Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

18. aprila 2020 so začele veljati spremembe zakona o izvršbi na denarnih sredstvih: izvršba na računih fizičnih oseb se odloži za tri mesece (z mogočim podaljšanjem za dodatne tri mesece). Za to obdobje je bilo ustavljeno tudi zaračunavanje zakonskih obresti.

Od 19. oktobra 2020 se izvršbe izvajajo redno. Vendar je ministrstvo za pravosodje in upravo javnim notarjem poslalo priporočilo, v katerem jih je pozvalo, naj izvršilne zadeve, predložene v preteklih šestih mesecih, začnejo obravnavati v treh fazah, z začetkom 19. oktobra, 20. novembra in 20. januarja. V prvi fazi bodo izdane odločbe o izvršbi na podlagi zahtevkov, prejetih do 30. junija, v drugi fazi bodo izdane odločbe na podlagi zahtevkov, prejetih do 31. avgusta,, v tretji fazi pa bodo izdane odločbe na podlagi zahtevkov, prejetih do 18. oktobra.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Vsi sodni organi nadaljujejo delo. Vendar pa ob ustreznih varnostnih ukrepih potekajo samo tisti postopki, ki so bili opredeljeni kot nujni. Obravnave in druge nenujne zadeve so do nadaljnjega odložene.

V zadevah, v katerih lahko sodniki odločajo kot sodniki posamezniki ali v katerih obravnava ni potrebna, je treba najprej odločitve sprejemati od doma in nato poskrbeti za njihovo odpremo. Vodje sodnih organov so pooblaščeni, da zaposlenim dovolijo delo od doma, kjer je to mogoče.

Komunikacija s strankami in vsemi udeleženci v postopku poteka elektronsko v vseh zadevah, v katerih je to mogoče. V zadevah, v katerih sta potrebna zasedanje ali obravnava, je treba sprejeti vse previdnostne ukrepe, ki so jih določili zdravstveni organi. V vsakem primeru je treba uporabljati tehnična sredstva za komunikacijo na daljavo, ki so na voljo sodnikom in sodiščem, tudi znotraj sodišča (e-pošta, videopovezava itd.).

Priporočena je tudi odložitev izvršilnih postopkov, zlasti izvršb, povezanih z izpraznitvijo in izročitvijo nepremičnin.

Zaradi izbruha epidemije COVID-19 na Hrvaškem so vse elektronske javne dražbe v izvršilnih zadevah in zadevah zaradi insolventnosti odložene, razen tistih, v katerih se je licitacija začela najpozneje 24. marca 2020; te se zaključijo v skladu z objavljenimi pozivi k sodelovanju na elektronskih javnih dražbah.

Vsi zahtevki za prodajo, prejeti po 13. marcu 2020, ki niso bili obdelani, bodo obdelani po koncu posebnih razmer zaradi epidemije COVID-19. Vsi objavljeni pozivi k plačilu predujma za kritje stroškov in pozivi k sodelovanju na elektronski javni dražbi prenehajo veljati ter bodo po koncu posebnih razmer zaradi izbruha epidemije COVID-19 ponovno objavljeni z enakimi pogoji prodaje.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Stranke morajo vprašanja, zahteve in vloge pošiljati ministrstvu za pravosodje v rednem delovnem času po elektronski pošti, telefonu ali ponudnikih poštnih storitev.

Mednarodna pravna pomoč se še zagotavlja, vendar se lahko postopki zavlečejo.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Stečajnega postopka ni mogoče začeti na podlagi razlogov, ki nastanejo v posebnih razmerah. Stečajni postopek je mogoče začeti zaradi insolventnosti in prezadolženosti, vendar nobenega od teh dveh dejavnikov ni mogoče uporabiti, če se pojavita v posebnih razmerah. Izjema določa, da lahko dolžnik, finančna agencija ali upnik vložijo predlog za začetek stečajnega postopka, vendar le zaradi zaščite interesov in varnosti Republike Hrvaške, narave, človeškega okolja in zdravja ljudi.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

-

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

1. maja 2020 je začel veljati zakon o interventnih ukrepih v izvršilnih postopkih in postopkih zaradi insolventnosti.

V skladu z zakonom se izvršilni postopki odložijo za tri mesece (z mogočim podaljšanjem za dodatne tri mesece). V posebnih razmerah delodajalci in državni pokojninski sklad ne zadržijo izplačila plač/pokojnin v korist dolžnikov (izjema od tega pravila so preživnina za otroke, terjatve delavcev in začasni ukrepi na podlagi zakona o kazenskem postopku).

Za isto obdobje se ustavi zaračunavanje zakonskih obresti.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Zaradi izbruha epidemije COVID-19 na Hrvaškem so vse elektronske javne dražbe v izvršilnih zadevah in zadevah zaradi insolventnosti odložene, razen tistih, v katerih se je licitacija začela najpozneje 24. marca 2020 – te se zaključijo v skladu z objavljenim pozivom k sodelovanju na elektronski javni dražbi.

Vsi zahtevki za prodajo, prejeti po 13. marcu 2020, ki niso bili obdelani, bodo obdelani po končanju posebnih razmer zaradi epidemije COVID-19. Vsi objavljeni pozivi k plačilu predujma za kritje stroškov in pozivi k sodelovanju na elektronski javni dražbi prenehajo veljati ter bodo po koncu posebnih razmer zaradi izbruha epidemije COVID-19 ponovno objavljeni z enakimi pogoji prodaje.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

-

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

-

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.