Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Písomné občianske súdne konanie, ak sa tým neporušujú práva účastníkov konania a súd to považuje za možné. Namiesto odkladu súdnych pojednávaní sa Lotyšsko rozhodlo pre písomné súdne konanie, pokiaľ nie je absolútne nevyhnutné uskutočniť riadne súdne pojednávanie alebo pokiaľ je mimoriadne naliehavé preskúmať prípad alebo pokiaľ existuje vysoké riziko závažného porušenia práv.

Premlčacie lehoty (napr. premlčanie) sa pozastavujú od 12. marca do 1. júla.

Exekučné konania: maximálna lehota dobrovoľného plnenia povinností vyplývajúcich z rozsudku o vrátení tovaru, vymáhaní dlhu, súdnych vysťahovaní z priestorov sa predlžuje z 10 dní na 60 dní s výnimkou prípadov, keď by sa rozsudok mal vykonať okamžite.

Obchodné záložné právo. Lehoty na prijatie rozhodnutia o doručení obchodného záložného práva sa predlžujú z 30 dní na 60 dní.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Lotyšská republika vydala usmernenia k organizácii práce okresných (mestských) a regionálnych súdov počas mimoriadnej situácie. V týchto usmerneniach sa odporúča, aby sa v naliehavých prípadoch pojednávania v prípade núdze podľa možnosti uskutočnili prostredníctvom videokonferencie.

Ak je pojednávanie zorganizované osobne, medzi osobami zúčastnenými na pojednávaní sa musí zabezpečiť potrebná vzdialenosť a musia sa prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia (miestnosti sa majú vetrať atď.).

Od 12. mája 2020 môžu súdy pokračovať v osobných súdnych pojednávaniach, pričom budú zohľadňovať požiadavky stanovené kabinetom ministrov týkajúce sa zhromažďovania vo vnútorných priestoroch pri preskúmaní prípadov.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

V prípade núdze sa všetky žiadosti a priložené dokumenty prijímajú elektronicky (e-mailom), pričom sa zachováva moment dôveryhodnosti. Žiadosti o vzájomnú právnu pomoc sa skenujú a prevádzajú do formátu PDF a posielajú sa do zahraničia z oficiálneho e-mailu ministerstva spravodlivosti. To isté sa akceptuje z iných krajín.

Justičná spolupráca sa stále zabezpečuje, napríklad vybavovaním žiadostí o doručovanie písomností alebo prostredníctvom pojednávaní formou videokonferencie.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Veriteľom sa zakazuje do 1. marca 2021 podať žiadosť o začatie insolvenčného konania týkajúceho sa právnickej osoby, okrem prípadov, ktoré sa týkajú dlžníkovho nesplnenia podmienok konania o právnej ochrane (reštrukturalizačný proces).

Do 30. júna 2021 dlžník nesmie podať žiadosť o začatie insolvenčného konania týkajúceho sa právnickej osoby, ak 1. nebola platobná neschopnosť stanovená na začiatku likvidácie alebo počas nej; 2. dlžník nie je schopný dodržať plán konania o súdnej ochrane alebo 3. dlžník nezaplatil zamestnancovi plnú odmenu, kompenzáciu za škodu z dôvodu úrazu pri práci alebo choroby z povolania, alebo nezaplatil povinné príspevky na sociálne poistenie do dvoch mesiacov od dňa vyplatenia platu.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Moratórium na vymáhanie dlhov sa nevzťahuje na správne rozhodnutia, ktoré už mohli byť vykonané na povinnom základe od času ich nadobudnutia účinnosti bez čakania na to, kým sa stanú nespochybniteľnými. Ak bol v prípade presadzovania práva vydaný príkaz vo veci založenia prostriedkov splatných dlžníkovi a dlžník trpí na ochorenie COVID-19 alebo je v karanténe, súdny exekútor môže na základe žiadosti dlžníka zrušiť príkaz úverovej inštitúcii alebo inému poskytovateľovi platobných služieb vo veci založenia uvedených prostriedkov. Po skončení nemocenskej dovolenky dlžníka môže súdny exekútor pokračovať vo vymáhaní finančných prostriedkov dlžníka pre úverovú inštitúciu alebo iného poskytovateľa platobných služieb. Súdny exekútor pripraví a odošle úverovej inštitúcii alebo inému poskytovateľovi platobných služieb nový príkaz ohľadne založenia finančných prostriedkov, ak je to dané okolnosťami osobitného prípadu presadzovania práva.

Podľa zákona o občianskom súdnom konaní musí exekútor v prípadoch presadzovania práva súvisiacich s prevzatím nehnuteľného majetku a v prípadoch vysťahovania osôb a majetku z priestorov v oznámení o povinnosti vykonať rozhodnutie súdu a uvoľniť priestory poskytnúť dlžníkovi časové obdobie aspoň 30 dní. Ak v časovom období určenom súdnym exekútorom priestory nie sú uvoľnené, alebo ak sa dlžník nedostavil v určenom čase, súdny exekútor stanoví dátum najskôr 30 dní od dátumu odoslania oznámenia súdnym exekútorom.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Namiesto odkladu súdnych pojednávaní Lotyšsko prešlo na písomné súdne konania, pokiaľ nie je absolútne nevyhnutné, aby sa konalo riadne súdne pojednávanie. Súd rozhoduje o organizácii súdneho pojednávania prostredníctvom videokonferencie, ak sa pojednávania zúčastňuje právnická osoba, ako aj v prípadoch, keď sa prípad vedie prostredníctvom právnika.

Takisto je počas ohrozenia bezpečnosti šírením ochorenia COVID-19 možné elektronicky predkladať návrhy na konania o súdnej ochrane, žiadosti o začatie insolvenčného konania v prípade právnickej osoby a žiadosti o začatie insolvenčného konania v prípade fyzickej osoby.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Do 30. júna 2021 je možné pozastaviť realizáciu plánu splácania dlhov (súčasť insolvenčného konania týkajúceho sa fyzickej osoby); obdobie realizácie plánov sa predlžuje o obdobie pozastavenia.

Zasadnutia veriteľských výborov sa môžu konať na diaľku (stále platné a v insolvenčnom zákone sa to zavádza ako trvalé ustanovenie).

Do 30. júna 2021 môže byť obdobie na realizáciu plánu opatrení konania o právnej ochrane stanovené až na štyri roky (v prípade nových plánov a plánov, ktoré ešte neboli predĺžené), ak súhlasí väčšina veriteľov stanovená v insolvenčnom zákone. Do 30. júna 2021 je možné plány v rámci opatrení konania o právnej ochrane, ktoré už boli raz predĺžené alebo boli pôvodne stanovené na štyri roky, predĺžiť o ďalší rok, ak s tým súhlasí väčšina veriteľov, ako to stanovuje insolvenčný zákon.

Takisto sa zohľadní obmedzenie pre veriteľov týkajúce sa požiadania o začatie insolvenčného konania pri rozhodovaní o uspokojení zamestnaneckých nárokov zabezpečených štátom.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Daňovníci, pre ktorých platí odklad lehoty na zaplatenie daní z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, majú do 30. júna 2021 právo obrátiť sa na štátny daňový úrad so žiadosťou o odklad dane (na obdobie do troch rokov). V tomto prípade sa neplatí poplatok za omeškanie.

Miestne samosprávy majú právo stanoviť ďalšie lehoty na zaplatenie dane z nehnuteľností v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa líšia od lehôt stanovených v zákone o dani z nehnuteľného majetku, a odložiť ich na neskoršie obdobie v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia. V tomto prípade miestne samosprávy nevyberajú poplatok za omeškanie.

Program zníženia administratívneho a finančného zaťaženia spoločností z dôvodu pomalého preplácania preplatku DPH, ktorý zvyšuje pracovný kapitál spoločností, ktorý majú k dispozícii.

Predĺženie lehoty na zaplatenie dane z nehnuteľnosti (k dispozícii v rokoch 2020 a 2021)

Niekoľko programov pomoci pre spoločnosti zasiahnuté ochorením COVID-19 a ich zamestnancov s cieľom zabezpečiť obnovu a rast:

 1. Dotácie daňovníkom počas doby nečinnosti na podporu ich aktivít počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (k dispozícii do 30. júna 2021)
 2. Dotácie daňovníkom na podporu ich činnosti počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (k dispozícii do 30. júna 2021)
 3. Dotácie spoločnostiam zasiahnutým krízou spôsobenou ochorením COVID-19 na zabezpečenie toku pracovného kapitálu (k dispozícii do 30. júna 2021)
 4. Záruky pre veľké spoločnosti zasiahnuté šírením ochorenia COVID-19 (k dispozícii do 30. júna 2021)
 5. Subvencie úverov a úrokových sadzieb pre podniky na podporu konkurencieschopnosti.
 6. Program mikropôžičiek a úverov pre startupy je určený na poskytnutie kapitálových tokov a investícií pre malé a stredne veľké podniky (k dispozícii do 31. decembra 2023);
 7. Záruky pre prevádzkovateľov cestovného ruchu sa poskytujú (k dispozícii do 31. decembra 2023);
 8. Záruky a úverové prázdniny (k dispozícii do 30. júna 2021);
 9. Úvery na pracovný kapitál (k dispozícii do 30. júna 2021);
 10. Záruky na vývozné úvery (k dispozícii do 30. júna 2021);
 11. Kapitálové fondy pre veľké spoločnosti (k dispozícii do 30. júna 2021);
 12. Program podpory zamestnanosti v exportných spoločnostiach zasiahnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (k dispozícii do 31. novembra 2020);
 13. Program podpory zamestnanosti v spoločnostiach v oblasti turistického ruchu zasiahnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19;
 14. Podpora hotelov v oblasti prevádzkových nákladov (k dispozícii do 18. decembra 2020);
 15. Dávky za prestoje spôsobené šírením ochorenia COVID-19 a vládnymi obmedzeniami (k dispozícii do 30. júna 2020);
 16. Program podpory medzinárodnej konkurencieschopnosti a exportu (k dispozícii do 31. decembra 2023);
 17. Školenie na zlepšovanie zručností zamestnancov (k dispozícii do 31. decembra 2023).
Posledná aktualizácia: 27/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.