Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Podľa dekrétu o núdzovom stave č. 195/2020 a dekrétu o predĺžení núdzového stavu č. 250/2020 sa počas mimoriadneho stavu premlčacia lehota a prekluzívna lehota nezačínajú alebo sú pozastavené, ak práve plynú.

Prerušenie lehôt na podávanie odvolaní.

Núdzový stav sa skončil 15. mája 2020.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Núdzový stav bol vyhlásený 16. marca s osobitnými opatreniami týkajúcimi sa organizácie systému súdnictva:

Činnosť súdov v občianskych veciach je pozastavená, s výnimkou naliehavých prípadov, ktoré sú určené rozhodnutím súdnej rady č. 417/24.3.2020.

Stále sa pripravujú rozhodnutia, ako aj registrujú dokumenty účastníkov konania.

Podporuje sa používanie videokonferencie, a to aj prostredníctvom dožiadania, rovnako ako pojednávania s vylúčením verejnosti, ak to situácia umožňuje.

Všetky dokumenty účastníkov konania sa zasielajú súdom elektronicky, s výnimkou prípadov, keď tieto osoby nemajú takéto prostriedky.

Presúvanie spisov z jedného súdu do druhého sa uskutočňuje elektronickými prostriedkami, ako aj oznamovanie súdnych písomností účastníkom konania.

Ak nie je možné skompletizovať porotu, povoľuje sa delegovanie sudcov z iného oddelenia súdu.

Po 15. máji 2020 (koniec núdzového stavu) budú postupy pokračovať ex offo vo všetkých občianskoprávnych veciach. Do desiatich dní od ukončenia núdzového stavu prijmú súdy vhodné opatrenia na opätovné naplánovanie pojednávaní a predvolajú účastníkov.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Časť personálu ministerstva spravodlivosti je oprávnená pracovať z domu. Justičná spolupráca v občianskych veciach bude ovplyvnená na nepredvídateľné obdobie. S cieľom minimalizovať oneskorenia sa dôrazne odporúča elektronické oznamovanie žiadostí o justičnú spoluprácu ústrednému orgánu. Dokumenty zaslané v tlačenej podobe sa spracujú s výrazným oneskorením.

Ministerstvo spravodlivosti koná vo výnimočných prípadoch ako odosielajúci/prijímajúci orgán na základe článku 3 písm. c) nariadenia o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov. Všetky žiadosti (doručenie písomností, vykonanie dôkazov, prípady týkajúce sa výživného, prípady únosu dieťaťa atď.) v súčasnosti rieši ministerstvo spravodlivosti tak ako zvyčajne, teda bez uprednostňovania.

Môžu sa použiť tieto e-mailové adresy: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Od konca núdzového stavu (15. máj 2020) bude ministerstvo vnútra konajúce ako ústredný orgán spravidla vykonávať všetky svoje činnosti rovnakým spôsobom ako počas núdzového stavu.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Insolvenčné konania počas núdzového stavu podliehajú všeobecným ustanoveniam o pozastavení ex offo všetkej súdnej činnosti v občianskych súdnych veciach s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov, ktoré nie je možné odložiť. Povinnosť dlžníka podať žiadosť o začatie insolvenčného konania je pozastavená, keďže počas núdzového stavu sa uplatňuje všeobecné moratórium na všetky lehoty v občianskych veciach vrátane 30-dňového obdobia, v ktorom je dlžník povinný požiadať o začatie insolvenčného konania.

Počas stavu pohotovosti sa neuplatňujú zákonné ustanovenia, ktoré regulujú povinnosť dlžníka požiadať o začatie insolvenčného konania. Do konca stavu pohotovosti sa konanie môže začať na žiadosť dlžníka, ak sa rozhodne požiadať o začatie insolvenčného konania.

Dočasné pravidlo sa vzťahuje na dlžníkov v platobnej neschopnosti alebo tých, ktorí sa stali platobne neschopnými počas stavu pohotovosti. Rumunsko je v stave pohotovosti od polovice mája po skončení výnimočného stavu.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Veriteľ má aj tak právo požiadať o začatie insolvenčného konania, ale insolvenčné konanie môže byť začaté až po skončení núdzového stavu.

Insolvenčné konanie sa môže začať v prípade nároku v hodnote 50 000 lei (približne 10 200 EUR), pretože finančný limit sa pre veriteľov aj dlžníkov zvýšil zo 40 000 lei.

Veritelia môžu podať žiadosť o začatie insolvenčného konania voči dlžníkom, ktorí museli úplne alebo čiastočne prerušiť svoju činnosť počas núdzového stavu alebo stavu pohotovosti, iba po vykonaní primeraného pokusu uzatvoriť dohodu o platbách, ktorý dokazujú dokumenty potvrdzujúce komunikáciu medzi stranami ľubovoľnými prostriedkami, aj elektronickými.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Rozpočtové nároky (daňové a iné s výnimkou nárokov z rozhodnutí v trestnoprávnych veciach), ktoré sa stávajú splatnými počas núdzového stavu, nie je možné v tomto čase a 30 dní po skončení núdzového stavu vymáhať. Takisto boli pozastavené alebo sa neuplatnili opatrenia týkajúce sa vymáhania v prípade rozpočtových nárokov po nastolení núdzového stavu s výnimkou nárokov týkajúcich sa trestnoprávnych konaní.

Konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov/nútené exekúcie v občianskych veciach pokračujú, len ak je možné dodržať pravidlá hygienickej disciplíny.

Dočasné opatrenia týkajúce sa konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu fiškálnych nárokov, a ktoré boli zavedené počas núdzového stavu, sú stále platné. Pozastavenie konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu fiškálnych nárokov, platí do 25. decembra a 30 dní po tomto dátume.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

V záujme zachovania zmluvných vzťahov MSP, ktoré boli zatvorené alebo dočasne pozastavené (orgánmi) počas núdzového stavu (napríklad reštaurácie, hotely), neexistuje osobitná povinnosť snažiť sa znovu rokovať o zmluve pred jej pozastavením/ukončením z dôvodu vis major.

Za určitých podmienok MSP, ktoré boli zatvorené alebo dočasne pozastavené orgánmi počas núdzového stavu, využívajú vo svojom zmluvnom vzťahu domnienku vis major. Táto domnienka je vyvrátiteľná dôkaznými prostriedkami.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Počas núdzového stavu neplynú/sú pozastavené hmotnoprávne a procesné lehoty. Súdna činnosť v začatých veciach pokračuje len v mimoriadne naliehavých prípadoch, ktoré nie je možné odložiť (odvolacie súdy stanovujú zoznam týchto vecí pre všetky súdy, ktoré patria do ich jurisdikcie). Súdy môžu stanoviť krátke lehoty, a, ak je to možné, zorganizovať pojednávanie prostredníctvom videokonferencie.

V insolvenčných konaniach prebiehajúcich k 16. marcu sa súdna činnosť pozastavuje ex offo a riešia sa len mimoriadne naliehavé žaloby (dočasné pozastavenie konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov proti dlžníkovi do prijatia rozhodnutia o začatí insolvenčného konania na žiadosť dlžníka, ako aj iných konaní, ktoré môžu byť vyriešené bez prítomnosti účastníkov). V odvolacích konaniach proti rozhodnutiam insolvenčného sudcu môžu byť pozastavené určité vykonateľné rozhodnutia (rozhodnutia o začatí insolvenčného konania proti dlžníkovi alebo o začatí konaní o zjednodušenom konkurze/konkurze môžu byť ešte pozastavené odvolacími súdmi). Činnosť súdnych správcov/likvidátorov v začatých konaniach pokračuje, ak je to možné, za hygienických požiadaviek.

Núdzový stav sa skončil 15. mája 2020. Postupy vo všetkých občianskoprávnych záležitostiach preto budú pokračovať ex offo. Do desiatich dní od ukončenia núdzového stavu súdy prijmú vhodné opatrenia na opätovné naplánovanie pojednávaní a predvolajú účastníkov.

Podobne ako v prípade ministerstva spravodlivosti, konajúceho ako ústredný orgán, všetky činnosti budú vykonávané vo všeobecnosti ako počas núdzového stavu.

Zákon č. 120 z 9. júla 2020 dopĺňajúci zákon č. 304/2004 o organizácii súdnictva a článok 111 stanovujú, že počas núdzového stavu môže súdna činnosť pokračovať iba v mimoriadnych situáciách, situáciách so zvláštnou naliehavosťou, ktoré sú riadne odôvodnené, a týkajú sa ochrany rodinných vzťahov a opatrení nariadených dekrétom prezidenta Rumunska.

Prípady, ktoré budú posudzované v každej kategórii súdov, budú podrobne stanovené Vyššou súdnou radou po konzultácii s manažérmi odvolacích súdov. O odvolacích súdoch, tribunáloch a sudcoch rozhodne Najvyšší kasačný a odvolací súd. Počas núdzového stavu neplynú procedurálne postupy ani premlčacia doba, a ak začali plynúť, pozastavujú sa.

Návrh zákona nedávno prijatý vládou (19. 11. 2020) stanovuje možnosť čiastočne alebo úplne obmedziť súdnu činnosť z dôvodov spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Počas platnosti obmedzenia, ktoré nemôže platiť dlhšie ako 14 dní, sa súdna činnosť obnovuje pri prípadoch najvyššej dôležitosti a zákonom pozastavuje pre ostatné prípady. Počas nasledujúcich týždňov bude o návrhu zákona rokovať parlament, a ak ho príjme, toto opatrenie sa bude uplatňovať počas stavu pohotovosti a 30 dní po jeho skončení.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Po skončení núdzového stavu a obnovení súdnej činnosti v polovici mája sa prijali dočasné opatrenia pre prebiehajúce predkonkurzné konania a insolvenčné konania. Niektoré procedurálne postupy a lehoty boli zákonom predĺžené (lehota na vytvorenie ponuky preventívneho konkordátu a vyrokovanie s veriteľmi sa predĺžila o 60 dní a výkon konkordátu o 2 mesiace; obdobie pozorovania a termín na predloženie plánu reorganizácie sa predĺžili o 3 mesiace; obdobie súdnej reštrukturalizácie sa predĺžilo o 2 mesiace), upravili sa nové práva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 (dlžníci mali 3 mesiace na podanie upraveného plánu reštrukturalizácie, ak sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zmenili vyhliadky obnovy).

Dlžníci využili 2-mesačné pozastavenie plánu reštrukturalizácie, ak ich činnosť bola úplne prerušená pandémiou ochorenia COVID-19.

Maximálne trvanie plánu reštrukturalizácie sa predĺžila z 3 na 4 roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok, ak vykonanie plánu nepresiahne 5 rokov.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Zatiaľ boli prijaté doplňujúce opatrenia na zníženie tlaku finančnej likvidity, napríklad možnosť odložiť určité platobné záväzky (splátky úverov alebo daňové záväzky), ktorých splatnosť nastáva počas núdzového stavu, a očakáva sa, že zmiernia určité negatívne vplyvy pandémie na platobnú schopnosť podnikateľov.

Boli prijaté iné hospodárske opatrenia, ako sú zvýhodnené pôžičky pre MSP vrátane pôžičiek na 90 % garantovaných štátom, a iné opatrenia sociálnej ochrany.

Počas núdzového stavu MSP, ktoré boli zatvorené alebo dočasne pozastavené orgánmi, môžu odložiť platbu svojho nájomného a platby za verejné služby za svoje ústredie.

Čoskoro budú zavedené dočasné osobitné ustanovenia týkajúce sa organizovania valného zhromaždenia akcionárov/spoločníkov spoločností počas núdzového stavu.

Od 30. marca 2020 môžu dlžníci žiadať veriteľov o pozastavenie povinnosti platiť na obdobie od 1 do 9 mesiacov, ale nie dlhšie ako do 31. decembra 2020 (GEO č. 37/2020).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.