Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Od 16. marca 2020 boli všetky zákonné a súdne lehoty vrátane prekluzívnych lehôt v občianskych veciach a akýchkoľvek stanovených lehôt pozastavené až do siedmich dní po zrušení príkazu na uzavretie súdov.

Okrem toho boli v čase uzavretia súdov pozastavené aj všetky lehoty ex lege uložené notárom. Pozastavenie lehôt týkajúcich sa notárov trvá do dvadsiatich dní od zrušenia nariadenia o uzavretí súdov.

Pozastavenie lehôt na uzavretie predaja stanovené v prísľube uvedenom v kúpnej zmluve bolo zavedené 16. marca 2020 a bolo zrušené 22. mája 2020. Pozastavenie na dvadsať dní platné od 22. mája 2020 bolo zavedené v súvislosti s prísľubmi kúpnych zmlúv, po ktorých znova začne plynúť zostávajúca časť lehoty, ktorá bola pozastavená.

Dňa 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Všetky zákonné a súdne lehoty vrátane lehôt premlčania v občianskych veciach a prekluzívnych lehôt naďalej plynú. V záujme ochrany práv používateľov súdu nadobudlo účinnosť krátke pozastavenie lehôt 5. júna 2020: i) dvadsaťdňové pozastavenie zákonných a súdnych lehôt pre tribunály, rady, komisie, výbory alebo subjekty, ktoré nepôsobia v budove Súdneho dvora; a ii) a sedemdňové pozastavenie zákonných a súdnych lehôt pre súdy alebo iné tribunály, rady, komisie, výbory alebo iné subjekty, ktoré pôsobia v budove Súdneho dvora.

1.2 Justičná organizácia a justícia

S účinnosťou od 16. marca boli súdy a podateľne zatvorené, a to vrátane vyšších, nižších a odvolacích súdov; a všetkých súdov a tribunálov zriadených zákonom, ktoré pôsobia v budove Súdneho dvora; a všetky rady, komisie, výbory alebo iné subjekty, ktoré pôsobia v tej istej budove súdov, a pred ktorými sa začalo akékoľvek konanie.

Napriek tomuto zatvoreniu majú súdy napriek tomu právomoc nariadiť pojednávanie v naliehavých prípadoch alebo v prípadoch, keď sa súd domnieva, že pri pojednávaní vo veci by mal mať prednosť verejný záujem. Samozrejme to však podliehalo osobitným opatreniam na ochranu pred šírením vírusu, ako môže určiť súd.

S účinnosťou od 4. mája 2020 sa otvorili registračné úrady všetkých súdov v súvislosti s podávaním žiadostí o všetky súdne úkony (nielen s naliehavými vecami a vecami vo verejnom záujme).

S účinnosťou od 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Znovu sa teda otvorili všetky súdy vrátane vyšších aj nižších súdov, odvolacie súdy nezávisle od ich príslušnosti alebo právomoci, všetky tribunály zriadené zákonom, ako aj všetky rady, komisie, výbory či iné subjekty, pred ktorými prebiehajú akékoľvek konania alebo postupy, na ktoré sa vzťahuje právna alebo administratívna lehota na podanie sťažností, obhajoby alebo iných aktov.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Cezhraničná justičná spolupráca pokračovala obvyklým spôsobom – samozrejme, pokiaľ je to za súčasných okolností možné, najmä v súvislosti s obmedzenou činnosťou súdov a obmedzením medzinárodného cestovania.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Maltské súdy boli zatvorené s účinnosťou od 16. marca 2020 a majú byť povolené len naliehavé prípady, o ktorých súd rozhodne, že ich povolenie je vo verejnom záujme. Takto sa dočasne zabezpečila bezprostredná situácia so zreteľom na určité žaloby (nezákonné obchodovanie), ktoré by mohli byť podané proti konateľom, ak nepožiadajú o začatie insolvenčného konania.

Dňa 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Všetky súdy sa opäť otvorili.

Všetky zákonné a súdne lehoty vrátane lehôt premlčania v občianskych veciach a prekluzívnych lehôt naďalej plynú. V záujme ochrany práv používateľov súdu nadobudlo účinnosť krátke pozastavenie lehôt 5. júna 2020: i) dvadsaťdňové pozastavenie právnych a súdnych lehôt pre tribunály, rady, komisie, výbory alebo subjekty, ktoré nepôsobia z budovy Súdneho dvora; a ii) sedemdňové pozastavenie právnych a súdnych lehôt pre súdy a iné tribunály, rady, komisie, výbory alebo subjekty, ktoré pôsobia z budovy Súdneho dvora.

Akt XXXI z roku 2020 zmenil zákon o spoločnostiach (kapitola 386 zbierky zákonov Maltskej republiky) s cieľom dať príslušnému ministrovi nové právomoci pozastaviť povinnosť riaditeľa podať vyhlásenie o platobnej neschopnosti na potrebne dlhé obdobie.

15. septembra 2020 bolo uverejnené právne upozornenie 373 roku 2020 s názvom Zákon o spoločnostiach (Pozastavenie podávania žiadostí o zrušenie a likvidáciu). Toto právne upozornenie umožňuje pozastavenie podávania žiadosti o vyhlásenie platobnej neschopnosti a prerušenie procesov. Obe opatrenia majú spätnú účinnosť od 16. marca 2020. Pozastavenie sa týka prípadov protiprávneho obchodovania zo strany riaditeľov za nezrušenie spoločnosti alebo zadĺženia v dobrej viere počas obdobia, keď je spoločnosť pravdepodobne platobne neschopná. Pozastavenie a prerušenie zostanú v platnosti na neurčito a na obdobie 40 dní od dátumu, keď príslušný minister hospodárstva nariadi odvolania pozastavenia a prerušenia.

Bez ohľadu na pozastavenie a prerušenie má súd stále moc začať prerokúvať prípad alebo pokračovať, ak existuje dôkaz prima facie, že platobná neschopnosť sa udiala pred 16. marcom 2020.

Právne upozornenie takisto obsahuje systém antedatovania dátumu, ktorý sa považuje za dátum zrušenia spoločnosti, na dátum, kedy by držiteľ dlhopisov, veriteľ alebo veritelia požiadali o zrušenie, ale nemohli tak urobiť z dôvodu pozastavenia. Toto sa vzťahuje na tie žiadosti o likvidáciu, ktoré boli podané do 6 mesiacov od zrušenia pozastavenia.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Zatvorením súdov sa zabezpečilo automatické pozastavenie práv veriteľov požiadať o začatie insolvenčného konania týkajúceho sa dlžníkov.

Dňa 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Všetky súdy sa opäť otvorili.

Akt XXXI z roku 2020 zmenil zákon o spoločnostiach (kapitola 386 zbierky zákonov Maltskej republiky) s cieľom na potrebne dlhé obdobie dať príslušnému ministrovi nové právomoci pozastaviť práva veriteľov podať vyhlásenie o platobnej neschopnosti dlžníka.

15. septembra 2020 bolo uverejnené právne upozornenie 373 roku 2020 s názvom Zákon o spoločnostiach (Pozastavenie podávania žiadostí o zrušenie a likvidáciu). Toto právne upozornenie odvoláva právo veriteľov požiadať o zrušenie dlžníckej spoločnosti z dôvodu jej platobnej neschopnosti. Okrem toho sa prerušujú prípady platobnej neschopnosti podané 16. marca 2020 alebo neskôr. Súd je však splnomocnený prípad prerokúvať, ak je splnené prima facie, že platobná neschopnosť vznikla pred 16. marcom 2020.

Prípady protiprávneho obchodovania (nie podvodného obchodovania) zo strany riaditeľa za nezrušenie spoločnosti sa takisto pozastavujú. Pozastavenie a prerušenie zostanú v platnosti na neurčito a na obdobie 40 dní od dátumu, keď príslušný minister hospodárstva nariadi odvolania pozastavenia a prerušenia.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Podobne sa zatvorením súdov zabezpečilo automatické pozastavenie konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov zo strany veriteľov. Okrem toho vláda nariadila pozastavenie úverových nástrojov vydávaných licencovanými úverovými alebo finančnými inštitúciami na obdobie 6 mesiacov, ktoré zahŕňajú požičiavanie peňažnej sumy prostredníctvom preddavku, prečerpania alebo pôžičky, alebo akejkoľvek inej úverovej linky vrátane diskontovania zmeniek a vlastných zmeniek, záruk, zabezpečení, akceptovaní a zmeniek schválených pour aval, ale s vylúčením kreditných kariet.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

V dôsledku zatvorenia súdov, a teda pozastavenia práva dlžníkov presadzovať zmluvy vláda nariadila dočasné pozastavenie do ďalšieho oznámenia v prípade akejkoľvek zákonnej a súdnej lehoty stanovenej v akejkoľvek dohode vrátane akéhokoľvek obdobia na plnenie akéhokoľvek záväzku stanoveného v takejto dohode. Sem patrí okrem iného plynutie všetkých zákonných lehôt uložených verejnému notárovi zákonom na účel registrácie listiny, vôle, úkonu či súkromnej písomnosti; plynutie obdobia, v rámci ktorého verejný notár podľa platného zákona musí uhradiť dane, ktoré vybral pri výkone svojho povolania; plynutie obdobia súvisiaceho s daňovými výhodami, stimulmi či výnimkami; plynutie obdobia, v rámci ktorého má verejný notár predložiť akékoľvek informácie či dokumentáciu orgánu alebo regulačnému orgánu podľa príslušnej notárskej činnosti; a plynutie času, pokiaľ ide o plnenie povinnosti obsiahnutej v listine či súkromnej písomnosti vrátane registrovaného prísľubu dohody o predaji; a plynutie času so zreteľom na uplynutie registrovaného prísľubu dohody o predaji.

Dňa 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Všetky súdy sa opäť otvorili.

Všetky zákonné a súdne lehoty vrátane lehôt premlčania v občianskych veciach a prekluzívnych lehôt naďalej plynú. V záujme ochrany práv používateľov súdu nadobudlo účinnosť krátke pozastavenie lehôt 5. júna 2020: i) dvadsaťdňové pozastavenie právnych a súdnych lehôt pre tribunály, rady, komisie, výbory alebo subjekty, ktoré nepôsobia z budovy Súdneho dvora; a ii) sedemdňové pozastavenie právnych a súdnych lehôt pre súdy a iné tribunály, rady, komisie, výbory alebo subjekty, ktoré pôsobia z budovy Súdneho dvora.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

S účinnosťou od 16. marca 2020 boli zatvorené súdy spolu s príslušnými registrami. Súdom však bola udelená právomoc nariadiť pojednávanie v naliehavých prípadoch alebo prípadoch, v ktorých sa súd domnieva, že by sa mal uprednostniť verejný záujem na tom, aby bol prípad prerokovaný. Z toho plynie opatrenie, že všetky zákonné a súdne lehoty vrátane normatívnych období a akýchkoľvek absolútnych lehôt boli pozastavené do siedmich dní po zrušení nariadenia o zatvorení súdov. Tieto opatrenia vo svojej podstate fungujú ako automatické moratórium alebo prerušenie konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, a žiadostí o začatie insolvenčného konania týkajúceho sa spoločností, ako aj okamžitej povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania zo strany konateľov. V súčasnosti sa uverejňujú ad hoc zákony na tento účel.

Dňa 5. júna 2020 bol zrušený príkaz na uzatvorenie súdov z roku 2020. Všetky súdy sa opäť otvorili a súdne konania prebiehajú normálne.

Akt XXXI z roku 2020 zmenil zákon o spoločnostiach (kapitola 386 zbierky zákonov Maltskej republiky) s cieľom dať príslušnému ministrovi právomoc pozastaviť žiadosti o likvidáciu a konanie obyčajných alebo mimoriadnych valných zhromaždení, ako aj virtuálnych výročných valných zhromaždení a iných zasadnutí na ľubovoľne dlhé obdobie.

15. septembra 2020 bolo uverejnené právne upozornenie 373 roku 2020 s názvom Zákon o spoločnostiach (Pozastavenie podávania žiadostí o zrušenie a likvidáciu). Toto právne upozornenie umožňuje pozastavenie podávania žiadosti o vyhlásenie platobnej neschopnosti a prerušenie procesov so spätnou účinnosťou od 16. marca 2020. Pozastavenie sa týka prípadov protiprávneho obchodovania zo strany riaditeľa za nezrušenie spoločnosti. Pozastavenie a prerušenie zostanú v platnosti na neurčito a na obdobie 40 dní od dátumu, keď príslušný minister hospodárstva nariadi odvolania pozastavenia a prerušenia.

Bez ohľadu na pozastavenie a prerušenie má súd stále moc začať prerokúvať prípad alebo pokračovať, ak existuje dôkaz prima facie, že platobná neschopnosť sa udiala pred 16. marcom 2020.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Pokiaľ ide o smernicu o platobnej neschopnosti, vláda ešte skúma situáciu a jej vplyv na spoločnosti.

Právne upozornenie 192 z roku 2020 s názvom Zákon o spoločnostiach (Fond na obnovu spoločnosti) 2020 bolo uverejnené 12. mája 2020 ako doplnenie konania o záchrane spoločnosti stanoveného v článku 329B zákona o spoločnostiach (kapitola 386 zbierky zákonov Maltskej republiky). Toto právne upozornenie zakladá a riadi správu a prevádzku fondu (Fond na obnovu spoločnosti), ktorého cieľom je zjednodušiť proces obnovy spoločnosti.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Vláda už zaviedla tri balíky finančnej pomoci na medzimesačnom základe, ktoré sú určené na udržanie likvidity v rámci podnikov, ako aj na finančnú pomoc niekoľkým odvetviam. Vláda nielen zaviedla daňové odklady, ale aj prisľúbila štátne záruky na zvýhodnené úvery a priamo poskytla finančné prostriedky podnikom s cieľom udržať naše podniky funkčné, zdravé a pripravené opäť prosperovať, keď sa hospodárstvo znovu naštartuje. Okrem toho bolo zavedených niekoľko sociálnych opatrení zahŕňajúcich mzdové príplatky. Toto všetko sa robí, aby sa predišlo platobnej neschopnosti, aby sa zachránili životaschopné podniky, aby sa chránili pracovné miesta a aby sa čo najviac obmedzili zlyhané úvery.

Osobitne vláda nariadila pozastavenie úverových nástrojov vydávaných licencovanými úverovými alebo finančnými inštitúciami na obdobie 6 mesiacov, ktoré zahŕňajú požičiavanie peňažnej sumy prostredníctvom preddavku, prečerpania alebo pôžičky, alebo akejkoľvek inej úverovej linky vrátane diskontovania zmeniek a vlastných zmeniek, záruk, zabezpečení, akceptovaní a zmeniek schválených pour aval, ale s vylúčením kreditných kariet.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.