Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Musíme zabezpečiť prístup k spravodlivosti a kontinuitu prebiehajúcich konaní. Na súdy v Maďarsku sa preto nevzťahuje žiadne prerušenie činnosti. Na uľahčenie ich činnosti sú povolené osobitné procesné pravidlá, napríklad v prípade akýchkoľvek epidemiologických opatrení. Všetky súdy vykonávajú svoju činnosť.

Vo všeobecnosti platí, že lehoty počas obdobia stavu ohrozenia naďalej plynú.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Prístup k spravodlivosti a kontinuita prebiehajúcich konaní sú zabezpečené, súdy v Maďarsku neprerušili svoju činnosť.

Prístup k spravodlivosti a kontinuita prebiehajúcich konaní sú zabezpečené, súdy v Maďarsku neprerušili svoju činnosť. Počas obdobia stavu ohrozenia všeobecne platí, že sa nevykonávajú len tie procesné úkony, ktoré sa musia vykonať na mieste, ktoré podlieha epidemiologickému opatreniu. Okrem toho z dôvodu epidemiologických opatrení je možné aj vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo inými prostriedkami na prenos elektronického obrazu a zvuku.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Ústredné orgány vykonávajú svoju činnosť.

Vybavovanie žiadostí o právnu pomoc môže trvať dlhšie ako za normálnych podmienok.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Opatrenia týkajúce sa spoločností:

  • likvidačné konanie sa môže začať, len ak uplynulo 75 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie uvedenej v platobnom výmere,
  • likvidačné konanie sa môže začať len v prípade pohľadávok presahujúcich 400 000 HUF,
  • v konaní o preskúmaní zákonnosti súd pre registráciu spoločností nesmie vyhlásiť spoločnosť za zrušenú,
  • konania na účel vyhlásenia spoločnosti za zrušenú, ktoré sa začali z dôvodu zrušenia daňového čísla, sa pozastavujú do 30. júna 2021;
  • vo všeobecnosti platí, že súdne konania vo veci povinného výmazu sa pozastavujú do 30. júna 2021 a nemôžu sa začať z dôvodu neukončenia likvidačného konania.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Pre dlžníkov podľa zmlúv o úvere, pôžičke a finančnom lízingu je do 31. decembra 2020 zákonom stanovené moratórium splácania.

Zákonom CVII z roku 2020 sa predlžuje lehota do 30. júna 2021 pre dlžníkov z niektorých sociálnych skupín (nezamestnaní, bývalí účastníci verejných prác, rodičia vychovávajúci deti, dôchodcovia, účastníci insolvenčného konania pre fyzické osoby).

Dlžníkovi sa na základe platných zmlúv, ktoré boli podpísané a vyplatené pred 19. marcom 2020, udelí moratórium na splácanie istiny, úrokov a poplatkov.

Toto moratórium potrvá do konca tohto roka.

Lehota na vrátenie sa predlžuje o trvanie moratória a samotná zmluva sa predĺži, ak by sa za normálnych podmienok skončila počas obdobia moratória. Záruky sa tiež predĺžia o rovnakú lehotu (9 mesiacov).

Moratórium na splácanie dlhov sa vzťahuje len na úverové facility, ktoré poskytli domáce finančné spoločnosti. Toto opatrenie nemá vplyv na úvery poskytované medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Moratórium na splácanie sa vzťahuje aj na zamestnanecké pôžičky. Moratórium na splácanie sa vzťahuje aj na dlžníkov v rámci insolvenčných konaní fyzických osôb (súdne alebo mimosúdne konania) a na splátkové kalendáre založené na mimosúdnom vyrovnaní, na súdnej dohode o splácaní pohľadávok alebo na rozhodnutí súdu.

Úroky a poplatky, ktoré nebudú počas moratória zaplatené, sa nekapitalizujú a po moratóriu by mali byť splatené v tej istej výške a za tých istých podmienok, takže ich zaťaženie sa nesmie z dôvodu moratória zvýšiť. Lehota splatnosti by sa mala zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Pozastavenie možnosti ukončiť zmluvu do 30. júna 2021 v prípade platobnej neschopnosti (zmluvy o pôžičke, úvere a finančnom lízingu poskytnutých v rámci podnikania veriteľa) – osobitná povinnosť pokúsiť sa o opätovné prerokovanie zmluvy (zákon CVII z roku 2020 nadobúda účinnosť 1. januára 2021).

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Musíme zabezpečiť prístup k spravodlivosti a kontinuitu prebiehajúcich konaní. Na súdy v Maďarsku sa preto nevzťahuje žiadne prerušenie činnosti. Na uľahčenie ich činnosti sú povolené osobitné procesné pravidlá, napríklad v prípade akýchkoľvek epidemiologických opatrení. Všetky súdy vykonávajú svoju činnosť.

Počas obdobia stavu ohrozenia všeobecne platí, že sa nevykonávajú len tie procesné úkony, ktoré sa musia vykonať na mieste, ktoré podlieha epidemiologickému opatreniu.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

-

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

-

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.