Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Zastaralni roki in roki za vložitev pravnih sredstev, ki se iztečejo med 8. aprilom 2020 in 17. majem 2020, se podaljšajo za en mesec po izteku tega obdobja (tj. do 17. junija 2020). Vlada lahko po potrebi končni datum tega obdobja preloži na poznejši datum.

Roki v sodnih postopkih v civilnih zadevah, ki se iztečejo med 8. aprilom 2020 in 17. majem 2020 ter katerih iztek bi lahko privedel do zasega premoženja ali kakršne koli druge škode, se podaljšajo za en mesec po izteku kriznega obdobja (tj. do 17. junija 2020). Vlada lahko po potrebi končni datum kriznega obdobja preloži na poznejši datum. To ne velja za nujne zadeve.

Šestmesečno podaljšanje rokov v okviru sodnih dražb nepremičnega premoženja, ki se iztečejo med 18. marcem 2020 in 3. junijem 2020.

Začasna ustavitev nekaterih izvršilnih postopkov zoper družbe med 24. aprilom 2020 in 17. majem 2020.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

V civilnih zadevah se sodne obravnave, ki bi morale potekati med 10. aprilom 2020 in 17. junijem 2020 (vlada lahko to obdobje podaljša), odpovejo, če so vse stranke že predložile pisna stališča. Sodnik o zadevi odloči brez obravnave, zgolj na podlagi pisnih stališč, razen če stranke temu nasprotujejo. V takem primeru se zadeva preloži.

Civilna sodišča pri nadaljnjem obravnavanju zadev na sodišču uporabljajo videokonferenčna orodja.

Med 4. majem in 3. junijem 2020 se prisege lahko sprejemajo na daljavo.

Zakonski roki za seje, ki so določeni v notarskem pravu in se iztečejo med 18. marcem 2020 in 4. avgustom 2020, se podaljšajo za tri mesece.

Notarska pooblastila se lahko prejmejo na daljavo in elektronsko (na elektronskem nosilcu ter z elektronsko identifikacijo in podpisom).

Odprava zahteve po pričah in navzočnosti več notarjev pri notarski oporoki med 4. majem 2020 in 3. junijem 2020.

Notarska pooblastila, prejeta od 13. marca 2020 do 30. junija 2020, ki veljajo samo od 13. marca do 30. junija 2020, bodo brezplačna.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Po izbruhu COVID-19 se način dela in organizacija belgijskih osrednjih organov v civilnih zadevah nista spremenila, razen da večina osebja za obravnavo zadev v belgijskih osrednjih organih dela le na daljavo. Nekaj uslužbencev je en dan na teden še vedno prisotnih na delovnem mestu, da pregledajo prejeto pošto in poskrbijo za odhodno pošto, na primer v zvezi z vročanjem dokumentov.

Prek Evropske pravosodne mreže je bilo vsem kontaktnim točkam sporočeno, da se lahko sporočila osebju za obravnavo zadev še naprej pošiljajo izključno po elektronski pošti. Belgijski osrednji organi ostajajo dosegljivi po telefonu in elektronski pošti. Priporočeno je, da se novi zahtevki in zaprosila v zvezi s protipravnim odvzemom otrok, pridobivanjem dokazov, pravno pomočjo, preživninskimi obveznostmi in varstvom otrok pošiljajo v namenske poštne predale.

Posamezne zadeve bi se lahko zaradi manjšega števila osebja obravnavale z zamudo. Zaenkrat vsi uslužbenci ostajajo aktivni in zadeve se še naprej obravnavajo dnevno kot pred izbruhom COVID-19.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

-

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

-

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Roki v zvezi s sodnimi dražbami in zasebnimi prodajami v sodni obliki, ki potečejo med 1. novembrom 2020 in 31. marcem 2021, se samodejno podaljšajo za šest mesecev.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

-

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

-

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.