Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Procesni roki so začasno ustavljeni do 30. aprila 2020.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Vse obravnave in drugi postopki so začasno ustavljeni do 30. aprila 2020. Izjeme: vloga za izjemno nujno začasno odredbo, postopek izročitve in drugi postopki, ki se nanašajo na omejitve osebne svobode (npr. nezakonito pridržanje, pridržanje v psihiatrični ustanovi).

Sodni tajnik sprejme vloženo tožbo samo, če ji je priložena vloga za izdajo začasne odredbe in če je njena obravnava nujna. Nujnost prouči in o njej odloči sodnik.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

-

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

-

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

-

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Postopki v zvezi s prisilno izselitvijo ter izvrševanje odločb o prisilni izselitvi zaradi neplačila najemnine v trenutnem obdobju se začasno ustavijo do 31. maja 2020.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

- Obravnava sodnih zadev se med 16. marcem 2020 in 30. aprilom 2020 začasno ustavi, pri čemer veljajo naslednje izjeme:

v civilnih zadevah:

(i) vloge za izdajo začasne odredbe v izredno nujnih primerih;

(ii) pritožbe zoper postopke dražb nepremičnin (itd.).

- Do 30. aprila 2020 se začasno prekinejo vsi procesni roki, predvideni v pravilniku o civilnem postopku, ter drugi roki, določeni v sodnih odločbah in odredbah.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Oddelek za insolventnost je nadaljeval s spremembami zakona o osebni insolventnosti, s klavzulami o podaljšanju/obnovitvi sodno odrejene odložitve posameznih izvršilnih ukrepov zaradi posebnih razmer. Poleg tega je bila poenostavljena določba o spletnih skupščinah upnikov. Spremembe zakona so začele veljati avgusta 2020.

Poleg tega je bila pospešena tekoča poenostavitev postopkov, vključno z uvedbo spletne predložitve obrazcev in spletnih plačil. Vendar se pričakuje, da bodo spletne storitve javnosti na voljo do druge polovice leta 2021.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

-

Zadnja posodobitev: 07/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.