Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

-

1.2 Justičná organizácia a justícia

Na základe ministerského rozhodnutia sa všetky konania uskutočňované pred gréckymi súdmi a ich útvarmi pozastavujú do 15. mája 2020 s výnimkou naliehavých a významných konaní a prípadov.

Konania vykonávané osobne na okresných občianskych súdoch a ich útvaroch boli odložené do 10. mája 2020.

Činnosť súdnictva je obmedzená iba na kroky potrebné na vykonanie nevyhnutnej práce a na naliehavé prípady.

Pokiaľ je to možné, zasadnutia a akékoľvek iné činnosti súvisiace s činnosťou súdnictva sa uskutočňujú na diaľku pomocou technologických prostriedkov. Na zabezpečenie videokonferencií a práce na diaľku sudcov, prokurátorov a iných právnych subjektov boli poskytnuté komunikačné nástroje a aplikácie založené na IT.

Na niektorých hlavných súdoch je dostupné elektronické podanie žiadosti o vydanie certifikátov. V takomto prípade môžu byť certifikáty občanom a právnikom doručené elektronicky prostredníctvom webového portálu.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Grécka vláda prijala preventívne opatrenia a opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia s cieľom riešiť nebezpečenstvo šírenia koronavírusu, jeho sociálno-ekonomický vplyv a zabezpečiť dobré fungovanie trhu a verejného sektora.

Ministerstvo spravodlivosti ako ústredný orgán podľa občianskoprávnych dohovorov/zmlúv a v súlade s nariadeniami EÚ o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach vytvorilo zmiešaný, rotujúci systém práce na diaľku a fyzickej prítomnosti na pracovisku.

Doteraz je ústredný orgán takmer plne funkčný, aj keď z dôvodu pretrvávajúcej zdravotnej krízy občas dochádza k oneskorenému spracovaniu niektorých žiadostí.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Všetky relevantné postupy sú pozastavené od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Všetky relevantné postupy sú pozastavené od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Všetky konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sú pozastavené od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Všetky súdne pojednávania boli dočasne pozastavené z dôvodu ochrany verejného zdravia s od 7. do 30. novembra 2020. Pozastavenie insolvenčných konaní od 7. do 30. novembra 2020.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Únia gréckych bánk a minister financií sa dohodli, že banky na základe žiadosti dlžníka odpustia splácanie splátok istiny podľa úverových zmlúv uzatvorených s podnikmi zasiahnutými pandémiou COVID-19.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V prípade subjektov zasiahnutých pandémiou COVID-19 a ich zamestnancov (ako aj fyzických osôb, ktoré prenajímajú priestory takto zasiahnutým podnikom):

  • predĺženie lehoty na úhradu dane bez kumulovania úroku alebo pokút,
  • predĺženie lehoty na úhradu príspevkov na sociálne zabezpečenie.
Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.