Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Dekrétom predsedu najvyššieho súdu z 13. marca na základe návrhu ministra spravodlivosti sa stanovilo, že procesné lehoty sú s výnimkou naliehavých záležitostí pozastavené.

Zákon o dočasných opatreniach v súdnych, správnych a iných verejných veciach s cieľom odstrániť následky šírenia ochorenia SARS-CoV-2 (COVID-19), bol prijatý 20. marca 2020 a nadobudol účinnosť 29. marca 2020. Všetky opatrenia stanovené v tomto zákone a všetky ostatné opatrenia prijaté na základe tohto zákona sú platné dovtedy, kým sa rozhodnutím vlády nestanoví, že dôvody pre tieto opatrenia pominuli, najdlhšie však do 1. júla 2020.

Zákonom sa zaviedli ustanovenia pre všetky lehoty (vecné a procesné). Lehoty na uplatnenie nároku v súdnych konaniach, ktoré sú stanovené zákonom, sa od 29. marca 2020 pozastavujú. Lehoty v súdnych konaniach (procesné lehoty) sa takisto pozastavujú od 29. marca 2020, s výnimkou súdnych záležitostí, ktoré sa stanovia ako naliehavé.

Okrem toho je pozastavená lehota na podanie ústavnej sťažnosti.

Lehoty budú naďalej plynúť aj po uplynutí platnosti opatrení stanovených zákonom.

Zákon, ktorým sa mení zákon o dočasných opatreniach týkajúcich sa súdnych, administratívnych alebo iných verejnoprávnych záležitostí na kontrolu šírenia infekčnej choroby SARS-CoV-2 (COVID-19) bol prijatý 29. apríla.

Procesné a materiálne lehoty ešte nezačali plynúť a tieto opatrenia umožňujú postupný prechod na prehĺbenie normálneho fungovania a zároveň ochranu najslabších.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Zákon, ktorým sa mení zákon o dočasných opatreniach týkajúcich sa súdnych, administratívnych alebo iných verejnoprávnych záležitostí na kontrolu šírenia infekčnej choroby SARS-CoV-2 (COVID-19), predstavuje právny základ pre justičné a administratívne orgány a ďalšie verejné orgány, podľa ktorého majú vykonávať ústne pojednávania, pojednávania a podľa ktorého sa má rozhodovať a doručovať v nenaliehavých záležitostiach, za podmienky nedotknutej bezpečnosti pracujúcich zamestnancov a klientov.

Súdy a iné justičné orgány, ktoré v tomto období prijali mnohé rozhodnutia v prípadoch, ktoré neboli vyhlásené za naliehavé, zašlú alebo doručia tieto rozhodnutia účastníkom, ktorí sú o nich informovaní, ale nie sú v súvislosti s nadobudnutím účinnosti tohto zákona povinní ani viazaní konať, ak nechcú, keďže procesné ani materiálne lehoty ešte nezačali plynúť. Ak si to však želajú, môžu konať jednotlivo, čím umožnia hladké fungovanie inštitúcií a rýchlejšie dosiahnu získanie svojich práv.

V oblasti vymáhania nárokov sa vymáhanie pozastavuje. Po nadobudnutí účinnosti zmeny budú súdy takisto schopné vydávať vykonávacie a poistné príkazy v nenaliehavých prípadoch, ktoré začali plynúť pred zavedením opatrení v súvislosti s epidémiou, a doručovať ich klientom. V týchto prípadoch nebudú účastníci povinní odpovedať ihneď, keďže lehoty v nenaliehavých prípadoch nezačali plynúť, a právne riešenie, podľa ktorého je vymáhanie nárokov stále platné (okrem naliehavých prípadov, ako je vymáhanie výživného), bude naďalej platné pre konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ktoré boli pozastavené alebo odložené počas epidémie. Ak však chce niektorý účastník odpovedať, samozrejme to môže urobiť.

V oblasti klasického občianskeho práva a súdnych sporov budú súdy schopné vydať súdne rozhodnutie a doručiť ho účastníkom, ak sú v nenaliehavom občianskom súdnom konaní pred zavedením opatrení pred hlavným pojednávaním. Účastníkom bude preto doručené súdne rozhodnutie, ale lehoty neplynú. Týmto spôsobom značne prispejeme k postupnej eliminácii patovej situácie vo fungovaní súdov.

V záležitostiach katastra nehnuteľností takisto umožňuje návrh ministerstva postupné uvoľňovanie prípadov. Rozhodnutie o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa môže stať konečným, hoci lehoty neplynú, ale len v prípade, že všetci účastníci sa napríklad vzdajú práva na odvolanie. To isté platí pre zápisy do katastra nehnuteľností. Účastníci doteraz mohli podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, a tak zabezpečiť ochranu príkazu.

V novom navrhnutom režime počas trvania epidémie môžu účastníci konkurzu podať svoju žiadosť, vyhlásenie alebo písomnosť po termíne, pričom dôvodom omeškania je epidémia ochorenia COVID-19 a súd ešte nerozhodol. Takáto oneskorená žiadosť je stále posudzovaná a nie je zamietnutá po uplynutí lehoty. Takýto intervenčný právny základ, ktorý zmierňuje prísnosť a nezvrátiteľnosť úkonov v konkurznom konaní, bude takisto dôležitou okolnosťou pri prípadnom zhodnotení konkurzného konania predsedom Najvyššieho súdu Slovinskej republiky ako naliehavého konania.

Dekrét predsedu najvyššieho súdu z 5. mája, ktorým sa nahrádzajú predchádzajúce dekréty:

Súdy budú naďalej rozhodovať a uskutočňovať pojednávania v naliehavých prípadoch v súlade s ustanoveniami článku 83 zákona o súdoch a príkazom predsedu najvyššieho súdu. Týmto novým príkazom predseda najvyššieho súdu rozširuje od 5. mája 2020 škálu naliehavých prípadov. Tie zahŕňajú aj prípady povinného urovnania a vyhlásenia konkurzu, v ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania vydané do 30. marca 2020.

Počas trvania osobitných opatrení účastníci, ich zástupcovia a iné osoby, ktoré chcú informácie týkajúce sa konkrétneho postupu a nedostali predvolanie na súd, musia byť informované vopred počas verejných hodín prostredníctvom verejne dostupných e-mailových adries a telefónnych čísiel.

1. Rozhodovanie súdov v naliehavých a nenaliehavých prípadoch

V dôsledku mimoriadnej udalosti, t. j. epidémie infekčného ochorenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavírusu, ktorá môže značne sťažiť plynulé alebo bežné vykonávanie súdnej právomoci, a s cieľom zabrániť šíreniu epidémie vírusovej infekcie infekčného ochorenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavírusu, chrániť zdravie a život ľudí a zabezpečiť fungovanie súdnictva, uskutočňujú od 5. mája 2020 všetky súdy pojednávania, rozhodujú a doručujú súdne dokumenty

  1. v prípadoch, ktoré nie sú naliehavé v súlade s článkom 83 zákona o súdoch a ktoré nie sú považované za naliehavé v súlade s týmto príkazom, ak súdy môžu zabezpečiť výkon týchto úkonov v súlade s podmienkami stanovenými v tomto príkaze a iných opatreniach určených na základe tohto príkazu predsedu Najvyššieho súdu Slovinskej republiky a spôsobom, ktorým sa zabráni šíreniu infekcie a bude sa chrániť sa zdravie a život ľudí, a
  2. v naliehavých prípadoch, ako sa to stanovuje v článku 83 zákona o súdoch, pričom v rámci neho nie sú za naliehavé považované tieto prípady:

b.1. v poistných záležitostiach úkony vyžadujúce si osobný kontakt exekútorov, zainteresovaných strán a iných osôb v týchto konaniach a vykonávanie takýchto úkonov, aby sa zabránilo ohrozeniu života a zdravia alebo majetku vyššej hodnoty,

b.2. zmenky a protesty a občianske súdne konania týkajúce sa zmeniek,

b.3. súpis majetku zosnulého,

b.4. prípady povinného urovnania a konkurzu, v ktorých nebolo do 30. marca 2020 vrátane prijaté rozhodnutie o začatí konania.

2. Základné opatrenia na hladký výkon súdnej moci týkajúce sa týchto záležitostí:

2.1. Vstup na súd

Súdy určia vstup do súdnej budovy pre účastníkov, ich zástupcov a iné osoby a vstup do súdnej budovy pre sudcov a súdnych pracovníkov, ak to priestor dovoľuje. Na vstupoch sa prijmú všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu vírusovej infekcie, a zverejní sa písomné oznámenie pre všetkých vstupujúcich o preventívnych opatreniach platných v priestoroch súdu.

S výnimkou naliehavých prípadov počas trvania osobitných opatrení budú účastníci, ich zástupcovia a iné osoby: 1. podávať žiadosti len poštou alebo prostredníctvom národného portálu pre elektronické súdnictvo, ak je to možné; 2. používať na komunikáciu so súdmi zverejnené e-mailové adresy a telefónne čísla počas úradných hodín.

Počas trvania osobitných opatrení účastníci, ich zástupcovia a iné osoby, ktoré požiadajú o informácie týkajúce sa konania a nebudú predvolané na súd, sa musia obrátiť na súd na vopred zverejnenej e-mailovej adrese a telefónnych číslach počas úradných hodín.

2.2. Súdne zasadnutia a pojednávania

Súdne zasadnutia a pojednávania sa budú konať formou videokonferencie, ak sú splnené technické a priestorové podmienky.

Na súdnych zasadaniach a pojednávaniach, ktoré sa nekonajú formou videokonferencie, musí byť vzdialenosť medzi dvomi osobami aspoň dva metre, všetci musia mať ochranné vybavenie a miestnosti sa musia vydezinfikovať.

2.3. Účasť verejnosti na hlavnom pojednávaní

S cieľom zabrániť šíreniu vírusovej infekcie, chrániť zdravie a život a zabezpečiť fungovanie súdov a výkon práv a povinností môže sudca alebo predsedajúci sudca dočasne vylúčiť verejnosť z celého hlavného pojednávania alebo jeho časti.

2.4. Ďalšie opatrenia

Ďalšie opatrenia dodatočne stanovuje predseda Najvyššieho súdu Slovinskej republiky pre všetky súdy a predseda daného súdu pre konkrétny súd.

Platnosť príkazu a ďalších opatrení

Tento príkaz a ďalšie opatrenia prijaté na základe neho zostanú v platnosti až do ich verejne oznámeného odvolania predsedom Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Ústredný orgán pre nariadenie (ES) č. 1393/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 (ministerstvo spravodlivosti) zriadil systém práce na diaľku. Preto by sa mala komunikácia namiesto papierovej pošty v čo najväčšej možnej miere doručovať prostredníctvom e-mailu na túto e-mailovú adresu: gp.mp@gov.si. Vzhľadom na tieto osobitné okolnosti sa môže odosielanie žiadostí v papierovej pošte na príslušné súdy oneskoriť.

Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí, ústredný orgán podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 zriadil systém práce na diaľku, čím sa minimalizuje fyzická prítomnosť na pracoviskách. Vzhľadom na súčasnú situáciu a pokiaľ táto situácia pretrváva, ústredný orgán nemôže zaručiť normálne spracovanie všetkých prichádzajúcich žiadostí. Spracovávanie prichádzajúcich žiadostí je možné zaručiť iba vtedy, keď budú prijaté e-mailom na adresu gp.mddsz@gov.si. Dôrazne podporuje realizáciu všetkej komunikácie elektronickými prostriedkami. Odchádzajúce žiadosti sa budú posielať výlučne elektronickými prostriedkami.

Fond pre verejné štipendiá, rozvoj, zdravotné postihnutie a výživné Slovinskej republiky, ústredný orgán podľa nariadenia Rady (ES) č. 4/2009, v súčasnosti funguje na diaľku z domu. Ústredný orgán by preto ocenil, keby sa komunikácia zasielala e-mailom na túto e-mailovú adresu: jpsklad@jps-rs.si. Ústredný orgán bude takisto komunikovať a posielať žiadosti e-mailom.

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Zákon prijatý 2. apríla: odklad povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania a začať povinné konanie na urovnanie, ak je platobná neschopnosť zapríčinená krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Vyvrátiteľná domnienka o platobnej neschopnosti súvisiacej s ochorením COVID-19, ak vláda alebo miestne orgány uvedú činnosť spoločnosti v zozname. Ak neexistuje domnienka, musí byť poskytnutý dôkaz o tom, že platobná neschopnosť je spôsobená epidémiou.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Ak je spoločnosť vyhlásená za platobne neschopnú z dôvodu epidémie a keď o to požiadajú veritelia, lehota na dosiahnutie reštrukturalizácie (alebo na ukončenie insolvenčného konania) sa predlžuje o 4 mesiace.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

V oblasti vymáhania nárokov sa vymáhanie pozastavuje. Po nadobudnutí účinnosti zmeny budú súdy takisto schopné vydávať vykonávacie a poistné príkazy v nenaliehavých prípadoch, ktoré začali plynúť pred zavedením opatrení v súvislosti s epidémiou, a doručovať ich klientom. V týchto prípadoch nebudú účastníci povinní odpovedať ihneď, keďže lehoty v nenaliehavých prípadoch nezačali plynúť, a právne riešenie, podľa ktorého je vymáhanie nárokov stále platné (okrem naliehavých prípadov, ako je vymáhanie výživného), bude naďalej platné pre konania, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov, ktoré boli pozastavené alebo odložené počas epidémie. Ak však chce niektorý účastník odpovedať, samozrejme to môže urobiť.

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (s výnimkou dražieb) boli najprv označené ako naliehavé (od 13. marca), potom ako nenaliehavé (od 31. marca), čo znamená, že pojednávania sú zrušené.

Počas epidémie konkurzný súd nezačne insolvenčné konanie (určitá výnimka je možná v prípade zamestnancov s ukončenou zmluvou z dôvodu epidémie).

V novom režime navrhnutom zákonom o COVID-19 prijatom 29. apríla počas trvania epidémie môžu účastníci konkurzu podať svoju žiadosť, vyhlásenie alebo písomnosť po termíne, pričom dôvodom omeškania je epidémia ochorenia COVID-19 a súd ešte nerozhodol. Takáto oneskorená žiadosť je stále posudzovaná a nie je zamietnutá po uplynutí lehoty. Takýto intervenčný právny základ, ktorý zmierňuje prísnosť a nezvrátiteľnosť úkonov v konkurznom konaní, bude takisto dôležitou okolnosťou pri prípadnom zhodnotení konkurzného konania predsedom Najvyššieho súdu Slovinskej republiky ako naliehavého konania.

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Bola zavedená ďalšia nevyvrátiteľná domnienka: ak zamestnávateľ využíva osobitné opatrenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 na ochranu platov zamestnancov, musia byť vyplatené najneskôr do 1 mesiaca. Ak nie, zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného. Toto opatrenie platí do 4 mesiacov po ukončení osobitných opatrení.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

V úveroch je odložené splácanie (osobitné ustanovenie).

Všetky príjmy získané z osobitných právnych predpisov týkajúcich sa ochorenia COVID-19 sú vylúčené z daňového a občianskoprávneho vymáhania (vrátane osobného bankrotu).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.