Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Lehoty na výkon súdnych konaní v občianskoprávnych konaniach boli pôvodne pozastavené na obdobie od 9. marca do 22. marca (následne boli odložené do 15. apríla).

Zákonným dekrétom č. 23 z 8. apríla 2020 sa predĺžil odklad pojednávaní a pozastavenie procesných lehôt do 11. mája 2020.

Ak by sa lehota obvykle začínala počas obdobia pozastavenia, začiatok sa oneskorí až do konca tohto obdobia.

Výnimky: osvojenie detí, maloleté osoby bez sprievodu, pestúnska starostlivosť, konania týkajúce sa ochrany maloletých osôb a konania o vyživovacej povinnosti, ak dochádza k porušeniu ochrany základných potrieb; povinné zdravotné ošetrenie, VTP, dočasná vynútiteľnosť, volebné postupy a všetky záležitosti, pri ktorých existuje riziko vážneho poškodenia účastníkov konania.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Väčšina pojednávaní v občianskych veciach naplánovaných na deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti dekrétu (9. marca 2020) a 22. marca (potom 15. apríla a nakoniec 11. mája) sa nebude konať z dôvodu povinného odkladu.

Všetky pojednávania naplánované počas krízového obdobia budú odložené (okrem naliehavých prípadov).

Miestne súdy môžu prijať vlastné organizačné opatrenia (obmedzený prístup do budov, zatvorené kancelárie).

Najmä v prípade neprerušených činností (tých, ktoré boli v jednotlivých prípadoch vyhlásené za naliehavé alebo tých, ktoré zákon považuje za najvyššiu prioritu) sa pojednávania v občianskych veciach, pri ktorých sa vyžaduje iba prítomnosť právnikov alebo účastníkov konania, s výhradou rešpektovania kontradiktórnosti a účinnej účasti účastníkov konania sa môžu uskutočňovať prostredníctvom vzdialeného pripojenia. Na tento účel je po vypočutí rady advokátskej komory potrebné rozhodnutie riaditeľov súdnych úradov.

Na obdobie od 11. mája do 31. júla 2020 sa od riaditeľov súdnych úradov očakáva, že prijmú sériu organizačných opatrení s cieľom zabrániť zhromažďovaniu a kontaktom medzi ľuďmi v rámci všetkých kancelárskych priestorov.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať:

  • uskutočňovanie občianskoprávnych pojednávaní prostredníctvom diaľkových pripojení, ktoré si vyžadujú len prítomnosť advokátov alebo účastníkov alebo pomocníkov sudcu, čo je podmienené dodržiavaním kontradiktórnosti konania a účinnej účasti účastníkov za predpokladu, že sudca je fyzicky prítomný v registratúre;
  • odročenie pojednávaní na čas po 31. júli 2020;
  • konanie občianskoprávnych pojednávaní, ktoré si vyžadujú účasť žalovaných len prostredníctvom písomného konania.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Značná časť zamestnancov ministerstva spravodlivosti pracujúcich vo verejnej službe pracuje z domu.

Justičná spolupráca v občianskych veciach bude ovplyvnená na nepredvídateľné obdobie. Elektronická komunikácia žiadostí o justičnú spoluprácu (vrátane žiadosti o informácie o cudzom práve podľa Londýnskeho dohovoru z roku 1968). Dokumenty zaslané v tlačenej podobe sa môžu spracovať so značným oneskorením.

Všetka komunikácia sa má zasielať na adresu ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Konkurz a všeobecne aj insolvenčné konania sú zaradené vo všeobecných ustanoveniach o odročení bez toho, aby bola dotknutá možnosť individuálne stanoviť, čo nie je možné odložiť v záujme naplnenia požiadaviek ochrany strán.

Prostredníctvom článku 10 zákonného dekrétu č. 23 z 8. apríla 2020 boli prijaté osobitné opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti:

  • všetky odvolania v prípade insolvenčných konaní podané v období od 9. marca do 30. júna 2020 sú neprípustné s výnimkou podaní podaných verejným prokurátorom, ak sa požadujú predbežné alebo ochranné opatrenia na ochranu majetku alebo spoločnosti, podaných samotným podnikateľom, ak platobná neschopnosť nie je dôsledkom epidémie ochorenia COVID-19, alebo podaných hocikým podľa osobitných ustanovení v zmluve s veriteľmi (články 162 ods. 2, 173 ods. 2 a 3 a 180 ods. 7 talianskeho insolvenčného zákona).
  • ak za vyhlásením o neprípustnosti nasleduje vyhlásenie konkurzu, obdobie neprípustnosti sa nepočíta do lehôt stanovených v článkoch 10 a 69 bis zákona o konkurze, ktoré sa týkajú ročného obdobia, v ktorom musí byť vyhlásený konkurz spoločnosti vymazanej z obchodného registra, a lehoty na žaloby o zrušenie.
2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Pozri vľavo stĺpec 1.1.A.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Lehoty na vykonanie akéhokoľvek úkonu súvisiaceho s občianskym a trestným konaním vrátane konania, v ktorom dochádza k vymáhaniu nárokov, na základe občianskoprávnych rozhodnutí, boli najskôr pozastavené od 9. marca do 15. apríla, potom do 11. mája 2020.

Počas tohto obdobia sú automaticky odročené pojednávania v občianskych súdnych konaniach, a preto aj tie, ktoré sa týkajú konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, sú automaticky odročené na dátum nasledujúci po 11. máji 2020 a do tohto dátumu je takisto pozastavené plynutie lehôt na vykonanie akéhokoľvek úkonu v občianskom súdnom konaní.

Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia, treba uviesť, že žiadosť o prerušenie vykonateľnosti alebo vymáhania napadnutého rozsudku (článok 283 talianskeho občianskeho súdneho poriadku), ako aj žiadosť o pozastavenie vymáhania rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie na účel kasácie (článok 373 talianskeho občianskeho súdneho poriadku), ako aj konania, ktorých oneskorené prerokovanie môže spôsobiť vážnu škodu účastníkom, môžu byť prerokúvané počas núdzového obdobia. V tomto prípade vedúci sudcovského úradu alebo jeho zástupca a v prípadoch, ktoré sa už začali, sudca alebo predseda senátu nariadením vydajú vyhlásenie o naliehavosti. S cieľom obmedziť negatívny účinok krízovej situácie spôsobenej epidémiou ochorenia COVID-19 na celom území štátu sa do 31. decembra 2020 pozastavuje konanie, v ktorom dochádza k vymáhaniu nárokov týkajúcich sa zabavenia hlavného bydliska dlžníka.

Do 31. decembra 2020 sa pozastavujú aj konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov týkajúcich sa úverov poskytnutých obetiam úžery.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Podľa všeobecného ustanovenia uvedeného v článku 3 ods. 6 bis zákona č. 6 z roku 2020 sa dodržiavanie súladu s opatreniami na zabránenie šíreniu vždy posudzuje z hľadiska účelu vylúčenia zodpovednosti dlžníka, takisto so zreteľom na uplatňovanie odňatia alebo pokút spojených s oneskoreným plnením alebo neplnením.

V sporoch, ktoré súvisia so zmluvnými záväzkami, v ktorých je podľa odseku 6 bis možné posúdiť súlad s kontrolnými opatreniami alebo inými opatreniami prijatými počas epidémie ochorenia COVID-19, je podmienkou prípustnosti každej žaloby podanej na súde mediačné konanie.

V súvislosti s konkrétnymi zmluvami sa v článku 56 ods. 2 písm. b) a c) zákonného dekrétu č. 18 z roku 2020 stanovuje predĺženie splatností v prípade nesplátkových úverov do 30. septembra 2020, ako aj platenie splátok úverov alebo lízingových platieb a pozastavenie splátkového plánu splátok alebo lízingových platieb podliehajúcich pozastaveniu do 30. septembra 2020.

V roku 2020 sa pozastavujú platby hypotéky v prospech obetí úžery.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Všetky konania (vrátane insolvenčných) boli spočiatku odložené ex officio do 15. apríla alebo 30. júna, ak o tom rozhodlo vedenie úradov, s výnimkou tých, o ktorých sudca na individuálnom základe rozhodol, že sú naliehavé, alebo tých, ktoré sa zo zákona považujú za konania s najvyššou prioritou.

Procesné lehoty (vrátane konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov) boli spočiatku pozastavené od 9. marca do 15. apríla, potom do 11. mája.

V prípade nepozastavených činností občianskoprávne pojednávania, ktoré vyžadujú len prítomnosť advokátov alebo účastníkov, čo je podmienené dodržiavaním kontradiktórnosti konania a účinnej účasti účastníkov, sa môžu konať prostredníctvom diaľkových pripojení.

Očakáva sa, že počas obdobia od 11. mája do 30. júna 2020 vedúci sudcovských úradov príjmu súbor organizačných opatrení, aby predišli zhromaždeniam natesno a kontaktom medzi ľuďmi v jednotlivých priestoroch úradu.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať:

  • uskutočňovanie občianskoprávnych pojednávaní prostredníctvom diaľkových pripojení, ktoré si vyžadujú len prítomnosť advokátov alebo účastníkov, čo je podmienené dodržiavaním kontradiktórnosti konania a účinnej účasti účastníkov,
  • odročenie pojednávaní na čas po 30. júni 2020,
  • konanie občianskoprávnych pojednávaní, ktoré si vyžadujú účasť žalovaných len prostredníctvom písomného konania.

Podľa článku 221 zákonného dekrétu č. 34 z roku 2020 (Decreto Rilancio) môže sudca nariadiť, aby verejné pojednávania, na ktorých nie je potrebná účasť iných osôb ako obhajcov jednotlivých strán, sa nahradili elektronickým podávaním písomných oznámení obsahujúcich iba právne závery. Účasť na verejných pojednávaniach jednej strany alebo viacerých strán, či jedným obhajcom alebo viacerými obhajcami je na žiadosť danej strany možná prostredníctvom videokonferencie. Platnosť týchto opatrení sa predĺžila do 31. decembra 2020.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Počas obdobia, v ktorom sú vyhlásenia konkurzu neprípustné, nezačínajú plynúť lehoty pre žaloby o zrušenie.

V článku 9 zákonného dekrétu č. 23 z roku 2020 sa takisto stanovuje predĺženie lehôt na plnenie predchádzajúcich dohôd a schválených dohôd o reštrukturalizácii, ktorých platnosť uplynie po 23. februári 2020, o šesť mesiacov.

V prebiehajúcich konaniach o schválení dohôd o vyrovnaní sa dlžníkovi umožnilo do okamihu pojednávania stanoveného na schválenie predložiť žiadosť o udelenie lehoty nepresahujúcej deväťdesiat dní na účel predloženia nového plánu a nového návrhu alebo novej dohody o reštrukturalizácii.

V článku 9 sa takisto stanovuje, že dlžník môže predkladať žiadosti o udelenie nových lehôt alebo o nové predĺženia lehôt, ktoré už boli udelené.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V zákonnom dekréte č. 18 z roku 2020 sa stanovil súbor opatrení osobitne zameraných na podporu likvidity prostredníctvom bankového systému (hlava III) a podporu likvidity domácností a podnikov (hlava IV).

Medzi prvými z nich je vhodné spomenúť opatrenia finančnej pomoci pre mikropodniky, malé a stredné podniky, stanovené v článku 56, vrátane zákazu zrušenia súm poskytnutých na úverové nástroje podliehajúce zrušeniu a na úvery poskytnuté na základe záloh na úvery; pozastavenie do 31. januára 2021 bez akýchkoľvek formalít, zmlúv na nesplátkové úvery so zmluvnou splatnosťou pred 31. januárom 2021; pozastavenie platenia splátok úverov alebo iných splátkových úverov alebo lízingových splátok do 31. januára 2021 a odklad splátkového plánu splátok alebo splátok podliehajúcich pozastaveniu.

V rámci týchto pozastavení treba spomenúť poukazovanie platieb orgánom verejnej správy vrátane platieb týkajúcich sa príspevkov na sociálne zabezpečenie a starostlivosť a poistného za povinné poistenie, pozastavenie platieb zrážkových daní, príspevkov na sociálne zabezpečenie a starostlivosť a poistného za povinné poistenie a termínov daňových a príspevkových povinností a platieb.

V článku 11 zákonného dekrétu č. 23 z roku 2020 sa stanovilo pozastavenie lehôt uplynutia dlhových cenných papierov, ktoré patria do obdobia od 9. marca do 30. apríla 2020 (neskôr predĺžené do 31. augusta 2020).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.