Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Zákonné lehoty, exekučné konania, zákonné úrokové sadzby:

Dňa 19. januára 2021 bol novelizovaný zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len „COVID zákon“), ktorým sa zavádzajú reštriktívne a iné opatrenia, ktoré si vyžadujú zákonný právny základ.

Doplneným paragrafom 8 COVID zákona sa dočasne (do 28. februára 2021) pozastavilo plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnom práve alebo sa v osobitných prípadoch zaviedlo upustenie od týchto lehôt.

Podľa §2 COVID zákona to platí rovnako aj pre procesné lehoty pre účastníkov konania. Ak predĺženie lehoty nie je možné z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody a možnej značnej škody, súd môže určiť, že toto ustanovenie nepoužije a bude pokračovať v rámci stanovenej lehoty.

Neboli zavedené zmeny povinných úrokových sadzieb.

Obmedzujúce ustanovenia v COVID zákone sú časovo obmedzené (do 28.februára 2021).

1.2 Justičná organizácia a justícia

V § 3 COVID zákona sa obmedzila nevyhnutnosť viesť pojednávania na súdoch a účasť verejnosti, ak sa takéto pojednávania konajú počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. V prípade, že sa súdne pojednávanie vedie s vylúčením verejnosti, existuje zákonná povinnosť sprístupniť zvukový záznam z pojednávania, ktorý by sa mal sprístupniť čo najskôr po pojednávaní.

Zákon bol doplnený usmerneniami pre súdy vydanými ministerstvom spravodlivosti (aktualizovaný 3. novembra 2020), ktorými sa súdom nariadilo:

 • uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) COVID zákona, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach),
 • pri uskutočnení pojednávania dodržiavať vyhlášku Úradu Verejného zdravotníctva, resp. regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
 • zabezpečiť súlad s hygienickými predpismi, ako je napríklad používanie dezinfekčného prostriedku na ruky a používania masky,
 • vynaložiť všetko potrebné úsilie na používanie videokonferenčných zariadení a iných prostriedkov na diaľkovú komunikáciu v súlade s § 3 COVID zákona.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

V oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych veciach sa COVID zákonom nezaviedli žiadne konkrétne obmedzenia, uplatňujú sa však všeobecné obmedzenia.

Ústredné orgány môžu zaviesť pracu z domu, je však zabezpečené ich štandardné fungovanie a žiadosti sú vybavované včas.

Pri neexistencii zabezpečeného elektronického doručenia je používanie e-mailov právne prijateľné iba v určitých prípadoch. Okrem toho, pri používaní e-mailov existuje riziko narušenia bezpečnosti a riziko úniku citlivých osobných údajov. Je tu tiež problém s potvrdením o doručení/doručením písomností. Slovensko by uvítalo jednotný prístup EÚ, ktorý by spĺňal kritériá požadované pre cezhraničnú justičnú spoluprácu.

Všeobecné žiadosti/otázky adresované ústrednému orgánu sa môžu posielať e-mailom:

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len „COVID zákon“) nadobudol účinnosť 27. marca. Podľa § 4 tohto zákona lehota, v ktorej je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, je predĺžená z 30 dní na 60 dní. Vzťahuje sa len na súvahový test, keďže dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu výhradne na tomto základe.

Obmedzujúce ustanovenia v COVID zákone sú časovo obmedzené (30. apríl 2020). Možné predĺženie bude podliehať budúcemu zváženiu (na zmenu zákona sa bude vyžadovať súhlas vlády a parlamentu).

COVID zákon bol zmenený a doplnený inštitútom dočasnej ochrany podnikateľov (oddiel 8 atď. COVID zákona) s účinnosťou od 12. mája 2020.

Cieľom dočasnej ochrany je vytvoriť časovo obmedzený rámec s nástrojmi na podporu efektívneho riadenia negatívnych dôsledkov šírenia nebezpečného a nákazlivého ochorenia COVID-19 na podniky.

Podnikateľ, ktorý je dlžníkom, nemusí podať návrh na vyhlásenie konkurzu, len ak požiadal o dočasnú ochranu a súd ju schválil. Podľa §17 ods. 2 COVID zákona nie je podnikateľ pod dočasnou ochranou povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok počas trvania dočasnej ochrany; toto sa týka aj osôb, ktoré sú povinné za neho podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Dlžník však môže požiadať o dočasnú ochranu, len ak nebol v platobnej neschopnosti 12. marca 2020, v deň podania žiadosti nie sú dôvody na zrušenie a nevzťahuje sa na neho účinok vyhlásenia konkurzu alebo povolenia na reštrukturalizáciu.

Dočasná ochrana mala pôvodne trvať do 1. októbra 2020 (oddiel 18 COVID zákona), ale jej trvanie sa nariadením vlády predĺžilo do 31. decembra 2020.

Návrh zákona bude upravený podobne, a ak ho schváli Národná rada Slovenskej republiky, nadobudne účinnosť 1. januára 2021 (ďalej len „návrh zákona“).

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Ochrana prerušením konkurzného konania, ktoré bolo začaté veriteľom, sa vzťahuje iba na podnikateľov, ktorí sú dlžníkmi, chránených inštitútom dočasnej ochrany (zavedeným 12. mája 2020). Podľa §17 ods. 1 COVID zákona sú pozastavené konania týkajúce sa veriteľovho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa chráneného podaním žiadosti o dočasnú ochranu po 12. marci 2020; toto sa vzťahuje aj na nároky veriteľa uplatňované počas dočasnej ochrany. Aj insolvenčné konania, ktoré boli začaté na základe návrhu veriteľa podaného po 12. marci 2020 sú pozastavené.

Návrh zákona uvádza, že počas dočasnej ochrany nebude možné rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi chráneného dočasnou ochranou.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

Výkon záložného práva alebo hypotéky a súdne predaje sú dočasne zakázané (do 31. mája) (§6 a §7 COVID zákona)

Slovenskí podnikatelia, ktorých podnikanie je ohrozené v dôsledku opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19, môžu požiadať o súdne rozhodnutie, ktoré má podobný účinok ako dočasné moratórium v reštrukturalizácii (podrobný zoznam účinkov sa nachádza nižšie). Podnikatelia (fyzické alebo právnické osoby s pobytom alebo sídlom na Slovensku), ktoré nie sú platobne neschopné, nezákonné alebo proti ktorým nebolo do 12. marca 2020 začaté konanie týkajúce sa vymáhania nárokov, môžu požiadať o dočasné moratórium pomocou formulára (povinné elektronické podanie sa vyžaduje od všetkých spoločností, nie od jednotlivcov). Moratórium nadobúda účinnosť vydaním súdneho rozhodnutia udeľujúceho moratórium. Takéto rozhodnutie môže byť napadnuté (kýmkoľvek) na súde a moratórium môže byť následne ukončené. Čas moratória je obmedzený – môže trvať (maximálne) len do 1. októbra 2020 (ak sa neukončí skôr).

Trvanie dočasnej ochrany je platné do 31. decembra 2020.

Tento nový druh moratória má porovnateľné účinky ako moratórium v reštrukturalizácii:

 • pozastavenie povinnosti dlžníka alebo jeho vedenia požiadať o začatie insolvenčného konania v prípade platobnej neschopnosti,
 • veritelia nemôžu požiadať o začatie insolvenčného konania voči dlžníkovi,
 • konania týkajúce sa vymáhania nárokov, ktoré začali po 13. marci, sú dočasne prerušené,
 • žiadne vykonávanie záložného práva, ktorého predmetom je podnik alebo jeho časť,
 • obmedzenie započítania,
 • pozastavenie ukončenia zmluvy.

Podľa §17 ods. 3 COVID zákona sú počas dočasnej ochrany pozastavené konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľom s dočasnou ochranou s cieľom uspokojenia nároku z jeho podnikateľskej činnosti.

COVID zákon stanovuje aj možnosť mimoriadneho odkladu vykonania na žiadosť dlžníka (§3a), ale nie dlhšie ako 1. decembra 2020.

Návrh zákona (účinný od 1. januára 2021) stanovuje, že aj keď vykonanie sa nezastaví, počas dočasnej ochrany nemôže mať vplyv na podnik, hnuteľný majetok, práva alebo ďalší majetok patriaci podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, s výnimkou vymáhania nezákonnej štátnej pomoci.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

Podľa §17 ods. 5 COVID zákona nemôže druhá strana po udelení dočasnej ochrany zrušiť zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odmietnuť zmluvné plnenie z dôvodu oneskorenia podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorá vznikla medzi 12. marcom 2020 a dátumom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a bola spôsobená infekčným ochorením COVID-19; toto neplatí, ak druhá strana priamo ohrozí prevádzku podniku. Právo druhej zmluvnej strany zrušiť zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odmietnuť zmluvné plnenie z dôvodu oneskorenia podnikateľa pod dočasnou ochranou po nadobudnutí účinnosti tohto zákona nie je ovplyvnené.

Návrh zákona pozastaví aj zrušenie zmluvy.

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

§1 COVID zákona sa dočasne pozastavilo plynutie obmedzení a lehôt ustanovených právnymi predpismi v súkromnom práve alebo sa zaviedlo vzdanie sa týchto lehôt v osobitných prípadoch.

Podľa § 2 tohto zákona sa to isté vzťahuje na procesné lehoty na strane účastníkov konania. Ak predĺženie lehoty nie je možné z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody a možnej značnej škody, súd môže určiť, že toto ustanovenie nepoužije a bude pokračovať v rámci stanovenej lehoty.

Obe tieto opatrenia boli platné len do 30. apríla.

COVID zákon stanovuje, že v núdzovom stave súdy vedú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné vypočutia iba podľa potreby. Ochrana zdravia v tomto období je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného vypočutia (§3).

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

V prípade použitia inštitútu dočasnej ochrany podnikateľa sa počas obdobia dočasnej ochrany pozastavuje obdobie exspirácie odporovania právnych aktov. Toto bráni v zvýhodňovaní dlžníkov pri odporovaní právnych aktov.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

 • finančná pomoc podnikateľom – fyzickým osobám a malým a stredným podnikom (možné záruky za úvery alebo platby úrokov z úverov), zákon č. 75/2020,
 • odklad hypotekárnych splátok pre spotrebiteľov (9 mesiacov) podľa zákona č. 75/2020,
 • odklad splátok úverov pre malé a stredné podniky a podnikateľov – fyzické osoby (9 mesiacov) podľa zákona č. 75/2020,
 • odklad platieb zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia pre niektorých zamestnávateľov a podnikateľov, ktorí sú fyzické osoby (spojené s poklesom obratu z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19) podľa zákona č. 68/2020,
 • odklad povinnosti podať daňové priznanie podľa zákona č. 67/2020.
Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.