Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Krízový stav, založený na veľkovojvodskom nariadení z 18. marca 2020, ktorým sa zavádza celý rad opatrení v rámci boja proti ochoreniu COVID-19, bol predĺžený o tri mesiace zákonom z 24. marca 2020.

Parlament nemôže byť počas krízového stavu rozpustený, zachováva si všetky zákonodarné právomoci a môže kedykoľvek počas troch mesiacov prijať zákon na ukončenie krízového stavu. Dekréty prijaté v tomto období strácajú platnosť dňom skončenia krízového stavu.

Vláda prijala 25. marca 2020 v Rade vlády veľkovojvodské nariadenie vypracované ministerstvom spravodlivosti, ktorým sa pozastavujú lehoty v jurisdikčných veciach a dočasne sa upravujú niektoré ďalšie procesné pravidlá.

Všeobecným ustanovením sa pozastavujú všetky lehoty stanovené v konaniach pred ústavnými, všeobecnými, správnymi a vojenskými súdmi. V texte sa stanovujú niektoré výnimky týkajúce sa pozbavenia osobnej slobody, v súvislosti s ktorým sa musia prijať rýchle rozhodnutia.

Lehoty v občianskych a obchodných veciach

Luxembursko pozastavilo lehoty v súdnych konaniach a predĺžilo určité lehoty v osobitných konaniach.

Luxembursko tiež stanovilo určité výnimky, najmä v naliehavých prípadoch, ktoré nemôžu byť dotknuté pozastavením lehôt.

Lehoty na odvolanie alebo predloženie námietok sa pozastavujú.

  • Vo veciach nájmu bol pozastavený výkon príkazov na vysťahovanie. Príslušným ustanovením sa upravuje pozastavenie príkazov na vysťahovanie v oblasti nájomného bývania. Pozastavili sa aj lehoty na vykonanie vysťahovania v prípade komerčného prenájmu, ako aj lehoty na zhabanie a vynútený predaj.
  • Vo veciach občianskeho stavu sa pozastavuje lehota 5 dní, v rámci ktorej sa musia predkladať potvrdenia o narodení. V prípade sobášnych listov možnosť upustenia od zverejnenia ohlášok vylučuje akékoľvek časové obmedzenie.
  • V osobitnom ustanovení sa stanovuje pozastavenie lehôt v záležitostiach týkajúcich sa dedenia mimo súdneho konania. Je dôležité zachovať práva občanov, keďže vysporiadanie dedičstva je veľmi formálny postup s mnohými prieťahmi.
  • Plánuje sa predĺženie lehôt na predkladanie a uverejňovanie ročných účtovných závierok, konsolidovaných účtovných závierok a súvisiacich správ spoločností o tri mesiace. Platí to iba pre účtovné roky uzavreté v deň ukončenia krízového stavu, v prípade ktorých lehoty na podanie a uverejnenie neuplynuli do 18. marca 2020.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Súdna správa zaviedla v tejto fáze pandémie potrebné opatrenia, aby na jednej strane zaručila obmedzené fungovanie a na druhej strane čo najviac chránila zdravie zamestnancov.

Tieto ustanovenia sa prijímajú v prísnom súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami Luxemburska, najmä so záväzkami týkajúcimi sa základných práv. Uplatňujú sa podľa kritérií nevyhnutnosti a proporcionality.

Mnohé členské štáty zaviedli v rámci boja proti koronavírusu obmedzenia pohybu. Luxembursko ich takisto zaviedlo a zároveň stanovilo niekoľko výnimiek z týchto obmedzení (napríklad pre pracovníkov v odvetví zdravotnej starostlivosti a iných základných odvetviach v kontexte súčasnej krízy).

Jedna z týchto výnimiek stanovuje, že odlúčení rodičia majú stále dovolené opustiť svoj domov z dôvodu výkonu rodičovských práv a povinností, najmä z dôvodu výkonu práva na prístup k svojmu dieťaťu.

Súdy v Luxembursku fungujú v zmiernenom režime, ale zachovávajú si dostatočnú úroveň činnosti na spracovanie základných a naliehavých záležitostí. Počas obdobia krízového stavu sa návrhy a žiadosti adresované komorám rady okresných súdov a odvolacieho súdu posudzujú na základe písomného postupu.

Notárske úrady pokračujú vo svojej činnosti. V niektorých právnych postupoch boli prijaté opatrenia na udelenie výnimiek s cieľom znížiť potrebu fyzického kontaktu.

Právnici takisto pokračujú vo svojej činnosti a sú nabádaní, aby počas krízy využívali elektronické prostriedky komunikácie so súdmi.

Aby sa zabránilo fyzickému kontaktu, súdni exekútori nedoručujú písomnosti adresátovi osobne, ale na adresu adresátov iba do ich poštových schránok.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Všetky nástroje v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach schvaľuje a vydáva ústredný orgán, t. j. generálny prokurátor. Pracovný rytmus sa do istej miery znížil, aby maximálnemu počtu ľudí umožnil pracovať z domu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Povinnosť pre podnik podať na súde v lehote jedného mesiaca formálne vyhlásenie v prípade pozastavenia platieb, ktoré by bolo začiatkom konkurzného konania, bola zákonom pozastavená.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Neexistuje všeobecné moratórium na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, čo znamená, že veriteľ má stále právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu a podnik má stále právo na vyhlásenie konkurzu.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Luxemburské konkurzné súdy sa budú zaoberať len naliehavými prípadmi.

Luxembursko pozastavilo lehoty v súdnych konaniach a predĺžilo určité lehoty v osobitných konaniach.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Parlamentná kontrola vykonávania smernice 2019/1023 bola pozastavená. Ministerstvo spravodlivosti však v súčasnosti zvažuje, či by niektoré prvky tejto smernice mohli byť užitočné v súčasnom kontexte a zavedené v krátkom čase (napr. zjednodušené zastavenie mechanizmu presadzovania alebo ustanovenia týkajúce sa ochrany nového financovania).

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V záležitostiach prenájmu bol zo zrejmých dôvodov pozastavený výkon príkazov na vysťahovanie.

Po núdzovom stave boli opatrenia COVID-19 predmetom viacerých revízií s cieľom prispôsobiť ich vývoju zdravotnej krízy.

Po zavedení rady núdzových opatrení na boj proti ochoreniu COVID-19 ministerstvo spravodlivosti predĺžilo, prispôsobilo alebo zrušilo niektoré z týchto opatrení.

Aktualizované alebo doplňujúce informácie o týchto opatreniach COVID-19 nájdete na osobitnej stránke ministerstva spravodlivosti:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

alebo

v úradnom vestníku Luxemburského veľkovojvodstva:

Úradný vestníku Luxemburského veľkovojvodstva – Legilux (public.lu)

Posledná aktualizácia: 13/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.