Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Zakon z dne 22. marca 2020, kakor je bil spremenjen

Procesni roki, ki so začeli teči 22. marca 2020 ali ki bi v običajnih okoliščinah začeli teči po tem datumu, so se prekinili in odložili do 30. aprila 2020. Nato so začeli teči na novo. To pomeni, da se je 14-dnevni rok iztekel 15. maja 2020, štiritedenski rok pa 29. maja 2020.

Izjeme so (med drugim): plačilni roki, sprejem na zdravljenje brez privolitve v psihiatrični bolnišnici. V primerih neposredne ogroženosti varnosti ali osebne svobode ali nepopravljive škode lahko sodišče prekinitev odpravi prej.

Prekluzivni oziroma zastaralni roki med 22. marcem 2020 in 30. aprilom 2020 niso tekli.

Pogajanja prek spleta: izjemoma se lahko nekaterim skupinam ob upoštevanju nekaterih določb omogoči udeležba na zaslišanju prek tehničnih ukrepov za prenos slike in zvoka.

Izvršilni postopki: Prisilna dražba premičnega in nepremičnega premoženja se lahko odloži, če ima dolžnik zaradi pandemije COVID-19 ekonomske težave. Prisilne izselitve se lahko na zahtevo začasno odložijo, če bi dolžnik sicer postal brezdomec.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Omejitev stikov med sodišči in strankami odvisno od razmer med pandemijo COVID-19.

Po potrebi splošno zaprtje nekaterih sodišč, povezano z možnostjo preusmeritve nujnih zadev na druga sodišča.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Odvisno od razmer med pandemijo COVID-19 dela osebje za obravnavo zadev v centralnih organih od doma. Priporoča se komunikacija po elektronski pošti.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Obveznost dolžnika, da v primeru prezadolženosti vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, je bila odložena do 30. junija 2021.

Obveznost dolžnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti v 60 dneh po tem, ko ni več zmožen poravnati svojih obveznosti, je bila podaljšana na 120 dni, če je plačilna nesposobnost posledica COVID-19.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Pravica upnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnika na podlagi prezadolženosti, je bila odložena do 30. junija 2021.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Če ima dolžnik gospodarske težave zaradi trenutne pandemije COVID-19 in se je izvršilni postopek začel zaradi teh težav, se lahko zahteva odložitev prisilnih dražb premičnega in nepremičnega premoženja.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Stečajno sodišče lahko podaljša rok, v katerem tretje osebe ne smejo prekiniti pogodb ali uveljavljati izločitvenih oziroma ločitvenih pravic (v veljavi do 30. junija 2021).

Najemne pogodbe (pravo o najemnih razmerjih) se ne smejo odpovedati zaradi neplačanih najemnin za mesece od aprila do junija 2020, ki so posledica znatno slabše gospodarske uspešnosti zaradi COVID-19. Najemodajalci lahko te neplačane najemnine s tožbo zahtevajo šele po 31. decembru 2020, vendar je zgornja meja za obresti na neplačane najemnine 4 % letno.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Sodišče lahko procesne roke v postopkih zaradi insolventnosti podaljša do 90 dni (v veljavi do 31. decembra 2020).

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Dolžniki, ki zamujajo s plačilom na podlagi načrta prestrukturiranja, lahko prosijo za moratorij za največ 9 mesecev (v veljavi do 30. junija 2021).

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Plačilo obrokov posojil potrošnikov ali mikropodjetij, ki zapadejo od aprila do junija 2020, se odloži, če je posojilojemalec utrpel izpad dohodka zaradi COVID-19, zaradi česar bi bilo nerazumno pričakovati, do bo pravočasno plačal obroke posojila. Rok odplačevanja se samodejno podaljša za tri mesece, razen če želi posojilojemalec posojilo še naprej odplačevati kot običajno.

Na zaostala plačila, zapadla med aprilom in junijem, ni zamudnih obresti.

Pogodbene kazni se ne plačajo, če je bila pogodba sklenjena pred 1. aprilom 2020 in dolžnik obveznosti ni poravnal zaradi znatno nižje gospodarske uspešnosti, ki je posledica COVID-19, ali nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi omejitev v zvezi s COVID-19.

Zadnja posodobitev: 04/10/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.