Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Žiadne osobitné právne predpisy týkajúce sa lehôt. Otázka konania, v ktorej zákonná lehota na vydanie uplynie pred koncom „obmedzujúceho“ obdobia, sa považuje za podstatnú záležitosť (pozri druhý stĺpec).

1.2 Justičná organizácia a justícia

Registratúry zostanú otvorené a prijímajú naliehavé dokumenty. Pre dokumenty, ktoré sa majú ponechať, sa poskytujú odkladacie boxy, čo znižuje potrebu interakcie so zamestnancami pri okienku. Registratúry môžu byť naďalej kontaktované e-mailom alebo poštou.

Občianske veci sa po udelení súhlasu môžu odročiť prostredníctvom e-mailu. V najbližších týždňoch budú pojednávať iba naliehavé prípady.

Sú prípustné žiadosti týkajúce sa naliehavých záležitostí v oblasti rodinného práva vrátane ochranných príkazov, predbežných zákazov, mimoriadnych obmedzení a predĺženia príkazov.

Žiadosti sa môžu podávať aj pre základné obchodné záležitosti, ako sú naliehavé záležitosti týkajúce sa opatrovníctva alebo naliehavé žiadosti o súdne preskúmanie.

Na základe príkazu predsedu najvyššieho súdu sa z väzenia zabezpečujú videoprenosy pre všetkých ľudí vo väzbe.

Prebieha pilotáž na uľahčenie súdnych pojednávaní na diaľku a prostredníctvom videa so súhlasom účastníkov konania.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti a rovnosti a ústredných orgánov väčšinou pracujú z domu. Uprednostňuje sa komunikácia iba prostredníctvom e-mailu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Zákon o spoločnostiach z roku 2020 (rôzne ustanovenia) dočasne mení zákon o spoločnostiach z roku 2014 a zákony o priemysle a inštitúciách doplnkového sociálneho zabezpečenia z rokov 1893 – 2014 s cieľom riešiť problémy spôsobené ochorením COVID-19.

Vo veci tzv. examinership (preventívna reštrukturalizácia) a solventnosti podnikov sa stanovuje, že obdobie tzv. examinership sa zvýši zo 100 na 150 dní a finančný limit, pri ktorom spoločnosť nie je schopná splatiť svoje dlhy, sa zvyšuje z 10 000 EUR pre jedného veriteľa a 20 000 EUR spolu na 50 000 EUR pre oba prípady.

Platnosť opatrení v rámci zákona sa skončí 31. decembra 2020, ale v súčasnosti sa zvažuje predĺženie týchto opatrení.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Boli dohodnuté opatrenia podporujúce bezproblémové fungovanie insolvenčného systému vrátane uvoľnenia určitých súdnych pravidiel a prerušení určitých platieb, ak je to potrebné.

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Banky a poskytovatelia nebankových úverov v marci oznámili koordinované pružné opatrenia týkajúce sa úľavy s cieľom podpory zákazníkov, ktorých príjem ovplyvnilo ochorenie COVID-19. Súčasťou opatrení bolo prerušenie platieb v prípade hypoték a iných úverov pôvodne na 3 mesiace (neskôr predĺžené na 6 mesiacov), ak bola podaná žiadosť pred 30. septembrom 2020.

Počas októbra platnosť väčšiny prerušení platieb uplynula.

Od 1. októbra sa opatrenie týkajúce sa úľavy posudzovalo veriteľmi individuálne alebo podľa finančnej situácie jednotlivých dlžníkov. Dlžníci dostali dodatočnú finančnú podporu/dodatočné opatrenie týkajúce sa úľavy, alebo vyplnili štandardný finančný výkaz (ŠFV) s cieľom určiť najvhodnejšiu formu opatrenia týkajúceho sa úľavy. Môže to zahŕňať krátkodobé opatrenia ako ďalšie prerušenie platieb alebo dlhodobejšie opatrenia.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Finančná pomoc, školenie a poradenstvo sú k dispozícii na pomoc podnikom zmierniť vplyv ochorenia COVID-19, aby bolo možné sa bezpečne vrátiť do práce.

Schéma mzdových subvencií (SMS) poskytuje paušálnu dotáciu na podporu zamestnancov zo súkromného sektora, ktorí čelia intenzívnemu narušeniu ekonomiky. SMS nahradila schému dočasných mzdových subvencií a jej platnosť skončí 31. marca 2021.

Schéma podpory pri obmedzeniach spôsobených ochorením COVID-19 (SPOSOC) je navrhnutá tak, aby poskytovala cielenú, včasnú a dočasnú podporu podľa odvetví pre podniky, ktoré boli donútené zatvoriť alebo obchodovať v značne zníženej miere z dôvodu obmedzení spôsobených reakciou na ochorenie COVID-19.

Schéma úverových záruk z dôvodu ochorenia COVID-19 poskytla oprávneným podnikom pôžičky v hodnote do 2 miliárd EUR. Úvery v rámci schémy majú výšku od 10 000 EUR do 1 milióna EUR s lehotou splatnosti až na päť a pol roka.

Obchodné úvery z dôvodu ochorenia COVID-19 do výšky 25 000 EUR sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Microfinance Ireland s nulovými splátkami a nulovým úrokom počas prvých 6 mesiacov a ekvivalentný úver s bezúročným obdobím ďalších 6 mesiacov pri splnení určitých podmienok.

Ďalšie informácie o škále podpory podnikom, ktorá je k dispozícii, navštívte lokalitu https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Bola zavedená schéma na uskladnenie dlhu v súvislosti s niektorými daňami. V rámci tejto schémy je možné uskladniť dlhy z DPH a dane PAYE (zamestnávateľ), ktoré podniky vytvorili počas obdobia obmedzení v podnikaní spôsobených ochorením COVID-19, na bezúročné obdobie 12 mesiacov po obnovení podnikania. Na konci 12 mesačného bezúročného obdobia je možné celý uskladnený dlh splatiť bezúročne, alebo je možné ho splatiť prostredníctvom dohody o postupnom zaplatení pri výrazne zníženej úrokovej sadzbe 3 % ročne. Sadzba je výrazne nižšia v porovnaní s bežnou úrokovou sadzbou platnou pre takéto úvery vo výške 10 % ročne.

Posledná aktualizácia: 12/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.