Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Snemovňa parlamentu (druhá a prvá komora) odsúhlasila dočasné núdzové právne predpisy. Tieto právne predpisy umožňujú riešenie najpálčivejších problémov fungovania súdnictva.

Tieto právne predpisy platia od 24. apríla 2020.

Pojednávania v občianskoprávnych a administratívnych veciach

Zavedenie pojednávania výlučne prostredníctvom elektronických komunikačných nástrojov, ak v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je možné fyzické pojednávanie. Vo všetkých prípadoch rozhodujú o forme pojednávania sudcovia.

Zákonné lehoty pre občianskoprávne, administratívne alebo trestné veci sa nezmenili.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Od 17. marca 2020 do 11. mája 2020 boli všetky súdne budovy zatvorené s výnimkou veľmi naliehavých prípadov. Všetky ostatné veci sa vybavovali v rámci písomných postupov alebo formou audio a videokonferencií.

Od 11. mája 2020 budú súdy opäť otvorené pre všetky trestné veci, veci týkajúce sa mladistvých a veci rodinného práva. V súdnictve sa prijali bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s odporúčaniami národných zdravotníckych úradov.

Pokiaľ je to možné, takisto aj ďalšie prípady budú na súdoch riešené fyzicky. Ak to nie je možné, možnosťou je využitie videokonferencie alebo iných elektronických prostriedkov.

Súdy však budú zavreté pre verejnosť s výnimkou vecí vo významnom verejnom záujme. Súdy takisto môžu požiadať Radu pre súdnictvo, aby zabezpečila profesionálny priamy prenos, ak to uzná za potrebné pre verejný záujem. Vo všetkých prípadoch sa na pojednávaní môžu zúčastniť maximálne traja zástupcovia médií. Okrem toho súdnictvo plánuje uverejňovanie väčšieho počtu písomných rozhodnutí online.

Súdnictvo skúma možnosti plnenia povinnosti verejných a otvorených pojednávaní a zároveň aj ochrany súkromia zainteresovaných účastníkov.

Súdnictvo zabezpečilo dočasné prispôsobenie procesných predpisov pre všetky jurisdikcie a na svojom webovom sídle vytvorilo stránku so všetkými aktuálnymi prehľadmi a pokynmi o tom, ako pracovať počas kríz súvisiacich s ochorením COVID-19. https://www.rechtspraak.nl/

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Ústredné orgány v Holandsku väčšinou pracujú z domova. Odporúča sa komunikácia prostredníctvom e-mailu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Holandsko nie je za pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania, pretože sa tak riskuje, že sa budú udržiavať neživotaschopné podniky dlhšie, než je zodpovedné. Poškodzuje to veriteľov. Holandsko sa skôr zameriava na umožnenie rýchlej a včasnej reštrukturalizácie.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

O pozastavení povinnosti platiť sa v súčasnosti neuvažuje, pretože by to mohlo zapríčiniť reťazovú reakciu.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

-

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Niekoľko bánk dobrovoľne súhlasilo s dočasným zastavením ukončenia úverových nástrojov a opatrení týkajúcich sa vymáhania (za určitých podmienok). V Holandsku sa banky aj tak veľmi často neuchyľujú k podávaniu žiadostí o začatie insolvenčného konania.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Boli oznámené núdzové opatrenia, ktorých cieľom je umožniť občanom a podnikateľom, aby si naďalej plnili svoje platobné záväzky.

Tento balík obsahuje opatrenia, ako je okamžité zastavenie výberu určitých daní (daň z príjmu, daň z príjmu právnických osôb, DPH) a liberálny režim na odklad niekoľkých ďalších daní a dôchodkových príspevkov.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.