Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

V poľských osobitných právnych predpisoch sa okrem iného stanovuje pozastavenie ešte nezačatého konania a odloženie začatého konania:

  • premlčacie lehoty na výkon súdnych rozhodnutí,
  • lehoty v konaniach a pre súdne úkony v súdnych konaniach vrátane exekučných konaní.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Boli prijaté osobitné opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Umožnil sa presun prípadov medzi poľskými súdmi (súdnym orgánom a na určité obdobie v naliehavých prípadoch, ako je to definované v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa zmiernenia vplyvu pandémie COVID-19 na poľský súdny systém).

Kategória naliehavých prípadov je definovaná takto:

1. Konania týkajúce sa maloletých osôb vrátane:

  • konaní o vylúčení maloletej osoby z rodičovských práv a povinností;
  • konaní týkajúcich sa umiestnenia maloletej osoby cudzej štátnej príslušnosti do opatrovateľskej a vzdelávacej inštitúcie;
  • konaní o zriadení opatrovníka na zastupovanie záujmov maloletej osoby v súdnom konaní;
  • konaní týkajúcich sa umiestnenia alebo predĺženia pobytu mladistvého v zariadení pre mladistvých;
  • exekučných konaní týkajúcich sa maloletých osôb.

2. Konania týkajúce sa duševne chorých a nespôsobilých osôb

Predseda každého príslušného poľského súdu môže nariadiť, aby sa ktorýkoľvek prípad považoval za naliehavý, ak by nevykonanie rozhodnutia vo veci samej: – mohlo predstavovať nebezpečenstvo pre život alebo zdravie ľudí alebo zvierat;

  • mohlo spôsobiť vážne poškodenie verejného záujmu;
  • mohlo spôsobiť bezprostredné a nenapraviteľné materiálne škody;
  • a ak si to naliehavé rozhodnutie v takomto prípade vyžaduje v záujme spravodlivosti.

Zjednodušuje sa vysielanie sudcov na iné súdy. V tejto súvislosti prijímajú rozhodnutia súdne orgány v súlade so zásadou nezávislosti sudcov a na vopred stanovené obdobie. Takéto postupy umožnia poskytovať podporu súdom, ktoré majú väčšie množstvo prípadov.

V niektorých prípadoch je možné aj pozastavenie a odloženie súdneho konania.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Zamestnanci ministerstva spravodlivosti pracujúci v ústrednom orgáne pracujú na diaľku.

Všetka komunikácia s poľským ministerstvom spravodlivosti ako ústredným orgánom (vrátane doručovania písomností a vykonávania dôkazov) alebo poľským kontaktným miestom EJS sa musí zasielať elektronickými prostriedkami s potrebnými prílohami vo forme naskenovaných kópií.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Od 18. apríla 2020 sa pozastavuje povinnosť dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania (ak je priamou príčinou platobnej neschopnosti ochorenie COVID-19) na celé obdobie trvania rizika pandémie.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

-

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Od 16. mája 2020 do 5. septembra 2020 sa prípady platobnej neschopnosti označujú ako urgentné prípady.

Všeobecné pozastavenie činnosti insolvenčných súdov nebolo uplatnené, aj keď mnohé pojednávania sa zrušili.

Pojednávania sa uskutočňujú elektronicky, okrem pojednávaní, pri ktorých osobná prítomnosť nepredstavuje ohrozenie zúčastnených.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Reštrukturalizačné konania obsiahnuté v zákone o reštrukturalizácii obsahujú riešenia, ktoré vyvažujú záujmy dlžníka, ako aj jeho veriteľov, a slúžia na jednej strane na udržanie existencie dlžníka, a na druhej strane na uspokojenie veriteľov čo najúčinnejším spôsobom. V zásade by sa preto nemali považovať za spôsobujúce ujmu dlžníkom.

24. júna 2020 nadobudlo účinnosť nové reštrukturalizačné konanie (zjednodušené reštrukturalizačné konanie). Umožňuje dlžníkom začať proces reštrukturalizácie bez schválenia súdom s cieľom rýchlo a efektívne konať v situáciách hroziacej platobnej neschopnosti. Začatie tohto konania znamená všeobecné prerušenie vymáhania nárokov.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V rámci nového tzv. protikrízového štítu môže byť poskytnutá štátna pomoc podnikateľovi v zložitej hospodárskej situácii (riziko platobnej neschopnosti), ktorý spĺňa kritériá podnikateľa ohrozeného platobnou neschopnosťou (článok 141 oddiel 2 zákona o reštrukturalizácii) alebo je platobne neschopný (článok 11 zákona o konkurze), ktorý spĺňa aj iné kritériá.

Počas trvania rizika pandémie sa vylučuje možnosť nútene vysťahovať fyzickú osobu z obydlia.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.