Vplyv ochorenia COVID-19 na civilné a insolvenčné veci

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Dosah pandémie Covid-19 na občianske súdne konania

1.1 Lehoty v občianskych súdnych konaniach

Všetky lehoty sú pozastavené a lehoty stanovené v procesnom práve pre všetky súdne príkazy sú pozastavené a prerušené. Výpočet lehôt sa obnoví vo chvíli, keď prestanú platiť predĺženia platnosti kráľovského dekrétu č. 463/2020.

Pozastavenie procesnej lehoty sa nevzťahuje na niekoľko osobitných konaní vrátane ochrany detí.

Sudca alebo súd sa môžu dohodnúť na vedení akýchkoľvek súdnych konaní, ktoré sú potrebné na to, aby sa zabránilo nenapraviteľnej ujme na právach a oprávnených záujmoch účastníkov konania.

Španielska generálna rada pre súdnictvo zverejnila na svojom webovom sídle časť venovanú aktuálnym informáciám o opatreniach španielskych úradov na zabránenie šíreniu vírusu s názvom Všeobecné informácie o COVID-19.

Toto webové sídlo poskytuje úplné informácie vrátane všeobecných informácií, rád a protokolov, dohôd Stáleho výboru (od 11. marca 2020 do 5. mája 2020), judikatúry, informácií od ministerstva spravodlivosti a generálnej štátnej prokuratúry, informácií od ministerstva zdravotníctva, hlavy štátu a monitorovacieho výboru vysokých súdnych dvorov.

1.2 Justičná organizácia a justícia

Práca v priestoroch súdov sa výrazne obmedzila. Boli zabezpečené alebo posilnené riešenia v oblasti IT a komunikačné nástroje s cieľom uľahčiť prácu sudcov, prokurátorov a iných právnych subjektov na diaľku.

Notári a verejné registre sa považujú za základnú verejnú službu a sú zaručené.

1.3 Justičná spolupráca EÚ

Španielsky ústredný orgán nemôže zaručiť bežné spracovanie prichádzajúcich žiadostí (najmä papierových žiadostí). Žiadosti sa musia posielať elektronicky.

 • Vykonávanie dôkazov (článok 3 nariadenia č. 1206/2001): závažné a naliehavé žiadosti budú spracované, žiadosti musia byť zaslané na adresu rogatoriascivil@mjusticia.es. Všetci ostatní sa musia riadiť obvyklým postupom a zaslať ich priamo príslušnému španielskemu súdu v papierovej podobe.
 • Únos dieťaťa a vymáhanie výživného: Spracovanie žiadostí je možné zaručiť iba po ich prijatí e-mailom. Výkon rozhodnutia podlieha naliehavosti, pričom sa zohľadňuje obmedzenie pohybu občanov. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti, ktoré sa prijali alebo ktorých prijatie sa plánuje v členských štátoch po vypuknutí pandémie

2.1 Dôležité opatrenia týkajúce sa platobnej neschopnosti a súvisiace opatrenia ovplyvňujúce zmluvy

2.1.1 Pozastavenie platobnej neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania (dlžníci)

Prerušenie povinnosti požiadať o začatie insolvenčného konania, pokiaľ platí núdzový stav (aj keď dlžník podal návrh na uplatnenie predinsolvenčného mechanizmu stanoveného v článku 5 bis španielskeho zákona o insolvenčnom konaní).

Článok 5 bis zákona o konkurze bol nahradený článkami 583 až 594 konsolidovaného textu zákona o konkurze, ktorý bol vydaný v úradnom vestníku 5. mája 2020 a nadobudol účinnosť 1. septembra 2020.

Článok 6 ods. 3 zákona 3/2020 z 18. septembra hovorí, že „ak do 31. decembra 2020 vrátane oznámi dlžník začatie rokovania s veriteľmi s cieľom dosiahnuť dohodu o refinancovaní, mimosúdne vyrovnanie alebo prístup k predčasnému vyrovnaniu.

2.1.1.2 Ochrana dlžníkov pred žiadosťou veriteľov o začatie insolvenčného konania

Počas dvojmesačného obdobia po ukončení núdzového stavu konkurzné súdy neumožnia žiadne podania potrebných žiadostí o začatie insolvenčných konaní, ktoré predložili veritelia/tretie strany počas núdzového stavu alebo počas tohto dvojmesačného obdobia.

Počas dvojmesačného obdobia po núdzovom stave súd prednostne príjme žiadosť dlžníka o začatie insolvenčného konania.

Článok 6 zákona 3/2020 z 18. septembra stanovuje, že „do 31. decembra 2020 vrátane, sudcovia neprijmú žiadne podania týkajúce sa potrebných žiadostí o začatie insolvenčných konaní, ktoré podali veritelia/tretie strany od 14. marca 2020. Ak do 31. decembra 2020 vrátane, dlžník podal návrh na dobrovoľné vyhlásenie konkurzu, bude prijatý na prednostné spracovanie, aj ak je prijatý neskôr ako žiadosť o vyhlásenie nevyhnutného konkurzu“.

Kráľovský zákonný dekrét 34/2020 zo 17. novembra predĺžil toto moratórium do 14. marca 2021.

2.1.2 Pozastavenie vymáhania pohľadávok a pozastavenie ukončenia zmlúv

2.1.2.1 Všeobecné/osobitné moratóriá na vymáhanie pohľadávok/vymáhanie určitých druhov pohľadávok

-

2.1.2.2 Pozastavenie ukončenia zmlúv (všeobecné/osobitné zmluvy)

-

2.2 Pozastavenie činnosti občianskych súdov vrátane insolvenčných súdov a pozastavenie konaní

Všeobecné odloženie procesných lehôt. Súdne pojednávania sa môžu konať v naliehavých prípadoch.

Pozastavenie konaní sa skončilo na konci júna. Na základe kolapsu v oblasti komerčného práva znásobeného pandémiou stanovuje zákon 3/2020 z 18. septembra preferenčné spracovanie niektorých urgentných prípadov v rámci insolvenčného konania (článok 9).

2.3 Ďalšie opatrenia v prípade platobnej neschopnosti (týkajúce sa napr. odporovacích žalôb, plánov reorganizácie, neformálnych dohôd atď.)

Okrem toho, kráľovským zákonným dekrétom z 31. marca, ktorým sa prijímajú naliehavé doplňujúce opatrenia v sociálnej a hospodárskej oblasti na riešenie ochorenia COVID-19, sa stanovuje možnosť, že platobne neschopné spoločnosti môžu takisto podať návrh na konanie o dočasnej regulácii zamestnania („ERTE“) na základe vis major alebo z organizačných, technických, hospodárskych a výrobných dôvodov zapríčinených krízou COVID-19:

 • Účelom tohto opatrenia je zabrániť hospodárskej kríze zapríčinenej ochorením COVID-19 v tom, aby predstavovala ďalšiu prekážku životaschopnosti platobne neschopného, čo by mu bránilo plniť alebo dodržiavať dohodu s veriteľmi, viedlo by k jeho likvidácii, alebo by sťažilo predaj životaschopného organizačného útvaru.
 • Žiadosti alebo oznámenia žiadosti musia byť predložené platobne neschopnou spoločnosťou so schválením konkurzného správcu (správcu) alebo priamo konkurzným správcom v závislosti od toho, či ide o dlžníka s oprávnením na správu alebo nie.
 • Podobne, konkurzný správca bude stranou v konzultačnom období. Ak sa počas tohto obdobia nedospeje k dohode, rozhodnutie o uplatnení ERTE je podmienené súhlasom konkurzného správcu alebo o ňom musí rozhodnúť konkurzný správca priamo v závislosti od toho, či ho dlžník má alebo nie.
 • V každom prípade musí byť o žiadosti, rozhodnutí a uplatnených opatreniach bezodkladne informovaný konkurzný súd telematickými prostriedkami.
 • V prípade, že úrad práce nezistí existenciu vis major, spoločnosť môže napadnúť toto rozhodnutie v rámci sociálnej jurisdikcie.

Konkurzný súd bude prerokúvať napadnutia uznesenia týkajúce sa podvodu, nečestnosti alebo zneužívania zákona, alebo ak pracovníci napadnú rozhodnutie spoločnosti alebo rozhodnutie úradu práce o ERTE, ak chcela získať neoprávnené výhody. Tieto napadnutia sa budú riadiť postupom vzťahujúcim sa na výskyt platobnej neschopnosti v pracovnoprávnych veciach a proti rozsudku sa bude možné odvolať (suplicación).

Zákon 3/2020 z 18. septembra aj kráľovský zákonný dekrét 34/2020 zo 17. novembra (D. F. 10, mení zákon 3/2020 z 18. septembra o procesných a organizačných opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19 v oblasti výkonu spravodlivosti) obsahujú opatrenia na predchádzanie vyhláseniu nesplnenia zmlúv alebo dohôd o refinancovaní, pričom v oboch prípadoch umožňujú úpravu podmienok takýchto dohôd.

2.4 Súvisiace opatrenia, ktoré sa netýkajú prípadov platobnej neschopnosti (odklady platieb, bankové úvery, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, dotácie pre podniky)

Španielska vláda schválila opatrenia vedúce k dočasnému pozastaveniu zmluvných záväzkov vyplývajúcich z akéhokoľvek hypotekárneho úveru, ktorý si vzala fyzická osoba, ktorá sa nachádza v situácii hospodárskej zraniteľnosti.

Moratórium na hypotekárne úvery sa vzťahuje len na:

 • zvyčajné/bežné obydlia (t. j. nie na dovolenkové či víkendové domovy);
 • nehnuteľnosti spojené s hospodárskou činnosťou vykonávanou podnikateľmi a odborníkmi; a
 • obydlia okrem zvyčajného, ak sú určené na prenájom a v prípade ktorých hypotekárny dlžník, fyzická osoba, majiteľ a prenajímateľ týchto obydlí prestal dostávať príjem z prenájmu, odkedy začal platiť núdzový stav, alebo ho nedostáva v lehote jedného mesiaca po ukončení núdzového stavu.

Udelenie moratória znamená pozastavenie platby splátok hypotekárneho úveru (istiny a úrokov) počas obdobia troch mesiacov a nebude sa uplatňovať ani doložka o predčasnom splatení v hypotekárnych úveroch. Nebude sa uplatňovať ani úrok z omeškania.

Hospodársky zraniteľní dlžníci sú tí, ktorí:

 • sa stanú nezamestnanými alebo, v prípade podnikateľa či odborníka, utrpia značnú stratu príjmov alebo pokles tržieb (viac ako 40 %);
 • celkové príjmy rodinnej jednotky nepresahujú v mesiaci pred uplatnením memoranda trojnásobok mesačného indexu IPREM (t. j. 537,84 EUR x 3). Tento výpočet sa zvýši v prípade detí, osôb starších ako 65 rokov, zdravotného postihnutia, závislosti či choroby;
 • splátky hypotekárneho úveru plus výdavky a základné zásobovanie sú vyššie ako 35 % čistého príjmu celej rodinnej jednotky; a
 • v dôsledku núdze spôsobenej ochorením COVID-19 rodinná jednotka utrpela značnú zmenu svojich hospodárskych okolností z hľadiska úsilia potrebného na získanie prístupu k bývaniu (pomer hypotekárnych poplatkov k rodinnému príjmu sa znásobil o 1,3).

Dlžníci môžu požiadať o moratórium počas obdobia 15 dní po skončení jedného mesiaca po ukončení núdzového stavu (aktuálny termín je 27. máj). Veritelia budú musieť realizovať toto moratórium maximálne do 15 dní po žiadosti a budú musieť nahlásiť toto moratórium Španielskej národnej banke.

Žiadosť o pozastavenie nebude na účel účinnosti vyžadovať dohodu medzi stranami, ani zmluvnú zmenu, predĺženie obdobia hypotekárneho úveru musí byť formálne stanovené vo verejnej listine a zapísané v katastri nehnuteľností.

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.