Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Posebna zakonodaja:

- zakon o ukrepih v izrednem stanju, ki je bilo razglašeno s sklepom narodne skupščine z dne 13. marca 2020, in o odpravljanju posledic (v nadaljnjem besedilu: zakon o izrednem stanju).

Opredeljeni sta dve obdobji ukrepov, in sicer: obdobje izrednega stanja (13. marec 2020–13. maj 2020) in dvomesečno obdobje po odpravi izrednega stanja (od 14. maja 2020):

A/ Ukrepi za obdobje izrednega stanja: 13. marec–13. maj 2020

(Obdobje izrednega stanja je bilo najprej določeno od 13. marca do 13. aprila 2020, nato pa je bilo podaljšano do 13. maja 2020.)

Procesni roki

- Začasna ustavitev rokov:

Vsi procesni roki v civilnih sodnih, arbitražnih in izvršilnih postopkih so začasno ustavljeni, kar pa ne velja za naslednje civilne in gospodarske pravdne zadeve:

  1. zadeve za uresničevanje starševskih pravic samo v zvezi z začasnimi ukrepi;
  2. zadeve na podlagi zakona o varstvu pred nasiljem v družini samo v zvezi z odredbo o takojšnjem varstvu ali njeno spremembo ter zadeve, v katerih je zahteva za varstvo zavrnjena;
  3. dovoljenje za dvig sredstev z otrokovega računa;
  4. postopek za izdajo začasne odredbe;
  5. zadeve za zavarovanje dokazov;
  6. zahtevki na podlagi zakona o elektronskih komunikacijah in v zvezi s končanjem registrskih postopkov na podlagi akta sodišča v okviru zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb;
  7. Zadeve na podlagi 3. odstavka člena 62 zakona o kreditnih institucijah v zvezi s podpisom izjave o varovanju bančne tajnosti.

Zastaralni roki, po izteku katerih pravice zasebnih subjektov prenehajo ali nastanejo, so začasno ustavljeni.

B/ Ukrepi za dvomesečno obdobje po odpravi izrednega stanja (od 14. maja 2020):

- Začasna ustavitev rokov:

V dveh mesecih po odpravi izrednega stanja se vse napovedane javne prodaje in vsi napovedani zasegi lastnine, ki so jih zoper posameznike razglasili javni in zasebni izvršitelji, odložijo. Zanje se brez pristojbin in stroškov določijo novi datumi. Na prošnjo, ki jo posameznik vloži pred iztekom roka iz prvega stavka, se za javno prodajo ali zaseg lastnine brez pristojbin in stroškov določi nov datum.

- Podaljšanje rokov:

Zakonsko določeni roki (razen v zgoraj navedenih primerih), ki se iztečejo med izrednim stanjem ter so povezani z izvajanjem pravic in obveznosti zasebnih oseb in subjektov, se podaljšajo za en mesec po koncu izrednega stanja.

- Posebni primeri:

Med izrednim stanjem in dva meseca po njem so iz ukrepov zamrznitve/zavarovanja izvzeti bančni računi posameznikov in zdravstvenih ustanov, plače in pokojnine, medicinske naprave in oprema. Ne izvede se popis premičnega in nepremičnega premoženja v lasti posameznikov, razen za preživninske obveznosti, škodo, povzročeno z deliktom, preživninske zahtevke in zahtevke za plače. Dva meseca po odpravi izrednega stanja se občinam ne blokirajo bančni računi.

V obdobju dveh mesecev po odpravi izrednega stanja se ne zaračunavajo obresti in kazni v primeru zamude pri plačilu obveznosti zasebnih subjektov, dolžnikov na podlagi kreditnih pogodb in drugih oblik financiranja, ki ga zagotovijo finančne institucije na podlagi člena 3 zakona o kreditnih institucijah, razen hčerinskih družb bank, tudi kadar so terjatve pridobljene od drugih bank, finančnih institucij ali tretjih oseb. Obveznosti/plačila ni mogoče zahtevati prej in pogodbe ni mogoče razdreti zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Sodne obravnave

Dokler izredno stanje ne bo odpravljeno, lahko sodne obravnave potekajo na daljavo, pri čemer je treba zagotoviti neposredno in virtualno sodelovanje strank in udeležencev v postopku. V zvezi z opravljenimi obravnavami se sestavijo zapisniki in se nemudoma objavijo ter hranijo do roka za njihovo spremembo in dopolnitev. Sodišče obvesti stranke, kdaj bo potekala obravnava na daljavo.

Vrhovni sodni svet je izdal odredbe za zagotavljanje nujnih previdnostnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa v sodnih stavbah, za vlaganje pisanj pri sodišču po pošti ali elektronsko ter za posvetovanje po telefonu ali elektronsko posvetovanje. Pozivi za navedene obravnave se vročijo po telefonu ali elektronsko.

Registrski postopki

Storitve, ki jih zagotavljajo poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb ter drugi registri, so dostopne na spletu.

Notarski postopki

Notarski postopki so omejeni samo na nujne postopke. Notarski postopki so omejeni na nujne zadeve, pri čemer je treba upoštevati higienske zahteve. Notarska zbornica zagotovi, da na zadevnem strokovnem področju dela vsaj en notar na 50 000 prebivalcev.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Ministrstvo za pravosodje in sodišča še vedno zagotavljajo mednarodno pravno pomoč, vendar se lahko postopki zavlečejo.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Bolgarska nacionalna zakonodaja določa obveznost, da mora dolžnik (njegovo poslovodstvo) vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti v 30 dneh po nastopu insolventnosti/prezadolženosti (člen 626(1) gospodarskega zakona).

Izredne razmere so bile 13. maja 2020 odpravljene za celotno ozemlje Republike Bolgarije. Roki za izvedbo vseh posebnih ukrepov, sprejetih z zakonom o izrednih razmerah, so se iztekli. V skladu s tem so posebni ukrepi prenehali veljati.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

-

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Izredne razmere so bile 13. maja 2020 odpravljene za celotno ozemlje Republike Bolgarije. Roki za izvedbo vseh posebnih ukrepov, sprejetih z zakonom o izrednih razmerah, so se iztekli. V skladu s tem so posebni ukrepi prenehali veljati.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Izredne razmere so bile 13. maja 2020 odpravljene za celotno ozemlje Republike Bolgarije. Roki za izvedbo vseh posebnih ukrepov, sprejetih z zakonom o izrednih razmerah, so se iztekli. V skladu s tem so posebni ukrepi prenehali veljati.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

-

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

V primeru neplačila obveznosti iz bančnih posojil in drugih oblik financiranja (faktoring, forfetiranje itd.), ki jih zagotavljajo banke in finančne institucije, ter iz najemnih pogodb se obresti in pogodbene kazni do odprave izrednih razmer ne naložijo. Poleg tega izpolnitve obveznosti/plačila ni mogoče zahtevati prej niti ni mogoče razdreti pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti (člen 6 zakona o izrednih razmerah, kakor je bil spremenjen in dopolnjen 6. aprila 2020).

Zgornji ukrep je bil spremenjen s spremembami zakona o izrednih razmerah:

V obdobju dveh mesecev po odpravi izrednih razmer se v primeru zamude pri plačilu obveznosti posameznikov, dolžnikov na podlagi kreditnih pogodb in drugih oblik financiranja, ki ga zagotovijo finančne institucije, z izjemo hčerinskih družb bank, tudi kadar so terjatve pridobljene od bank, finančnih institucij ali tretjih oseb, ne zaračunavajo obresti in kazni, obveznosti ni mogoče razglasiti za predčasno zapadlo, pogodbe pa ni mogoče razveljaviti zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

V skladu z novo določbo zakona o izrednih razmerah, ki je začela veljati 17. februarja 2021, se v zvezi s sredstvi, izplačanimi zaposlenim osebam kot nadomestila na podlagi akta sveta ministrov v zvezi z odpravo posledic epidemije COVID-19, v dveh mesecih po preklicu izrednega stanja zaradi epidemije ne smejo uvesti ukrepi zavarovanja niti izvesti izvršilni ukrepi; sklepi o zaplembi terjatev zaposlenih oseb iz prvega stavka, tudi na bančnih ali drugih plačilnih računih, se ne smejo izvršiti (člen 5(5) zakona o izrednih razmerah, kakor je bil spremenjen in dopolnjen 17. februarja 2021).

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.