Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Zakon z dne 22. marca 2020

Procesni roki, ki se 22. marca še niso iztekli, ali roki, ki bi v običajnih okoliščinah začeli teči po navedenem datumu, se prekinejo in začasno ustavijo do 30. aprila 2020. Ti roki bodo začeli teči na novo. To pomeni, da se bo 14-dnevni rok iztekel 15. maja, štiritedenski rok pa 29. maja.

Izjeme (med drugim): plačilni roki, prisilna psihiatrična namestitev. V primerih neposredne ogroženosti varnosti ali osebne svobode ter v primerih nepopravljive škode lahko sodišče prekinitev odpravi prej.

Zastaralni roki (npr. prekluzija) med 22. marcem in 30. aprilom ne tečejo.

Izvršilni postopki: Prisilna dražba premičnega in nepremičnega premoženja se lahko odloži, če ima dolžnik zaradi pandemije COVID-19 ekonomske težave. Prisilne izselitve se lahko na zahtevo začasno odložijo, če bi dolžnik sicer postal brezdomec.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Omejitev stikov med sodišči in strankami.

Po potrebi splošno zaprtje posebnih sodišč z možnostjo preusmeritve nujnih zadev na druga sodišča.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Osebje za obravnavo zadev iz osrednjih organov dela od doma: priporoča se komunikacija po elektronski pošti.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Obveznost dolžnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti na podlagi prezadolženosti, se začasno odloži do 31. januarja 2021.

Obveznost dolžnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti v 60 dneh po tistem, ko ni več zmožen poravnati svojih obveznosti, se podaljša na 120 dni, če je plačilna nesposobnost posledica COVID-19.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Pravica upnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnika na podlagi prezadolženosti,

Pravica upnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnika na podlagi prezadolženosti, se začasno odloži do 31. januarja 2021.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Zahteva se lahko odložitev prisilnih dražb premičnega in nepremičnega premoženja, če ima dolžnik gospodarske težave zaradi trenutne pandemije COVID-19 in se je izvršilni postopek začel zaradi teh težav.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Stečajno sodišče lahko podaljša rok, v katerem tretje osebe ne smejo prekiniti pogodb ali uveljavljati izločitvenih oziroma ločitvenih pravic (v veljavi do 31. decembra 2020).

Najemne pogodbe (pravo o najemnih razmerjih) se ne smejo odpovedati zaradi neplačanih najemnin za mesece od aprila do junija 2020, ki so posledica znatno slabše gospodarske uspešnosti zaradi COVID-19. Najemodajalci lahko s tožbo zahtevajo neplačane najemnine šele po 31. decembru 2020, vendar je zgornja meja za obresti na neplačane najemnine 4 odstotke letno.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Sodišče lahko procesne roke v postopkih zaradi insolventnosti podaljša do 90 dni (v veljavi do 31. decembra 2020).

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Če dolžnik zamuja s plačilom na podlagi načrta prestrukturiranja, lahko prosi za moratorij za največ 9 mesecev (v veljavi do 31. decembra 2020).

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Plačilo obrokov posojil potrošnikov ali mikropodjetij, ki zapadejo od aprila do junija 2020, se odloži, če je posojilojemalec utrpel izpad dohodka zaradi COVID-19, zaradi česar bi bilo nerazumno pričakovati, do bo pravočasno plačal obroke posojila. Obdobje veljavnosti pogodb se samodejno podaljša za 3 mesece, razen če želi posojilojemalec posojilo še naprej odplačevati kot običajno.

Na zaostala plačila, zapadla med aprilom in junijem, ni zamudnih obresti.

Pogodbene kazni se ne plačajo, če je bila pogodba sklenjena pred 1. aprilom in dolžnik ni poravnal obveznosti zaradi znatno nižje gospodarske uspešnosti, ki je posledica COVID-19, ali nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi omejitev v zvezi s COVID-19.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.