Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Od 19. marca 2020 do 2. mája 2020 bol vyhlásený núdzový stav.

Medzi najdôležitejšie právne predpisy prijaté počas tohto obdobia patria tieto:

 • dekrét 14-A/2020
 • dekrét 17-A/2020
 • dekrét 2-A/20
 • dekrét 2-B/20
 • zákon 1-A/20 v znení zmien
 • zákonný dekrét 10-A/20 v znení zmien

Následne od 3. mája 2020 do 30. júna 2020 bol vyhlásený krízový stav.

Medzi najdôležitejšie právne predpisy prijaté počas tohto obdobia patria tieto:

 • uznesenie 33-A/20
 • uznesenie 33-C/20
 • uznesenie 38/20
 • uznesenie 40-A/20
 • uznesenie 43-B/20
 • uznesenie 51-A/20
 • zákon 1-A/20 v znení zmien
 • zákonný dekrét 10-A/20 v znení zmien

Od 15. októbra 2020 do 8. novembra 2020 bol znova vyhlásený krízový stav.

Medzi najdôležitejšie právne predpisy prijaté počas tohto obdobia patria tieto:

 • uznesenie 88-A/20
 • uznesenie 92-A/20
 • uznesenie 96-B/20

Následne od 9. novembra 2020 do 30. apríla 2021 bol vyhlásený krízový stav.

Medzi najdôležitejšie právne predpisy prijaté počas tohto obdobia patria tieto:

 • dekrét 51-U/20
 • dekrét 59-A/20
 • dekrét 61-A/20
 • dekrét 66-A/20
 • dekrét 59-A/20
 • dekrét 6-A/21
 • dekrét 6-B/21
 • dekrét 9-A/21
 • dekrét 11-A/21
 • dekrét 21-A/21
 • dekrét 25-A/21
 • dekrét 31-A/21
 • dekrét 41-A/21

Dôsledky pre režim procesných lehôt

V súlade s konsolidovaným znením článku 7 zákona 1-A/20 bol počas núdzového stavu aj krízového stavu právny režim súdnych podmienok a lehôt takýto:

 • V súdnych konaniach, ktoré nie sú naliehavé, boli lehoty pozastavené na obdobie, ktoré sa ukončí v deň stanovený zákonným dekrétom.
 • Naliehavé súdne konania prebiehajú bez pozastavenia plynutia lehôt alebo úkonov.
 • Premlčacie lehoty a prekluzívne lehoty boli pozastavené.
 • Odňatie vlastníctva a výkon hypotekárnych záložných práv na nehnuteľnosti, ktoré predstavujú obytné jednotky obývané vlastníkmi, boli pozastavené.
 • Lehoty stanovené pre dlžníkov na podanie žiadosti o začatie insolvenčného konania boli pozastavené.
 • Všetky úkony vykonávané v súvislosti s vykonávacími konaniami vrátane opatrení na presadzovanie boli pozastavené, pokiaľ to nespôsobuje nenapraviteľnú škodu alebo neohrozuje živobytie veriteľa.
 • Podľa článku 15 zákonného dekrétu 10-A/20 sú v prípade zatvorenia súdu v určitej oblasti na základe rozhodnutia orgánov z dôvodu pandémie procesné lehoty pozastavené (stalo sa to v malom počte prípadov a na obmedzený čas).
 • Pozastavenie uplatňovania súdnych podmienok a plynutia súdnych lehôt sa skončilo 3. júna 2020 (článok 8 zákona 16/2020, ktorým sa ruší článok 7 zákona 1-A/2020).
 • Pokiaľ ide o doručovanie písomností, pozastavila sa povinnosť, aby adresát potvrdil podpisom ich prijatie, a bola nahradená inými vhodnými spôsobmi preukázania totožnosti a vyznačenia dátumu doručenia (zákon 10/2020).
 • Oficiálne pozastavenie uplatňovania súdnych podmienok a plynutia súdnych lehôt sa skončilo 3. júna 2020 (článok 8 zákona 16/2020, ktorým sa ruší článok 7 zákona 1-A/2020).
 • Zákonom 4-B/2021 sa následne stanovilo nové obdobie pozastavenia plynutia súdnych lehôt s rovnakým právnym režimom ako predchádzajúci režim podľa článku 6-B, ktorý bol doplnený do zákona 1-A/20.
 • Pozastavenie plynutia súdnych lehôt sa skončilo 6. apríla 2021 v súlade so zákonom 13-B/2021.
 • V súčasnosti (máj 2021) naďalej platí výnimočný prechodný súdny režim stanovený v najnovšom znení článku 6-E zákona 1-A/2020, ktorým sa osobitne umožňuje konanie pojednávaní s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku za podmienok stanovených v zákone.

Najnovšie konsolidované znenie zákona 1-A/2020 (týkajúceho sa reakcie na epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom) nájdete tu.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Počas núdzového stavu

Boli prijaté tieto hlavné nástroje organizácie a riadenia súdnictva:

 • kontingenčné plány vypracované predsedami všetkých súdov,
 • rozpis služieb vykonávaných osobne v naliehavých konaniach, ktorý stanovili predsedovia všetkých súdov,
 • virtuálne pojednávacie miestnosti na všetkých súdoch (súdy prvého stupňa, druhého stupňa a Najvyšší súd) umožňujúce konanie všetkých pojednávaní s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku,
 • digitálne podpisovanie rozsudkov prostredníctvom systému správy vecí,
 • v prípade rozsudkov kolegiálneho súdu sa môže podpis ostatných sudcov nahradiť vyhlásením sudcu spravodajcu, ktorým sa potvrdzuje, že ostatní sudcovia súhlasili s rozhodnutím (článok 15-A zákonného dekrétu 10-A/20),
 • prístup do systému správy vecí prostredníctvom VPN (virtuálnej súkromnej siete),
 • akékoľvek procesné úkony sa vykonávajú prostredníctvom telekonferencie/videokonferencie,
 • na získanie informácií od súdov sa namiesto telefónu používa e-mail,
 • telepráca vždy, keď to umožňuje povaha práce.

Dôsledky núdzového stavu pre súdnu činnosť a prideľovanie vecí

Sudcovia pokračujú v bežnej práci na diaľku, ak majú prístup k systému správy vecí. Kedykoľvek to povaha služby vyžaduje, sú naďalej k dispozícii na súde.

Prideľovanie naliehavých a nenaliehavých konaní na súdoch prvého stupňa nebolo nikdy prerušené.

Na odvolacích súdoch a na najvyššom súde sa do 15. apríla 2020 prideľovali len naliehavé konania. Od 16. apríla 2020 sa prideľujú naliehavé aj nenaliehavé konania.

Naliehavé úkony a konania, v ktorých ide o základné práva, sa môžu vykonávať osobne (naliehavá ochrana detí, procesné úkony a súdne konania s obvinenými vo väzbe) alebo na diaľku prostredníctvom virtuálnych pojednávacích miestností.

Súdne konania a procesné úkony, ktoré nie sú naliehavé, boli počas núdzového stavu odročené, s výnimkou prípadov, keď sudcovia považujú za potrebné uskutočniť pojednávanie, osobitne s cieľom zabrániť nenapraviteľnej ujme, alebo v prípadoch, keď sa všetci účastníci konania dohodnú na používaní telekonferencie/videokonferencie/virtuálnych pojednávacích miestností.

Rozsudky v nenaliehavých veciach sa môžu vyniesť, ak sa všetci účastníci konania dohodnú, že ďalšie zisťovanie súdu nie je potrebné.

Úkony a konania vykonávané osobne sa musia vykonávať vo vhodných miestnostiach, ktoré boli sprístupnené na každom okresnom súde, s ochranným a dezinfekčným materiálom. Počet účastníkov musí upraviť sudca podľa obmedzení odporúčaných zdravotníckymi orgánmi.

Návšteva súdu sa neodporúča s výnimkou osôb, ktoré boli predvolané. V tomto prípade sa v súlade s článkom 14 zákona 10-A/20 považuje predloženie lekárskeho potvrdenia o karanténe za prípad vyššej moci.

Najvyššia súdna rada zdôraznila, že súdy musia počas núdzového stavu zostať hlavným garantom základných práv.

Počas krízového stavu:

Boli prijaté tieto hlavné nástroje organizácie súdnictva:

 • postupné ukončenie obmedzenia pohybu v súlade s uznesením Rady ministrov 33-C/20,
 • prijatie dokumentu s názvom Opatrenia na minimalizáciu rizika prenosu vírusu na súdoch – spoločný dokument vypracovaný Najvyššou súdnou radou, Generálnym riaditeľstvom pre súdnu administratívu, Generálnou prokuratúrou, Najvyššou radou pre správne a daňové súdy a Generálnym riaditeľstvom pre zdravie,
 • každý súd prvého stupňa a odvolací súd, Najvyšší súd a Najvyššia súdna rada zaviedli prácu na zmeny umožňujúcu striedanie práce vykonávanej osobne a telepráce bez toho, aby boli dotknuté opatrenia pomoci rodinám pre určitých pracovníkov, a povinná telepráca pre sudcov a súdnych úradníkov, ktorí patria do rizikových skupín.

Najvyššia súdna rada schválila nasledujúce uznesenia, aby zabezpečila stabilitu ľudských zdrojov na súdoch prvého stupňa a zvládnutie zvýšenej pracovnej záťaže, ktorá nastane po ukončení pozastavenia plynutia lehôt v nenaliehavých konaniach:

 • predĺženie funkčného obdobia predsedov súdov prvého stupňa do 31. decembra 2020,
 • každoročný nábor/postup/presun sudcov (movimentação) dočasne obmedzený/pozastavený s cieľom stabilizovať ľudské zdroje a riadiace orgány na súdoch prvého stupňa (uznesenia z 28. apríla 2020 a 5. mája 2020).

Praktické informácie o fungovaní vnútroštátnych súdov počas núdzového stavu a krízového stavu sú k dispozícii na webovom sídle Najvyššej súdnej rady.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Počas núdzového stavu:

 • Tím občianskeho kontaktného miesta EJS pracuje z domu, pričom spracúva všetky žiadosti o spoluprácu a informácie tak rýchlo, ako je to možné, bez ohľadu na pozastavenie plynutia procesných lehôt uplatňovaných na súdoch.
 • Tím má vzdialený prístup k súborom prostredníctvom VPN (virtuálnej súkromnej siete).
 • V prípade potreby a v naliehavých prípadoch môže ísť ktorýkoľvek člen tímu na pracovisko.
 • V prípadoch týkajúcich sa justičnej spolupráce by sa mala uprednostniť komunikácia prostredníctvom e-mailu na adresu correio@redecivil.mj.pt.

Počas krízového stavu a v súčasnom období postupného rušenia opatrení na zamedzenie šírenia vírusu

 • Tím kontaktného miesta aktuálne pracuje systémom striedania telepráce a práce vykonávanej osobne, pričom je zakaždým zabezpečená prítomnosť aspoň jedného člena tímu na pracovisku.
 • Na kontaktné miesto sa vzťahuje rozpis služieb Najvyššej súdnej rady a dodržiava Opatrenia na minimalizáciu rizika prenosu vírusu na súdoch, ktoré boli prijaté počas postupného ukončenia obmedzenia pohybu.

Vplyvy pandémie na objem žiadostí o spoluprácu a informácie spracúvané kontaktným miestom

 • V roku 2020 zostal celkový počet žiadostí o pomoc, ktoré súdy a iné orgány zaslali kontaktnému miestu, pomerne stabilný v porovnaní s rokom 2019; napriek pandémii bolo v roku 2020 kontaktnému miestu doručených celkovo len o deväť žiadostí viac než v roku 2019. Pokiaľ však ide o každú zo sietí spolupráce, ktorých je Portugalsko členom, došlo k miernemu poklesu počtu žiadostí adresovaných EJS pre občianskoprávne a obchodné veci, výraznejšiemu poklesu počtu žiadostí adresovaných IberRede a nárastu počtu žiadostí adresovaných justičnej sieti portugalsky hovoriacich krajín (CPLP).
 • Počas núdzového stavu, krízového stavu a obdobia postupného rušenia opatrení na zamedzenie šírenia vírusu kontaktné miesto odpovedalo na všetky žiadosti o spoluprácu a informácie bez zmeny alebo pozastavenia bežných lehôt na odpoveď.

Celkový počet žiadostí o spoluprácu a informácie v roku 2020: 356

Z toho:

 • EJS pre občianskoprávne a obchodné veci, 287
 • IberRede, 4
 • justičná sieť CPLP, 65

Celkový počet žiadostí o spoluprácu a informácie v roku 2019: 365

Z toho:

 • EJS pre občianskoprávne a obchodné veci, 328
 • IberRede, 19
 • justičná sieť CPLP, 17

Štatistické informácie o činnosti kontaktného miesta sú k dispozícii tu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

Pozri spoločné odpovede na otázky v oddieloch 2.1 až 2.2.

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)
2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok
2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Spoločné odpovede na otázky v oddieloch 2.1 až 2.2.

V súlade s článkom 6-E zákona 1/A/2020 (ktorý sa nachádza tu v 12. a najnovšom znení zákona 13-B/2021) naďalej platí prechodný výnimočný procesný režim. V rámci režimu sú pozastavené tieto lehoty:

 • lehota na prihlásenie dlžníka do insolvenčného konania stanovená v článku 18 ods. 1 Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (zákon o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácii) schválená v prílohe k zákonnému dekrétu 53/2004,
 • úkony vykonávané v súvislosti s vykonávacím alebo insolvenčným konaním v spojitosti s vykonávaním súdneho vypratania rodinného domu,
 • premlčacia lehota a lehoty súvisiace s uvedeným vykonávacím alebo insolvenčným konaním,
 • v prípadoch, keď úkony vykonávané v priebehu vykonávacieho alebo insolvenčného konania týkajúceho sa súdneho predaja a vypratania nehnuteľnosti môžu ohroziť živobytie účastníka konania, proti ktorému sa žiada o výkon, alebo osoby, ktorá bola vyhlásená za platobne neschopnú, táto osoba môže požiadať o pozastavenie konania za predpokladu, že to vážne neohrozí živobytie účastníka konania, ktorý žiada o výkon, alebo veriteľov osoby v platobnej neschopnosti, alebo nespôsobí nenapraviteľnú ujmu, pričom súd musí po vypočutí druhej strany rozhodnúť o veci do desiatich dní,
 • pozastavenie plynutia prekluzívnych a premlčacích lehôt má prednosť pred akýmikoľvek pravidlami stanovujúcimi povinné prekluzívne alebo premlčacie lehoty, ktoré sa predlžujú o obdobie zodpovedajúce ich pozastaveniu.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Pozri spoločné odpovede na otázky v oddieloch 2.3 a 2.4.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Spoločné odpovede na otázky v oddieloch 2.3 a 2.4.

Bol vytvorený nový výnimočný proces stanovenia životaschopnosti spoločnosti (PEVE) – pozri zákon 75/2020 a uznesenie Rady ministrov 41/2020.

Zákon 75/2020

 • stanovuje sa ním výnimočný prechodný režim na predĺženie lehoty na ukončenie rokovaní začatých na schválenie plánu ozdravenia alebo dohody o platbách, ako aj na poskytnutie času na prispôsobenie navrhovaného plánu proti platobnej neschopnosti v kontexte pandémie COVID-19,
 • rozširuje sa ním výsada stanovená v článku 17-H ods. 2 zákona o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácii schválená v prílohe k zákonnému dekrétu 53/2004 na akcionárov alebo akékoľvek iné osoby, ktoré majú osobitný vzťah so spoločnosťou a ktorí financujú jej činnosť počas špeciálneho revitalizačného postupu,
 • stanovuje sa v ňom uplatňovanie mimosúdneho systému obnovy podnikov schváleného zákonom 8/2018 na spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti v platobnej neschopnosti v dôsledku pandémie COVID-19,
 • vytvára sa ním nový mimoriadny proces stanovenia životaschopnosti spoločností zasiahnutých hospodárskou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19,
 • stanovuje sa ním povinné čiastočné rozdelenie vo všetkých prebiehajúcich insolvenčných konaniach, v ktorých hodnota likvidácie presiahla 10 000 EUR,
 • stanovuje sa ním, že sa má uprednostniť spracúvanie žiadostí o uvoľnenie zábezpek alebo záruk poskytovaných v súvislosti s insolvenčným konaním, špeciálnym revitalizačným konaním alebo špeciálnym konaním o dohode o platbách.

Záverečné poznámky:

Aj keď tieto informácie boli starostlivo zhromaždené, nevylučuje to potrebu nahliadnuť do príslušných právnych textov a ich zmien. Na základe článku 5 ods. 2 písm. c) rozhodnutia 2001/470/ES nie sú tieto informácie záväzné pre Najvyššiu súdnu radu, vnútroštátne súdy ani kontaktné miesto.

Posledná aktualizácia: 14/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.