]doručovanie písomností [nariadenie (ES) č. 1393/2007]:

Fungovanie systému súdnictva v Nemecku sa postupne rozširuje s cieľom zohľadniť výskyt infekcií a miestne špecifiká. Oneskorenia pri vybavovaní žiadostí o oznámení a dokazovaní preto nemožno vylúčiť. Konkrétne, sudcovia zohľadňujú miestne okolnosti pri nezávislom rozhodovaní o výkone žiadostí o dokazovaní.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Povinnosť podať insolvenčný návrh pre kapitálové spoločnosti, osobné spoločnosti bez spoločníkov s neobmedzeným ručením a združenia a nadácie od 1. mája 2021 už nie je pozastavená. Stále však platia určité právne dôsledky pozastavenia, najmä rozšírená ochrana proti opravným prostriedkom podľa § 2 ods. 1 bodov 2 až 5 zákona o pozastavení platobnej neschopnosti Covid-19 v jeho súčasnom znení.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Obmedzenie práva veriteľa podať insolvenčný návrh platilo len do 28. júna 2020. Od 29. júna 2020 je podanie návrhu veriteľa opäť prípustné bez obmedzenia, ak má veriteľ na začatí insolvenčného konania právny záujem a preukáže, že jeho pohľadávka a dôvod na začatie konania sú vierohodné.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Pozastavenie ukončenia nájomných zmlúv. Prenajímatelia nie sú oprávnení ukončiť zmluvu o prenájme pozemku alebo priestorov z dôvodu neplatenia nájomného nájomníkom v období medzi 1. aprílom 2020 a 30. júnom 2020, aj napriek splatnosti nájomného, ak k neplateniu došlo v dôsledku pandémie COVID‑19. Ukončenie je pozastavené do júna 2022.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

V súvislosti s lehotami v občianskych súdnych konaniach neboli doteraz prijaté žiadne osobitné opatrenia. Takéto opatrenia nie sú potrebné, keďže právny stav v Nemecku umožňuje sudcom adekvátne reagovať na vplyv, ktorý má Covid-19 na prebiehajúce súdne konania.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Pokiaľ ide o trvanie pozastavenia povinnosti podať insolvenčný návrh boli zmiernené riziká spojené so zodpovednosťou správcov, veriteľov a zmluvných partnerov platobne neschopných spoločností s cieľom podporiť poskytovanie dodatočného kapitálu a pokračovanie obchodných vzťahov, pozri oddiel 2 zákona o pozastavení platobnej neschopnosti Covid-19 (COVInsAG). Stále platia jednotlivé uľahčenia, ako napríklad objasnenie, že splatenie nových úverov poskytnutých počas obdobia pozastavenia sa ešte do 30. septembra 2023 nepovažuje za poškodzovanie veriteľa (§ 2 ods. 1 bod 2 COVInsAG). Platby z pohľadávok, ktoré boli odložené do 28. februára 2021, sa až do 31. marca 2022 takisto nepovažujú za platby poškodzujúce veriteľov, pokiaľ sa konkurzné konanie nezačalo pred 18. februárom 2021 (§ 2 ods. 1 bod 5 COVInsAG). Predpokladané obdobie pre prieskum predĺženia je podľa § 4 zákona COVInsAG ešte do 31. decembra 2021 skrátené a pre samosprávne konania a tzv. ochranné konania platia v rovnakom období rôzne uľahčenia prístupu (pozri § 5 a § 6 COVInsAG).

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Povinnosti spotrebiteľov týkajúce sa spotrebiteľských úverov boli za určitých podmienok odložené o tri mesiace s účinnosťou od 1. apríla 2020; platnosť tejto právnej úpravy skončila 30. júna 2020.

V práve obchodných spoločností sa predlžujú lehoty na konanie valných zhromaždení; právo fyzickej prítomnosti akcionárov alebo ich zástupcov môže byť dočasne pozastavené správnou radou (akciové spoločnosti).

Spotrebitelia a mikropodniky, ktorí nie sú schopní splácať z dôvodu krízy, získali právo odmietnuť „plniť pretrvávajúce záväzky v základných zmluvách“ (vrátane, nie však výlučne, dodávok plynu, vody, energie a telekomunikačných služieb), ak tieto zmluvy boli uzatvorené pred 8. marcom 2020. Platnosť tejto právnej úpravy skončila 30. júna 2020.

Posledná aktualizácia: 20/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.